ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس

شماره تماس

1

سعید ابراهیمیان

مسئول میز خدمت  

تبریز - کوی ولیعصر - خیابان نظامی - اول قطران
شرکت توزیع نیروی برق تبریز

33313482


گروه دورانV6.0.3.0