دوشنبه, 31 شهريور 1399
مشخصات عمومی
کد: 99/1616/503 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: شناسائی و ارزیابی نهادهای تجمیع کننده بار وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

شركت توزيع نيروي برق تبريز در نظر دارد مشاوراني را كه در گروه انرژي داراي گواهينامه معتبر از سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و يا شركت هائي كه داراي گواهينامه رتبه بندي و احراز صلاحيت شركت هاي انفورماتيكي معتبر از سازمان برنامه و بودجه (شورايعالي انفورماتيك كشور ) مي باشند را براي اجراي طرح افزايش مشاركت مشتركين خانگي و تجاري در مديريت بار توسط نهادهاي تجميع‌كننده پاسخگويي بار با هدف استفاده از توانايي‌هاي مشتركين خانگي و تجاري( شامل مصارف اختصاصي و اشتراكي ) براي بهبود الگوي مصرف برق و كاهش پيك مصرف برق در تابستان را ارزيابي كيفي نمايد.

      لذا بدینوسيله از شركت هاي  واجد شرايط دعوت ميشود براي اخذ مدارك مربوط به ارزيابي كيفي از تاريخ 23 / 02 / 99 لغايت 30 / 02 / 99  به سايت شركت توزيع نيروي برق تبريز به نشاني www.toztab.ir و يا سايت شركت توانير به نشاني www.tavanir.org.ir    مراجعه و مدارك مربوطه را دريافت نمايند.  اين آگهي به منظور ارزيابي كيفي انتشار يافته و شركت توزيع نيروي برق تبريز پس از ارزيابي از متقاضيان واجد شرايط براي مراحل بعدي دعوت بعمل خواهد آوردضمناً در قبال ارائه مدارك ارزيابي وجهي دريافت نخواهد شد.

 

شركت توزيع نيروي برق تبريز

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/02/27 مهلت دریافت اسناد: 1399/02/31
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/03/07 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/03/07
تاریخ انقضاء: 1399/06/05
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0