پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

محورهای ارزیابی عملکرد شهید رجایی سال 97

1- اصلاح ساختار سازمانی


2- توسعه دولت الکترونیک


3- مدیریت سرمایه انسانی


4- شفافیت و مدیریت مالی


5- بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری

5S REPORT (2).pdf
6- ارتقای سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی


7- استقرار نظام مدیریت عملکرد

برنامه عملیاتی شرکت.pdf
سند اهداف و برنامه های منابع انسانی.pdf
swot.pdf
کمیسیون توسعه مدیریت 

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0