• مشترکین
 • بهره برداری

  سوال 1 :   تا چه میزان از نحوه اطلاع رسانی خاموشی های با برنامه رضایت دارید؟

  گزینه 1 : خیلی زیاد ( تعداد رای دهندگان: 0)

  گزینه 2 :  زیاد ( تعداد رای دهندگان: 1)

  گزینه 3 :  متوسط ( تعداد رای دهندگان: 0)

  گزینه 4 :  کم ( تعداد رای دهندگان: 2)

  گزینه 5 :  خیلی کم ( تعداد رای دهندگان: 7)


اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
سن : 

تا چه میزان از نحوه اطلاع رسانی خاموشی های با برنامه رضایت دارید؟

ارسال


گروه دورانV6.0.3.0