شنبه, 10 آبان 1399
مشخصات عمومی
کد: 99/3442/503 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: انتخاب پیمانکار جهت احداث زیرساخت های شبکه تامین برق مساکن مهر شهر سهند مطابق نقشه جات و لیست برآوردی پیوستی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهادات مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق تبريز
مدت اجراي موضوع مناقصه : دو ماه
برآورد اوليه: 8.841.446.890 ريال
مهلت دريافت اسناد از طريق سامانه ستاد ايران : از ساعت  08:00 صبح مورخ 31 / 03 / 99  لغايت ساعت  13:00  مورخ 07 / 04 / 99  با واريز وجه از طريق درگاه پرداخت سامانه به مبلغ پانصد هزار ريال .
مهلت دريافت اصل اسناد : از ساعت  08:00 صبح مورخ 31 / 03 / 99  لغايت ساعت  13:00  مورخ 07 / 04 / 99  با ارائه معرفي نامه كتبي و مستندات واريز مبلغ اسناد در سامانه و با مراجعه به آدرسهاي زير خواهد بود .
تبريز : وليعصر خيابان نظامي اول كوي قطران ساختمان ستاد شركت توزيع نيروي برق تبريز طبقه چهارم
تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 
مهلت بارگذاري پيشنهادات در سامانه ستاد :پيشنهاد دهندگان مي بايست ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك ( پاكات الف ، ب و ج ) در سامانه ستاد تا ساعت 10:00 روز يكشنبه مورخ 22 / 04 / 99  نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه اقدام گردد.
به پيشنهاداتي ( پاكات الف ، ب و ج ) كه بعد مهلت مقرر به دبيرخانه شركت ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 442.100.000 ريال مي باشد.
ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :
ساعت 11:00 مورخ 22/ 04/ 99 بازگشائي زونكنهاي ارزيابي و ساعت 11:00 مورخ 25 / 04 / 99 بازگشائي پاكتهاي مناقصه و محل قرائت به آدرس تبريز ، كوي وليعصر ،خيابان نظامي، اول خيابان قطران ، تلفن 49  33328946 طبقه ششم ، سالن جلسات برگزار خواهد شد .
جهت اخذ اطلاعات بيشتر به سايتهاي زير مراجعه فرماييد:
پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir//: httpو سايت توانير www.tavanir.org.ir//: http و سايت توزيع برق تبريزwww.toztab.ir /: http
 
توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/03/31 مهلت دریافت اسناد: 1399/04/07
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/04/22 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/04/22
تاریخ انقضاء: 1399/04/22
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0