سه‌شنبه, 6 خرداد 1399
مشخصات عمومی
کد: 99/423/503 نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: خرید 10 دستگاه انواع پست کمپکت وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای

شماره 503/ 423 / 99 مورخ  27/01 /99

 

 

موضوع مناقصه :خرید 10 دستگاه انواع پست کمپکت

 

مدت تحويل اقلام موضوع مناقصه :شش ماه

 

دستگاه مناقصه گزار :شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

مهلت فروش اسناد : ازتاريخ30/1/ 99 لغايت 8 /2/ 99

 

مبلغ تضمين شركت براي كل موضوع مناقصه : بعدد 1 798 000 000 ريال می باشد. که در صورت شرکت برای هر ردیف بشرح اسناد مناقصه میباشد .

 

محل فروش اسناد :

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل،ساختمان شهيدعباسپور، بلوك2 نيم طبقه دوم، واحد 207 آقاي عباسی(88887086-021)

تبريز : كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول قطران ، ساختمان مرکزی شركت توزيع نيروي برق تبريز ، طبقه چهارم ، اداره مناقصات و قراردادها

 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 21/ 2/ 99و محل تحويل پيشنهادات دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز ، كوي وليعصر ،خيابان نظامي ، اول خيابان قطران ، تلفن 49 3328946 3دورنگار : 3328950 3

مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شركت توزيع نيروي برق تبريز نزد بانك سرمايه شعبه تبريز واقع در كوي وليعصر فلكه بارنج (نام شرکت واریز کننده در فیش قید گردد.)

تحويل اسناد با ارائه مستندات واريز وجه و با ارائه معرفينامه كتبي خواهد بود .

 

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 21/ 2 /99و در محل ساختمان مرکزی شركت توزيع برق تبريز واقع در وليعصر ، خيابان نظامي ، اول قطران.

 

شرايط خاص : ارائه گواهي تاييد صلاحيت از توانير الزامي است .

 

آدرسهاي اينترنتـي جهت اطلاع از آگهی بدين شرح مي باشد:

شركت توزيع نيروي برق تبريز www.toztab.irHYPERLINK "http://www.toztab.ir/"/ /http: ، پايگاه اطلاع رساني مناقصات کشورhttp://iets.mporg.irو سايت توانير www.tavanir.org.irHYPERLINK "http://www.tavanir.org.ir/"//http:

درج آگهي در سايت فقط براي اطلاع رساني بوده و مناقصه گران جهت دريافت اسناد مي بايستي به آدرسهاي ذكر شده درآگهي روزنامه مراجعه فرمايند و خريد از طريق اينترنت قابل قبول نمي باشد .

 

شرايط اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره 503/423/ 99مورخ27  /01/99

 

1) موضوع مناقصه :

موضوع مناقصه عبارت است از خرید 10 دستگاه انواع پست کمپکت به شرح ذیل و براساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه ( پیوست شماره 1) و مطابق با استانداردهای وزارت نيرو ،ملی و بين المللی  به ترتيب اولويت .

1- پست کمپکت نیمه دفنی با بدنه بتنی به ظرفیت 400 کیلو ولت آمپر با ترانسفورماتور هرمتیک روغنی ( 2 دستگاه )

2- پست کمپکت نیمه دفنی با بدنه بتنی به ظرفیت 630 کیلو ولت آمپر با ترانسفورماتور هرمتیک روغنی ( 8 دستگاه )

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :

-----------------------------

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه (بعدد)1 798 000 000  ريال) بحروف) یک میلیارد و هفتصد و نود و هشت میلیون ریال  و برای هرگروه بشرح ذیل مي باشدکه بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير ، در پاکت  " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

ردیف

شرح

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

به ریال

 

1

پست کمپکت نیمه دفنی با بدنه بتنی به ظرفیت 400 کیلو ولت آمپر با ترانسفورماتور هرمتیک روغنی ( 2 دستگاه )

598 000 000

2

پست کمپکت نیمه دفنی با بدنه بتنی به ظرفیت 630 کیلو ولت آمپر با ترانسفورماتور هرمتیک روغنی ( 8 دستگاه )

1 528 000 000

 

1ـ2 ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز کوی ولیعصر فلکه بارنج (

 

2ـ2 ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروي برق تبريز مطابق نمونه پيوستی که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديد باشد . اين تضمين پس از اخذ ضمانت نامه انجام تعهدات و عقد قرارداد آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10روز کاری پس از ابلاغ خریدار به او ، با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادی خود ، به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع خریدار ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم( درصورت وجود ) بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع خریدار ضبط ميشود .

تضمین سایر شرکت کنندگان ( به جز برنده و نفر دوم ) بلافاصله پس از اعلام برنده و نفر دوم آزاد خواهد شد .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1ـ2و 2ـ2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از محل مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هرگونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد .

 

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تنظيم و تسلیم پيشنهادها :

------------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف ، ب و ج که روی آنها عبارت " مربوط به خرید 10 دستگاه انواع پست کمپکت " قيد شده باشد بشرح زير تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت 10روزبکشنبه مورخ 21/2/99 به دبيرخانه اين شرکت واقـع در : تبريز، کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران ، شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، طبقه اول تسليم گردد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده روی هر پاکت نام آن ، پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب )  ، یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهرشده و روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود.

پیشنهاد باید کامل ، صریح و روشن بوده ، کلیه صفحات آن امضا و مهر شده و به ترتیب فوق تنظیم و تسلیم گردد .به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پیشنهادهائیکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاریخ تعیین شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذیرفته نخواهد شد .

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

-----------------------

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 همین شرایط 

 

پاكت فني و بازرگاني ( پاكت ب ) :

-----------------------------

1.ب ـ  گواهی تائید صلاحیت از شرکت توانیر

2.ب ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ  شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ کاتالوگ کالا

6.ب ـ کپی اساسنامه .

7.ب ـ ارائه مدارک روتین تست و تایپ تست و برگه تضمین کیفیت کالا  از مراجع مورد تایید

8.ب ـ تایید مشخصات فنی ضمیمه اسناد مناقصه و تکمیل آن با مشخص شدن تعداد صفحات  

9.ب ـ  فرم پرسشنامه اطلاعاتی تامین کنندگان با ارائه اسناد مثبته

10ب ـ  کپی برابر اصل صورتهای مالی حسابرسی شده مطابق تصویبنامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/88 وزارت امور اقتصادی و دارائی منضم به اسناد مناقصه

 

تمامی اسناد فوق می بایستی به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پیشنهاددهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده باشد .

فرم پرسشنامه اطلاعاتی تامین کنندگان در پنج برگ ( منضم به اسناد مناقصه ) می بایستی بصورت کامل تکمیل و مدارک مربوطه در پاکت (ب )ارسال گردد در غیر اینصورت درخصوص امتیازات ارائه شده از سوی کمیته فنی و بازرگانی هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نخواهدبود. 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضاء و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

پاکت مالی ( پاکت ج )  :

---------------------

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی صرفا" در برگه پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه ارائه و به امضاء مسئولين مجاز شرکت رسيده ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت ) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی و یا مغایرت در محاسبات ریاضی مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا"  پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده  و عدم ذکر مدت اعتبار 3 ماه رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد شد و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه تخفيف پس از ارائه اسناد پذيرفته نخواهد شد و برنده مناقصه براساس کمترین قیمت ترازشده هرردیف تعیین خواهدشد.

 

 

 

نحوه تراز سازی قیمت با استفاده از ضوابط زیر انجام خواهد شد :

                                                 100× قیمت پیشنهادی

                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  قیمت تراز شده

100 - I (100-T)

T= امتیاز فنی

I= ضریب تاثیر پذیری فنی ( در فرمول فوق ضریب تاثیر پذیری فنی 40% می باشد.  )

حداقل امتیاز فنی مورد نیاز برای هر یک از پیشنهاد دهندگان 65 خواهد بود.

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات )

----------------------------------------------------

رسيدگی به پيشنهادها رأس ساعت11 روز یکشنبهمورخ 21/ 2/99 در ساختمان مرکزی شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در کوی ولیعصر انجام خواهد گرفت و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است.بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه مناقصه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

در اين جلسه ابتدا پاکت  الف  افتتاح و در صورت تائيد و کامل بودن محتويات آن نسبت به افتتاح پاكت ب پيشنهاد دهندگان كه مربوط به مشخصات فنی کالا می باشد اقدام خواهد شد .

در صورت تكميل بودن محتویات پاکت ب جهت بررسي و ارزيابي به كميته فني بازرگاني تحويل خواهد شد.

ضمنا" زمان افتتاح پاكات ج متعاقبا" به اطلاع شركت كنندگان خواهد رسيد.

 

5  ) محل تحويل كالا :

انبار شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در تبريز روبروی پليس راه تبريز مرند خواهد بود.

 

6  ) مدت تحويل كالا : 

شش ماه پس از ابلاغ قرارداد و مطابق جدول زمانبندی پیوستی

 

7  ) خریدار و مناقصه گزار:

 شركت توزيع نيروي برق تبريز

8 ) دستگاه نظارت :

امورتدارکات و كميسیون تحويل كالاي مناقصه گزار

 

9 ) ارائه کاتالوگ و مشخصات فنی کالای موضوع مناقصه الزامی است .

 

10) کلیه هزینه های گمرک ، حمل و نقل و بارگیری و تخلیه و ... به عهده فروشنده میباشد .

 

11) در پيشنهادهاي فني ، پيشنهاد دهندگان شركت در مناقصه ، بايد نام شركت و كارخانه فروشنده كليه قسمتهاي عمده تجهيزات را تعيين نمايند.

 

12) پيشنهادها بايد صريح و بدون قيد شرط و ابهام تسليم گردد به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

13) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار می باشد و برنده مناقصه را با توجه به ارزیابی شرکتها و مقایسه قیمتها و با تشخیص خود تعیین می نماید .

 

14) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد.

 

15) در خصوص کلیه کسور قانونی متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع این مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

 

16) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه قابل قبول خریدار معادل 10% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين انجام تعهدات تسليم فروشنده نمايد.

 

17) دستگاه مناقصه گزار می تواند موضوع قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

18) کلیه تجهیزات باید نو و غیر مستعمل و اصلی بوده و از کارخانجات تولید کننده برای خریدار تهیه و ارسال گردد. پیشنهادهائی که شامل تجهیزات مستعمل یا بازسازی و یا تعمیرشده باشند پذیرفته نخواهد شد . 

 

19) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//:http و سایت شرکت توانیر http://tavanir.org.ir  و سایت شرکت توزیع نیروی برق تبریزtoztab.ir     //: httpدرج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها میباشند .

 

20) ميزان پيش پرداخت قرارداد در قبال ارائه ضمانت نامه بانكي درصورت تقاضاي فروشنده  10% خواهد بود.

 

21 ) هيچگونه تخفيف و يا تغيير قيمت از سوي پيشنهاد دهندگان پذيرفته نخواهد شد و تنها ملاك تعيين برنده ، قيمتي است كه هر شركت كننده در پاكت سر بسته و لاك و مهر شده به شركت تسليم كرده است.

 

22 ) برنده مناقصه مكلف مي باشد بعد از انعقاد قرارداد و قبل از تحویل كالاي موضوع مناقصه نسبت به دعوت از نمايندگان خریدار جهت نظارت بر تست و تائيد اقدام و صورتجلسه كتبي را در اين خصوص تنظيم و به خریدار ارائه نمايند. تایید نتایج تست از سوی خریدار رافع مسئولیت فروشنده در قبال موضوع قرارداد نخواهدبود.

 

23) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا  7 روز کاری قبل از تحویل پاکات مناقصه، کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن 36677338_ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770_ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

24) کلیه  هزينه های نشر آگهي به عهده برنده(برندگان )  مناقصه مي باشد.

 

25) پيشنهاد دهندگان بايستي بر اساس مفاد مشخصات فني ضميمه و مندرجات مواد قرارداد مدارك روتين تست و تايپ تست موضوع مناقصه از مراجع مورد تائيد ارائه نمايند.

 

26) در صورت عدم انجام تعهدات توسط فروشنده،خریدار مختار است با ضبط ضمانت انجام تعهدات خسارات وارده را جبران و وصول نماید.

 

27) در موقع ارزیابی فنی پیشنهادها عواملی از قبیل انطباق با مشخصات فنی ، دقت و تفکیک هر چه بیشتر کارهای موضوع قرارداد و سوابق قابل اعتماد مورد نظر قرارخواهد گرفت .

 

28) درتهیه و تولیدتجهیزات موضوع مناقصه ، برنده مناقصه ضمن پایبندی به لیست تجهیزات مورد تایید خریدار ( وندور لیست پیوستی ) موظف است از بکارگیری اقلام خارجی که مشابه داخلی دارند ( مصوبه شماره 42839 ت 53786 ه مورخ 15/4/96 هیئت وزیران درخصوص ممنوعیت خرید کالاهای خارجی ، الحاق شده به تصویب نامه های قبلی ) خودداری نماید .

 

29) پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها و سایر طرفهای ذینفع در زمان بررسی پیشنهادات ، میبایستی اکیدا" از هر نوع تماس با هریک از کارکنان خریدار برای کسب اطلاعات نسبت به نتایج بررسی پیشنهاد خودداری نمایند . هر اقدامی جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله هر پیشنهاد دهنده موجب سلب صلاحیت پیشنهاددهنده خواهد شد .

 

30) ارائه کد اقتصادی نظام مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور الزامی می باشد .

 

31) ارائه شناسه ملی توسط برنده مناقصه الزامی می باشد .

 

32) مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به این قرارداد به عهده خریدار می باشد که در صورت ارائه گواهینامه اعتبار ارزش افزوده پرداخت خواهد شد .

 

33) ارائه گواهی تایید صلاحیت از توانیر در خصوص موضوع مناقصه الزامی است در صورت عدم ارائه ، پاکات مالی پیشنهاد دهنده بصورت سربسته عودت داده خواهد شد.

 

34) شرايط مناقصه در 34(  سی و چهار ) بند و 3 تبصره تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                           مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروي برق تبريز  

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :

 تاریخ :

کدملی :

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/01/30 مهلت دریافت اسناد: 1399/01/30
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/01/30 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/01/30
تاریخ انقضاء: 1399/01/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0