چهارشنبه, 9 مهر 1399
مشخصات عمومی
کد: 99/2797/503 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه) PM ( و اصلاح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه در امورهای بهره برداری شامل سرویس پستهای هوائی و زمینی ، خطوط فشار متوسط بصورت خط سرد وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

 

 

 

اسناد استعلام ارزیابی کیفی

 

برای برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با عنوان:

 

 

انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه) PM ( و اصلاح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه در امورهای بهره برداری  شامل سرویس پستهای هوائی و زمینی ، خطوط فشار متوسط بصورت خط سرد و خطوط فشار ضعیف بصورت خط گرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) پيرو آگهی مناقصه عمومی شماره503/ 2797/99 مورخ   17 / 03/99  موضوع  " انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه) PM ( و اصلاح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه در امورهای بهره برداری  شامل سرویس پستهای هوائی و زمینی ، خطوط فشار متوسط بصورت خط سرد و خطوط فشار ضعیف بصورت خط گرم مطابق شرح خدمات منضم به اسناد مناقصه " بمنظور ارزيابي كيفي مناقصه گران مذکور لازم است نسبت به  تكميل  فرم هاي ارزيابي پيوست اقدام و مدارك و مستندات خواسته شده را به همراه فرم هاي تكميل شده دریک زونکن جداگانه کلاسه شده ( بدون پاکت )  طبق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه همراه با پاکتهای مناقصه تحویل فرمائید.

 

شايان ذكراست كليه اسناد ارزيابي بايستي به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و به مهر شركت ممهور گردد.

 

1- نام و نشاني  دستگاه مناقصه گزار :

تبريز - كوي وليعصر - خيابان نظامي - اول قطران - شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

2- موضوع ارزیابی :

انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه) PM ( و اصلاح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه در امورهای بهره برداری  شامل سرویس پستهای هوائی و زمینی ، خطوط فشار متوسط بصورت خط سرد و خطوط فشار ضعیف بصورت خط گرم مطابق شرح خدمات منضم به اسناد مناقصه

 

3- الزامات استعلام ارزیابی کیفی :

ارائه گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو و داشتن گواهی  تایید صلاحیت ایمنی کار از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی .

 

4- محل تأمین اعتبار و مبلغ تقریبی و مدت پیمان  :

از محل منابع داخلی مناقصه گزار به مبلغ تقریبی    000 000 400 52 ریال به مدت یکسال شمسی ( برای کل موضوع مناقصه )

 

5- معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها

به شرح فرم های ارزیابی پیوست

 

6- مدارك و مستندات لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

مستندات مربوط به تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و مدارك مورد نياز طبق اسناد پيوست مي باشد.

 

7- روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و نحوه ارزيابي مطابق مدارك پيوست مي باشد.

 

8- کارفرما در صورت صلاحدید محق است که هر بخش از اسناد ارزیابی را قبل از سر رسید تاریخ تسلیم، اصلاح و نتیجه را به شرکت‌کنندگان  در فراخوان اعلام نماید.

9- در صورتی‌که هر یک از شرکت‌کنندگان در ارزیابی کیفی در ارائه مدارک و مستندات هریک از بخش‌ها و یا تکمیل دقیق اسناد خواسته ‌شده و یا در ارائه اسناد، تأخیر یا قصور نمایند، کارفرما مختار است آن شرکت‌کننده در ارزیابی کیفی را رد صلاحیت نماید.

10- ارزیابی و تعیین امتیاز از اختیارات کارفرما است و کارفرما هیچگونه تعهدی نسبت به شرکت‌کنندگان در مناقصه نخواهد داشت.

11- حداقل امتياز قابل قبول براي بازگشائی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج) شصت و پنج (65) می باشد.

12- محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلام ها:

به شرح مندرج در اسناد مناقصه

13 ـ مستندات لازم براي تخصیص امتیاز ارزیابی کیفی:

ـ  کپی اساسنامه

ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

ـ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی دریافت شده از مناقصه گزار

- ارائه گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

- مستندات هر معیار باید به تفکیک هر معیار، مشخص و منضم به فرم مربوط به همان معیار ارائه گردد.     

      تبصره 1: شرکت‌کننده در مناقصه به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی‌ماه سال 1371 اقرار می‌کند.

تبصره 2 : اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

تبصره 3 : ارزیابی شونده بايد کليه اسناد استعلام ارزیابی کیفی را که از مناقصه گزار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.

تبصره 4: مسئولیت صحت مدارک و اطلاعات ارائه شده بر عهده مناقصه گر بوده و اگر ثابت شود كه مناقصه‌گران در فرآيند ارزيابي كيفي از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده‌اند، طبق قوانین مربوطه عمل خواهد شد.

 

محل مهر و امضای پیشنهاددهنده :

نام و نام خانوادگی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی

 

موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه) PM ( و اصلاح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه در امورهای بهره برداری  شامل سرویس پستهای هوائی و زمینی ، خطوط فشار متوسط بصورت خط سرد و خطوط فشار ضعیف بصورت خط گرم

 

مدت زمان اجرای کار : یکسال  

 

برآورد اولیه برای کل موضوع مناقصه : به مبلغ تقریبی 000 000 400 52 ریال

 

دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

مبلغ تضمين شركت براي كل موضوع مناقصه : 000 000 900 1  ريال مي باشد. كه در صورت شركت براي هر امور بشرح اسناد مناقصه ميباشد .

 

محل فروش اسناد :

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي عباسی ( 88887086 – 021 ) 

تبريز : كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول قطران ، ساختمان ستادي شركت توزيع نيروي برق تبريز ، طبقه چهارم ، اداره مناقصات و قراردادها

 

مبلغ فروش اسناد : 

مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر - فلکه بارنج

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود

 

مهلت فروش اسناد : ازتاريخ 19 / 3 / 99 لغایت 27 / 3 / 99

 

مهلت و محل تحويل اسناد :

آخرین مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت  9 روز چهارشنبه مورخ 11 / 4 / 99  و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز،کوی ولیعصر،خيابان نظامی،اول خيابان قطران ، تلفن 49 - 3328946 3دورنگار : 33328950  

 

زمان بازگشایی زونکن اسناد ارزیابی کیفی :

ساعت   10  روز چهارشنبه   مورخ 11 / 4 /99                   

 

زمان و محل بازگشایی پاکتهای مناقصه ( الف ، ب و ج ) به شرط کسب امتیاز لازم ( حداقل 65 ) ار ارزیابی کیفی :

ساعت   11  روز چهارشنبه     مورخه 18 / 4  /99  در طبقه پنجم ساختمان شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران

 

شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی و مناقصه :

ارائه گواهی رتبه بندی به روز از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو .  

ارائه گواهی تایید صلاحیت ایمنی کار از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

 

آدرسهاي اينترنتـي شركت بدين شرح مي باشد:

شركت توزيع نيروي برق تبريز www.toztab.ir HYPERLINK "http://www.toztab.ir/"/ / http:

پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir http:// و سايت توانير www.tavanir.org.irHYPERLINK "http://www.tavanir.org.ir/"//http:

 

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه  مراجعه  فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هرطریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.                               

 

 

 

شرایط و اسناد مناقصه عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی

شماره 503/ 2797 /99 مورخ  17 /  03  /99

**********************************

1) موضوع مناقصه :

موضوع مناقصه عبارتست از اجرای عملیات مشروحه ذیل در امورهای تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق تبریز (  گلستان ،       ائل گؤلی ، باغمیشه ، اندیشه ، خسروشاه ، اسکو و آذرشهر  )  بر اساس شرح خدمات و فرم های مندرج در پیوستهای منضم به اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهای وزارت نیرو ـ ملی و بين المللی به ترتيب اولويت : 

 

1-1) اجرای عملیات مربوط به انجام تعمیرات پیشگیرانه) PM ( شامل سرویس پستهای هوائی و زمینی ، خطوط فشار متوسط بصورت خط سرد و خطوط فشار ضعیف بصورت خط گرم براساس درخواست و برنامه زمانبندی امور تا سقف 70% مبلغ قرارداد

1-2) اجرای پروژه های اصلاح و ساماندهی دارای همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه با افتتاح دستور کار و ابلاغ کارفرما تا سقف 30% مبلغ قرارداد

تبصره 1:

هر پیمانکار مختار است برای تمامی امورها یا هریک از امورها پیشنهاد قیمت ارائه نماید و بازگشایی پاکت ها براساس قرعه کشی در جلسه افتتاح پاکات ج با حضور نمایندگان مناقصه گران خواهد بود و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت کل هر امور  انتخاب خواهد شد.

 

تبصره 2:

هر پیمانکار بشرط کسب  امتیاز ارزیابی کیفی حداقل 65 فقط در یک امور میتواند برنده شود. درصورت کسب امتیاز بالای 75 حداکثر در 2 امور میتواند برنده باشد.

پس از برنده شدن با در نظر گرفتن امتیاز ارزیابی کیفی پیمانکار پاکت پیشنهادی بعدی از دور بررسی خارج خواهد شد.  

 

تبصره 3 :

کارفرما درصورت صلاحدید میتواند از خدمات پیمانکار برنده در سایر امورهای بهره برداری حوزه شرکت توزیع نیروی برق تبریز استفاده نماید .

 

تبصره 4 :

انتخاب برنده بر اساس حداقل قیمت پیشنهادی بوده و چنانچه بیش از یک حداقل قیمت وجود داشته باشد مناقصه گری که دارای امتیاز ارزیابی کیفی بالاتری است به عنوان برنده انتخاب خواهد شد و چنانچه هم قیمت و هم امتیاز برابر باشند برنده بر اساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه 000 000 900 1  ریال و برای هر امور  بشرح ذیل میباشد که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

 

 

 

امور/مدیریت

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

به ریال 

گلستان

000 650 455

ائل گؤلی

000 700 547

باغمیشه

000 900 583

اندیشه

000 300 465

خسروشاه

000 850 418

اسکو

000 800 623

آذرشهر

000 280 609

 

1-2) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر ـ فلکه بارنج 

 

2ـ2 ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروي برق تبريز مطابق نمونه پيوستی که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديد باشد . اين تضمين پس از اخذ ضمانت نامه انجام تعهدات و عقد قرارداد آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10روز کاری پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادی خود ، به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم( درصورت وجود ) بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع خریدار ضبط ميشود .

تضمین سایر شرکت کنندگان ( به جز برنده و نفر دوم ) بلافاصله پس از اعلام برنده و نفر دوم آزاد خواهد شد .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1-2 و 2-2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تنظیم و تسلیم پيشنهادها :

------------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در دو قسمت (زونکن اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پاکت اسناد مناقصه ) تنظیم و تسلیم گردد. زونکن ارزیابی

کیفی که روی آن موضوع مناقصه، نام مناقصه گزار و مناقصه گر قید شده است و حاوی اسناد استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه می باشد بصورت مستقل از پاکت اسناد مناقصه تنظیم و همراه آن تسلیم می گردد. پاکت اسناد مناقصه نیز در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت "  برونسپاری تعمیرات پیشگیرانه pm و اصلاح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه در امورهای گلستان ، ائل گؤلی ، باغمیشه ، اندیشه ، خسروشاه ، اسکو و آذرشهر  " قيد شده باشد تنظيم و تسلیم       می گردد. هر دو قسمت حداکثر تا ساعت 9 روز چهارشنبه   مورخ 11 / 4 / 99   به دبيرخانه اينشرکت واقع در تبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي اول خيابان قطرانشرکت توزیع نیروی برق تبریزـطبقه اول در تبريز تسليم گردد .

پاکت های مناقصه بايد لاک و مهر شده و روی هر پاکت نام آن پاکت ( پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب ) یا پاكت (ج)) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت اسناد مناقصه در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و  روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد  دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پيشنهادهائيکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاريخ تعيين شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذيرفته نخواهد شد .

زونکن ارزیابی کیفی :

محتوی استعلام ارزیابی کیفی تکمیل شده و مستندات پیوستی بر حسب مورد ( بر اساس اسناد استعلام ارزیابی کیفی) می باشد.

اسناد استعلام ارزیابی کیفی، معیارهای ارزیابی، وزن معیارها و نحوه محاسبه امتیاز و سایر شرایط که به پیوست اسناد مناقصه منضم می باشد ملاک عمل خواهدبود .

 مهم: در صورت عدم ارائه زونکن مربوط به ارزیابی کیفی، پیشنهاد دهنده از ادامه فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 فوق،

 

پاكت  ب  :       

1.ب ـ کپی اساسنامه .

2.ب ـ کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ ارائه گواهی به روز رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو

6.ب ـ ارائه گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

 

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری شده و به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

 

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.

 

پاکت مالی(پاکت ج ) :

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی بصورت پلوس ، مینوس یا تایید ارقام مندرج در  فهرست بهای پیمانکاری تجهیزات شبکه توزیع سال 98 شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، صرفا" در برگه پیشنهاد قیمت به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی ارائه و به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت بر اساس اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغایرت بین حروف و عدد پیشنهادی و یا محاسبه ارقام ، مبلغ کمتر ملاک مقایسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا" در صورت پیشنهاد قیمت برای هر امور و یا تعداد مشخص ،  پاکتهای  ج  بایستی بصورت ج 1 ( امور برق گلستان ) ، پاکت ج 2 ( اموربرق ائل گؤلی ) ، پاکت ج 3 ( امور برق باغمیشه  )  ، پاکت ج 4 ( اموربرق اندیشه  ) ، پاکت ج 5   (امور برق خسروشاه ) ، پاکت ج 6 ( امور برق اسکو ) و پاکت ج 7 ( امور برق آذرشهر )  تکمیل و ارائه شود و کلیه پاکتهای ج بایستی بصورت سربسته و در یک پاکت جداگانه دیگر به صورت سربسته ارائه شود .

پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا     هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار 3 ماه نیز رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه تخفيف پس از ارائه اسناد تا مرحله تعيين برنده مناقصه پذيرفته نخواهد شد و انتخاب برنده براساس حداقل قیمت کل برای هر امور خواهدبود.

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی :

بازگشائی زونکن های ارزیابی کیفی راس ساعت 10 روز چهارشنبه   مورخ     11 / 4 / 99   در طبقه پنجم ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران  انجام خواهد گرفت و در صورت مورد تایید بودن به کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی ارجاع خواهد شد. پس از تخصیص امتیازات ارزیابی کیفی، جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه رأس                       ساعت   11 روز چهارشنبه  مورخ 18 / 4 / 99   در آدرس فوق برگزار خواهد شد. پیشنهاد دهندگانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی یعنی 65 (شصت و پنج) را کسب ننمایند از ادامه مراحل مناقصه خارج و پاکتهای مناقصه ایشان سربسته عودت خواهد شد.

 

دراين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و درصورت مورد تائيد بودن محتويات آن، نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان اقدام خواهد شد و در صورت مورد تایید بودن، پاکت ج  افتتاح خواهد شد.

هر پیمانکار بشرط کسب  امتیاز ارزیابی کیفی حداقل 65 فقط در یک امور میتواند برنده شود. درصورت کسب امتیاز بالای 75 حداکثر در 2 امور میتواند برنده باشد

انتخاب برنده بر اساس حداقل قیمت پیشنهادی بوده و چنانچه بیش از یک حداقل قیمت وجود داشته باشد مناقصه گری که دارای امتیاز ارزیابی کیفی بالاتری است به عنوان برنده انتخاب خواهد شد و چنانچه هم قیمت و هم امتیاز برابر باشند برنده بر اساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه آزاد است .

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه :

محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز .

 

6) مدت اجرای کار :

 مدت قرارداد از تاریخ تحویل پروژه به پیمانکارطبق صورتجلسه تنظیمی یکسال می باشد.

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

-  نظارت بر اجرای تعهدات که پیمانکار طبق اسناد و شرایط مناقصه تقبل نموده است از طرف کارفرما  به شرح زیر :

الف ) نظارت بر انجام عملیات پیشگیرانه بر عهده امورهای بهره برداری به عنوان ناظر مقیم و معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ (دفتر نظارت بر بهره برداری) به عنوان ناظر عالی می باشد.

ب )  نظارت  بر عملیات اصلاح و ساماندهی که با افتتاح دستور کار انجام خواهند پذیرفت، برعهده شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا) میباشد.

 

 

دستگاه نظارت درزمان اتمام قرارداد، کلیه عملکرد پیمانکار را در طول مدت قرارداد تحلیل و به کارفرما گزارش خواهدنمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

9) مبلغ برآورد( تامین اعتبار )    :

 

امورهای بهره برداری

تعمیرات پیشگیرانه (pm )

اصلاح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه

جمع مبلغ تامین اعتبار

 ( سقف قرارداد ) به ریال 

گلستان

70%

30%

000 000 833 5  

ائل گؤلی

70%

30%

000 000 674 7  

باغمیشه

70%

30%

000 000 530 8

اندیشه

70%

30%

000 000 026 6  

خسروشاه

70%

30%

000 000 097 5

اسکو

70%

30%

000 000 860 9  

آذرشهر

70%

30%

000 000 376 9

 

تبصره 1 :

برای اجرای عملیات تعمیرات پیشگیرانه (pm ) کلیه اجناس توسط پیمانکار تدارک گردیده  و مشمول تعدیل نمیباشد . به جز کلمپ دوپیچ مسی ، کانکتور شکاف دار مسی ، کابلشوی تمام مسی و کابلشوی تمام آلومینیومی که توسط کارفرما تهیه و تحویل پیمانکار خواهد شد .

تبصره 2 :

برای اجرای عملیات اصلاح و ساماندهی همپوشانی با تعمیرات پیشگیرانه اقلام اساسی شامل انواع سیم و کابل ، انواع قطع کننده ها ، انواع تابلوها  ، انواع پایه ها توسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار میگیرد . بقیه اقلام توسط پیمانکار تهیه خواهد شد و هیچ گونه تعدیلی اعمال نخواهد گردید . 

تبصره 3 :

درصورت درخواست پیمانکار و صلاحدید کارفرما ، پیمانکار می تواند نسبت به تامین اقلام اشاره شده در تبصره های یک و دو که به عهده کارفرما می باشد اقدام نماید و قیمت  اقلام مذکور برابر قیمت فهرست بها 98 با تاثیر ضریب قرارداد محاسبه و ضمنا" این موارد جزیی از مبلغ پیمان میباشد .

 

10) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به بيمه های تامين اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت فنی و قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده مطلع بوده و متعهد اجرای آنها می باشد .

 

11) در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارت ، اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگری واگذار نماید.

 

12) پيشنهادها بايد صريح و بدون قيد شرط و ابهام تسليم گردد به پيشنهادهای مبهم ، مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

 

13) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

 

14) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد .

 

15)در خصوص کلیه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع این مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

 

16) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی قابل قبول کارفرما، معادل 5% کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید.

17) دستگاه مناقصه گزار می تواند احجام قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

18) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی و جامع داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

 

19) قرارداد مشمول تعدیل و پیش پرداخت نمی باشد  .   

 

20) پیمانکار موظف است نسبت به تهیه بیمه نامه های مسئولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث حوزه قرارداد اقدام نموده و       نسخه ای از بیمه نامه ها را تسلیم دستگاه نظارت نماید

 

21) پيمانکارمتعهدمی گردد ضمن اجرای مفاد اين قرارداد از بکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد.

 

22) پیمانکار موظف است از کارکنان و متخصصین واجد شرایط در امر اجرای موضوع قرارداد استفاده نماید.

 

23 ) کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

 

24) داشتن محل قانونی و دفتر کار مناسب در شهرستان تبریز برای پیمانکار الزامی است.

 

25) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا 7 روز کاری قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن  33328515_ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33339560 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

26 ) تهیه تجهیزات با رعایت لیست تجهیزات مورد تایید کمیته فنی بازرگانی کارفرما و پس از تایید دستگاه نظارت توسط پیمانکار خواهد بود .

 

27) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//:http و سایت توانیر http://tavanir.org.ir و سایت توزیع برق تبریزtoztab.ir   http:// درج نماید و و این الحاقیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شدو کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آن میباشند .

 

28) چنانچه حین اجرای عملیات موضوع قرارداد دستگاه نظارت انجام کارهایی را در ارتباط با موضوع قرارداد به پیمانکار ابلاغ نماید که برای آنها فهرست مقادیر و قیمتها پیش بینی نشده باشد ، قیمت پیشنهادی پیمانکار قبلا" بایستی به تائید کار فرما برسد.

 

29) تهیه کارت شناسایی برای هر یک از عوامل پیمانکار پس از اخذ تائیدیه حراست و امور محرمانه توسط وبه هزینه پیمانکار الزامی است .( طراحی ، صدور و تحویل کارت شناسایی به عهده دفتر حراست میباشد . )

 

 

 

30 ) پیمانکار موظف است در اجرای مفاد قرارداد از خودرو مناسب  با آرم شرکت خود استفاده نماید .

 

31) ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی توسط مناقصه گران الزامی می باشد .

 

32 )  شرايط مناقصه در 32  ( سی و دو ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

 

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                   مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروی برق تبریز       

نام و نام خانوادگی امضاء کننده:

 کد ملی :

کد اقتصادی :

سمت امضاء کننده :  

 تاریخ :

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/03/19 مهلت دریافت اسناد: 1399/03/27
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/04/11 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/04/11
تاریخ انقضاء: 1399/04/11
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0