نقش کلیدي نظرات و خواسته هاي مشتریان و کلیه ذینفعان، رمز موفقیت و تعالی کلیه سازمان ها می باشد. به عبارت دیگر کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده در گرو برآورده نمودن الزامات و خواسته هاي مشتریان و ذینفعان می باشد. بدین منظور شرکت توزیع نیروي برق تبریز بر خود لازم می داند با گردآوري نظرات، خواسته ها، پیشنهادات و انتقادات شهروندان، مشتریان و ذینفعان، استراژي منجر به کیفیت خدمات خود را تدوین و به روز رسانی نماید.
با توجه به موارد فوق، شما عزیزان می توانید از طریق سامانه هاي تعبیه شده در پرتال از جمله ثبت و رهگیري شکایات، ارتباط با مدیرعامل، پیشنهادها و انتقادات، ارتباط با دفتر حراست، تالار بحث و گفتگو، درخواست ملاقات با مدیرعامل و سایر سامانه هاي مرتبط ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود آگاه سازید. شایان ذکر است این سازمان کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط اجرایی را از طریق درگاه الکترونیک خود جهت اطلاع و استفاده در دسترس عموم قرار داده است.

راهبرد مصوب مشارکت

 

 

 

 


گروه دورانV6.0.3.0