****برنامه های پاسخگوئی بار ( برنامه  های تشویقی مدیریت مصرف)****

  جدید         تفاهم نامه همکاری در مدیریت بار شبکه سراسری (مدیریت بار زمستان)

  */* ضوابط اجرائی برنامه های پاسخگوئی بار1400 

فرمها و جداول راهنمای تکمیل فرم های برنامه های پاسخگویی بار

*ضوابط اجرائی برنامه های پاسخگوئی بار 1400
فرم ها جداول راهنما
 فرم همکاری در برنامه  ذخيره عملياتی راهنمای فرم همکاری در برنامه ذخیره عملیاتی

فرم همکاری در برنامه کاهش/ قطع بار برنامه ریزی شده 24 ساعته صنایع

راهنمای فرم همکاری در برنامه کاهش / قطع بار برنامه ریزی شده 24 ساعته صنایع
 فرم همکاری در برنامه  كاهش/ قطع بار برنامه ريزي شده  در ساعات اوج بار صنايع راهنمای فرم همکاری در برنامه کاهش / قطع بار برنامه ریزی شده در ساعات اوج بار صنایع
فرم همکاری در برنامه جابجائی تعطیلات از روز جمعه راهنمای فرم همکاری جابجایی تعطیلات از روز جمعه
فرم همکاری در برنامه تعیین ساعات کاری راهنمای فرم همکاری در برنامه تعیین ساعات کاری
 فرم همکاری در برنامه  كاهش/ قطع بار برنامه ريزي شده كشاورزی راهنمای فرم همکاری در برنامه کاهش / قطع بار برنامه ریزی شده کشاورزی
 فرم همکاری در برنامه  كاهش بار برنامه ريزي شده عمومي(اداری) و ساير مصارف(تجاری)  راهنمای فرم همکاری در برنامه کاهش بار برنامه ریزی شده عمومی (اداری) و سایر مصارف(تجاری)
 فرم همکاری در برنامه  قطع بار برنامه ريزي شده ايستگاههاي گاز طبيعي فشرده  راهنمای فرم همکاری در برنامه قطع بار برنامه ریزی شده استگاههای گاز طبیعی فشرده
فرم همکاری در برنامه  استفاده از مولدهاي اضطراري/خودتامین راهنمای فرم همکاری در برنامه استفاده از مولدهای اضطراری / خودتامین

 

 


گروه دورانV6.0.3.0