جمعه, 22 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 98/14672/503 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: انتخاب پیمانکار جهت انجام حفاری چاه ارت ، چاله کنی ، کانال کنی ، خاکبرداری ، کاتر زنی ، بتن ریزی ، ... در امور برق نوسازی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

 

اسناد استعلام ارزیابی کیفی

 

برای برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با عنوان:

انتخاب پیمانکار جهت انجام حفاری چاه ارت ، چاله کنی ، کانال کنی ، خاکبرداری ، کاتر زنی ، بتن ریزی ، ... در امور برق نوسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيرو آگهی مناقصه عمومی شماره 503/14672 /98 مورخ 17/ 12/ 98  با موضوع  "انتخاب پیمانکار جهت انجام حفاری چاه ارت ، چاله کنی ، کانال کنی ، خاکبرداری ، کاتر زنی ، بتن ریزی ، ... در امور برق نوسازی " بمنظور ارزيابي كيفي مناقصه مذکور  نسبت به  تكميل  فرم هاي ارزيابي پيوست اقدام و مدارك و مستندات خواسته شده را به همراه فرم هاي تكميل شدهدریک زونکن جداگانه کلاسه شده ( بدون پاکت )  طبق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه همراه با پاکتهای مناقصه تحویل فرمائید.

 

شايان ذكراست كليه اسناد ارزيابي بايستي به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و به مهر شركت ممهور گردد.

 

1- نام و نشاني  دستگاه مناقصه گزار :

تبريز - كوي وليعصر - خيابان نظامي - اول قطران - شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

2- موضوع ارزیابی :

انتخاب پیمانکار جهت انجام حفاری چاه ارت ، چاله کنی ، کانال کنی ، خاکبرداری ، کاتر زنی ، بتن ریزی ، ... در امور برق نوسازی

 

3- الزامات استعلام ارزیابی کیفی :

 

4- محل تأمین اعتبار و مبلغتامین اعتبارشده و مدت پیمان  :

از محل منابع داخلی مناقصه گزار به مبلغ تقریبی 000 000 800 11 ریالبه مدت یکسال شمسی

 

5- معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها

به شرح فرم های ارزیابی پیوست

 

6- مدارك و مستندات لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

مستندات مربوط به تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و مدارك مورد نياز طبق اسناد پيوست مي باشد.

 

7- روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و نحوه ارزيابي مطابق مدارك پيوست مي باشد.

 

8- کارفرما در صورت صلاحدید محق است که هر بخش از اسناد ارزیابی را قبل از سر رسید تاریخ تسلیم، اصلاح و نتیجه را به شرکت‌کنندگان  در فراخوان اعلام نماید.

 

9- در صورتی‌که هر یک از شرکت‌کنندگان در ارزیابی کیفی  در ارائه مدارک و مستندات هریک از بخش‌ها و یا تکمیل دقیق اسناد خواسته ‌شده و یا در ارائه اسناد، تأخیر یا قصور نمایند، کارفرما مختار است آن شرکت‌کننده در فراخوان را رد صلاحیت نماید.

10- ارزیابی و تعیین امتیاز از اختیارات کارفرما است و کارفرما هیچ‌گونه تعهدی نسبت به شرکت‌کنندگان در مناقصه نخواهد داشت.

 

11- حداقل امتياز قابل قبول براي بازگشائی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج) شصت و پنج (65) می باشد.

 

12- اعتبار نتایج ارزیابی کیفی دو سال بوده و شرکت توزیع نیروی برق تبریز در صورت نیاز می تواند در موضوعات مشابه به آن مراجعه نماید.

 

13- محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلام ها:

به شرح مندرج در اسناد مناقصه

 

14 ـ مستندات لازم براي تخصیص امتیاز ارزیابی کیفی:

ـ  کپی اساسنامه

ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

-         گواهی تایید صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ـ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی دریافت شده از مناقصه گزار

-     مستندات هر معیار باید به تفکیک هر معیار، مشخص و منضم به فرم مربوط به همان معیار ارائه گردد.

      تبصره 1: شرکت‌کننده در مناقصه به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی‌ماه سال 1371 اقرار می‌کند.

تبصره 2 : اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

تبصره 3 : ارزیابی شونده بايد کليه اسناد استعلام ارزیابی کیفی را که از مناقصه گزار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.

تبصره 4: مسئولیت صحت مدارک و اطلاعات ارائه شده بر عهده مناقصه گر بوده و اگر ثابت شود كه مناقصه‌گران در فرآيند ارزيابي كيفي از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده‌اند، طبق قوانین مربوطه عمل خواهد شد.

 

محل مهر و امضای پیشنهاددهنده :

نام و نام خانوادگی :

 

 

 

 

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره   503/14672 /98 مورخ /12/ 1798

(با ارزیابی کیفی)

***********************************************************

موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکار جهت انجام حفاری چاه ارت ، چاله کنی ، کانال کنی ، خاکبرداری ، کاتر زنی ، بتن ریزی ، ... در امور برق نوسازی 

-دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

- مدت زمان انجام موضوع مناقصه : یکسال شمسی

- مبلغ تامین اعتبار شده ( سقف مبلغ قرارداد )  : 000 000800  11  ریال

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :برای کل موضوع مناقصه 000 000 682  ریال میباشد .

- محل فروش اسناد:

تبريز :کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران ، شرکت توزیع نیروی برق تبریز ،  طبقه 4 ، اداره مناقصه و قراردادها

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيد عباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي عباسی : 02188887086

- مبلغ فروش اسناد:

مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع  در کوی ولیعصر فلکه بارنج  (تحویل اسناد  با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود. )

- مهلت فروش اسناد :

 ازتاریخ 21/ 12/98 لغايت  16/ 01/99

- مهلت و محل تحويل اسناد :

آخرین مهلت تحويل اسناد تا ساعت 10روز  یکشنبه مورخ  31 / 01 / 99و محل تحويل آنها به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز، کوی ولیعصر ، خيابان نظامی ، اول خيابان قطران ، تلفن 49 33328946 - 041دورنگار : 33328950- 041

- زمان بازگشائی زونکن اسناد ارزیابی کیفی:

ساعت 11 روز یکشنبه مورخ  31 /01 /99

- زمان و محل بازگشائی پاکتهای مناقصه (الف،ب و ج) به شرط کسب امتیاز لازم (حداقل 65) از ارزیابی کیفی:

ساعت   11  روز  یکشنبهمورخ 07/ 02 /99 طبقه پنجم ساختمان شركت توزيع نیروی برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران

 

- آدرسهای اینترنتـی جهت دریافت اطلاعات بشرح زیرمیباشد:

شرکت توزیع نیروی برق تبریزwww.toztab.ir//: httpو پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//: httpو سایت توانیر www.tavanir.org.ir//: http

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در  آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت  اسناد  از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط و اسناد  مناقصه عمومی یک مرحله ای


(با ارزیابی کیفی)

شماره  503/14672/  98 مورخ17/12/98

 

1) موضوع مناقصه:  انتخاب پیمانکار جهت انجام حفاری چاه ارت ، چاله کنی ، کانال کنی ، خاکبرداری ، کاتر زنی ، بتن ریزی ، ... در امور برق نوسازی و مطابق نقشه ، ليست تجهيزات ، مشخصات و استانداردهای اجرائی که توسط کارفرما ارائه خواهد شد .

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :

برای کل موضوع مناقصه  ( بعدد )000 000 682ریال ( بحروف )ششصد و هشتاد و دو  میلیون  ریال میباشد که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

الف ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز- ( کوی ولیعصر- فلکه بارنج )

 

ب ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديد باشد. اين تضمين پس از اخذ ضمانت نامه انجام تعهدات و عقد قرارداد آزاد و مسترد خواهد شد .

برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ کارفرما به او  با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس سقف مبلغ قرارداد به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم درصورت وجود بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او  نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود.

 

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای الف و ب ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از محل مطالبات، ارائه وجه نقد و یا هر گوشه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

3 ـ تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تنظيم و تسليم پيشنهادها :

پيشنهادات بايستی در دو قسمت (زونکن اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پاکت اسناد مناقصه ) تنظیم و تسلیم گردد. زونکن ارزیابی کیفی که روی آن موضوع مناقصه، نام مناقصه گزار و مناقصه گر قید شده است و حاوی اسناد استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه می باشد بصورت مستقل از پاکت اسناد مناقصه تنظیم و همراه آن تسلیم می گردد. پاکت اسناد مناقصه نیز در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " انتخاب پیمانکار جهت انجام حفاری چاه ارت ، چاله کنی ، کانال کنی ، خاکبرداری ، کاتر زنی ، بتن ریزی ، ... در اموربرق نوسازی " قيد شده باشد تنظيم و تسلیم می گردد. هر دو قسمت حداکثر تا ساعت 10 روزیکشنبه مورخ 31/01 / 99 به دبيرخانه اينشرکت واقع در تبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي اول خيابان قطرانشرکت توزیع نیروی برق تبریزـطبقه اول در تبريز تسليم گردد .

پاکت های مناقصه بايد لاک و مهر شده و روی هر پاکت نام آن پاکت ( پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب ) یا پاكت (ج)) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت اسناد مناقصه در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و  روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد  دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پيشنهادهائيکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاريخ تعيين شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذيرفته نخواهد شد .

زونکن ارزیابی کیفی :

محتوی استعلام ارزیابی کیفی تکمیل شده و مستندات پیوستی بر حسب مورد ( بر اساس اسناد استعلام ارزیابی کیفی) می باشد.

اسناد استعلام ارزیابی کیفی، معیارهای ارزیابی، وزن معیارها و نحوه محاسبه امتیاز و سایر شرایط که به پیوست اسناد مناقصه منضم می باشد ملاک عمل خواهدبود .

مهم: در صورت عدم ارائه زونکن مربوط به ارزیابی کیفی، پیشنهاد دهنده از ادامه فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 فوق،

 

پاكت  ب  :       

1.ب ـ کپی اساسنامه یا هر گونه مدارکی که شخصیت حقوقی مناقصه گر را تعیین نماید.

2.ب ـ کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5-ب ارائه گواهی تایید صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری شده و به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.

 

 

پاکت مالی(پاکت ج ) :

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی به عدد و حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی بصورت پلوس ، مینوس یا تایید ارقام مندرج در فهرست بهای منضم به اسناد مناقصه و صرفا" در برگه پيشنهاد قيمت ارائه و به امضاء صاحبان امضا مجاز شرکت رسيده ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت ) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی ، مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا" پيشنهاد قیمت بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و ذکر مدت اعتبار 3 ماه رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد شد و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و تقاضای هیچگونه تخفیف پذیرفته نخواهد شد و برنده مناقصه بر اساس حداقل قیمت کل تعیین خواهد شد.

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی :

بازگشائی زونکن های ارزیابی کیفی راس ساعت  11روز یکشنبه  مورخ 31/01/99 در طبقه 5 ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران  انجام خواهد گرفت و در صورت مورد تایید بودن به کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی ارجاع خواهد شد. پس از تخصیص امتیازات ارزیابی کیفی، جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه)الف،ب و ج ) رأس ساعت 11روز یکشنبه مورخ 07/02/99 در آدرس فوق برگزار خواهد شد. پیشنهاد دهندگانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی یعنی 65 (شصت و پنج) را کسب ننمایند از ادامه مراحل مناقصه خارج و پاکتهای مناقصه ایشان سربسته عودت خواهد شد. دراين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و درصورت مورد تائيد بودن محتويات آن، نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان اقدام خواهد شد و در صورت مورد تایید بودن، پاکت ج افتتاح خواهد شد. انتخاب برنده بر اساس حداقل قیمت پیشنهادی بوده و چنانچه بیش از یک حداقل قیمت وجود داشته باشد مناقصه گری که دارای امتیاز ارزیابی کیفی بالاتری است به عنوان برنده انتخاب خواهد شد و چنانچه هم قیمت و هم امتیاز برابر باشند برنده بر اساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه آزاد است .

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه:

محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز .

 

6) مدت اجرای کار :

مدت قرارداد از تاريخ ابلاغ و تنظیم صورتمجلس شروع ، یکسال شمسی می باشد .

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

شرکت مهندسی معرفی شده توسط کارفرما به عنوان ناظر مقیم و مدیریت برق شهرستان تبریز به عنوان  ناظر عالی می باشد.

 

9)مبلغ تامین اعتبار شده ( سقف مبلغ قرارداد )  :000 000 800 11ریال می باشد.

 

10) هیچگونه تعدیل و پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

 

11) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به بیمه های تامین اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت فنی و قانون مالیاتهای مستقیم مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد .

 

12) در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار برنده ، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط تضامین وی و وصول خسارت ، اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگر ارجاع نماید.

 

13) پیشنهاددهنده اعلام میدارد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان مصوب 22 دی ماه 1337 نمیباشد و درصورتیکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ میگردد .

 

14) مناقصه گزار در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين     می نمايد .

 

15) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد .

 

16) درخصوص کليه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع انتخابپیمانکارجهتانجامحفاریچاهارت،چالهکنی،کانالکنی،خاکبرداری،کاترزنی،بتنریزی، ... دراموربرقنوسازی براساس قوانین جاری کشور عمل خواهدشد.

تبصره :

مالیات برارزش افزوده متعلق به این قرارداد به عهده کارفرما می باشد که در صورت ارائه گواهینامه اعتبار ارزش افزوده پرداخت خواهدشد .

 

17) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه ، حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری تضمین قابل  قبول کارفرما ، معادل 5% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين انجام تعهدات تسليم کارفرما نمايد .

 

18) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب تا سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشورIets.mporg.ir//:http وسایت توانیرhttp://tavanir.org.ir وسایت توزیع برق تبریزhttp://toztab.ir  درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها می­باشند .

 

19) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست 7 روز کاری قبل از مهلت تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن 33191743_ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

20) دستگاه مناقصه گزار می تواند قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

21) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

 

22) پیمانکار موظف است بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان خود واشخاص ثالث را برای انجام موضوع قرارداد تهیه نماید و کلیه مسئولیتهای عدم رعایت آن به عهده پیمانکار می باشد.

 

23) پيمانکارمتعهدمی گردد ضمن اجرای مفاد اين قرارداد از بکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد.

 

24) پيمانکار موظف است از کارکنان و متخصصين واجد شرايط در امر اجرای موضوع قرارداد استفاده نمايد .

 

25 ) کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

26) ارائه شناسه ملیو کد اقتصادی توسط مناقصه گران الزامی می باشد .

 

27) دوره تضمین کیفیت کار از تاریخ تحویل موضوع قرارداد با تایید ناظر مربوطه شروع و مدت آن شش ماه شمسی میباشد.

 

28) پیمانکار مکلف است نسبت به انجام هماهنگیهای لازم در خصوص اجرای موضوع قرارداد و نیز ارائه گزارشات پیشرفت کار و حل و فصل موانع اجرایی و قراردادی با مدیریت برق شهرستان تبریز کارفرما به انجام برساند .

 

29) جلسه توجیهی جهت پاسخ به هرگونه سوالات و ابهامات احتمالی مناقصه گران در روز دوشنبه  ساعت  10 مورخ  25/ 01/ 99  در محل دفترمدیریت برق شهرستان تبریز واقع درکویولیعصر میدان بهارستان - ساختمان شماره 3 شرکت توزیع نیروی برق تبریز طبقه دوم برگزار خواهدشد. و شرکت در جلسه مذکور برای کلیه مناقصه گران الزامی می باشد .

 

30)شرايط مناقصه در30(سی ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                               مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروي برق تبريز  

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :

 تاریخ :

کد ملی : 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/12/21 مهلت دریافت اسناد: 1399/01/16
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/01/31 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/01/31
تاریخ انقضاء: 1399/01/31
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0