ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس

شماره تماس

ایمیل سازمانی

1

محمد باقر محجل فرشباف

مدیر دفتر فناوری اطلاعات

تبریز - کوی ولیعصر - خیابان نظامی - اول قطران
شرکت توزیع نیروی برق تبریز

33333842

mfarshbaf <at> toziehtabriz.co.ir

2

سینا قلمی

کارشناس مخابرات

تبریز - کوی ولیعصر - خیابان نظامی - اول قطران
شرکت توزیع نیروی برق تبریز

33333843

sghalami <at> toziehtabriz.co.ir


گروه دورانV6.0.3.0