جمعه, 22 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 98/14530/503 نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: خرید 18000 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز بشرح اسناد مناقصه وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: ارسال نشده است
متن:

 

مناقصه عمومی دو مرحله ای 

 

موضوع : خرید 18000 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز بشرح اسناد مناقصه

 

مدت زمان تحويل كالا : نه ماه

 

دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

مهلت فروش اسناد : ازتاريخ   20/12/ 98 لغايت 20/01/ 99

 

مبلغ كل تضمين شركت در مناقصه :مبلغ 000 000 957 1 ريال و براي شركت در گروه يك– کنتورهای تک فاز             ( رديفهاي 1 ،2 ) مبلغ 000 000 057 1 ريال و گروه دو – کنتورهای سه فاز ( رديفهاي 3،4 ) مبلغ                                   000 000 228 1 ريال بشرح اسناد مناقصه ميباشد.

 

محل فروش اسناد :

تبريز : كوي وليعصر خيابان نظامي اول قطران، ساختمان مركزي شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه چهارم ، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك، خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي عباسی(88887086-021 )

 

مبلغ فروش اسناد :

مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شركت توزيع نيروي برق تبريز نزد بانك سرمايه شعبه تبريز واقع در كوي وليعصر - فلكه بارنج

تحويل اسناد با ارائه مستندات واريز وجه و با ارائه معرفينامه كتبي خواهد بود .

 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 10روز چهارشنبه مورخ  03/02/99و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز،كوي وليعصر،خيابان نظامي،اول خيابان قطران ، تلفن 49 - 3328946 3دورنگار : 33328950

 

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت  11  روز چهارشنبه مورخه 3/02/99واقع درتبريز : كوي وليعصر خيابان نظامي اول قطران، ساختمان مركزي شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه پنجم ، دفتر معاونت مالی و پشتیبانی

 

شرایط خاص : ارائه تایید صلاحیت از توانیر الزامی  است.

 

آدرسهاي اينترنتـي جهت دريافت اطلاعات بشرح زير مي باشد:

پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سايت توانير www.tavanir.org.ir //: http

شركت توزيع نيروي برق تبريز www.toztab.ir //: http

 

درج آگهي در سايت فقط براي اطلاع رساني بوده و مناقصه گران جهت دريافت اسناد مي بايستي به آدرسهاي ذكر شده در آگهي روزنامه مراجعه فرمايند و دريافت اسناد از طريق اينترنت يا هرطريق ديگر غير از خريد اسناد قابل قبول نمي باشد.

 

 

 

 

 

شرايط اسناد مناقصه عمومی دومرحله ای

شماره 50398/14530/ مورخ13/12 /98

1) موضوع مناقصه :

عبارت است ازخرید18000 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز بشرح ذیل، براساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه (پیوست شماره «1») و مطابق با استانداردهای وزارت نیرو ، ملی و بین المللی به ترتیب اولویت .

 

گروه

شرح

تعداد

واحد

1

کنتور تک فاز پایه بلند ( بدون فیوز )

5000

دستگاه

کنتور تک فاز پایه کوتاه

7000

دستگاه

2

کنتور سه فاز پایه بلند ( بدون فیوز )

3000

دستگاه

کنتور سه فاز پایه کوتاه

3000

دستگاه

 

فروشنده مکلف می باشد نسبت به حک نمودن لوگو و نام شرکت توزیع نیروی برق تبریز و در صورت امکان بر چسب هولوگرام که معرف شرکت توزیع نیروی برق تبریز باشد بر روی بدنه کنتور اقدام نماید .

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه000 000 957 1 ریال میباشد که در صورت شرکت برای کنتورهای تکفاز و سه فاز  بشرح جدول ذیل میباشد که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، در پاکت" الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

گروه

شرح

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

به ریال

1

کنتور تک فاز پایه بلند ( بدون فیوز )

000 000 057 1

کنتور تک فاز پایه کوتاه

2

کنتور سه فاز پایه بلند ( بدون فیوز )

000 000 228 1

کنتور سه فاز پایه کوتاه

 

1ـ2 ) رسيد بانکی واريز وجه مزبوربه شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز) کوی ولیعصر فلکه بارنج (

2ـ2 ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروي برق تبريز مطابق نمونه پيوستی که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديد باشد . اين تضمين پس از اخذ ضمانت نامه انجام تعهدات و عقد قرارداد آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10روز کاری پس از ابلاغ خریدار به او ، با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادی خود ، به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع خریدار ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم( درصورت وجود ) بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع خریدار ضبط ميشود .

تضمین سایر شرکت کنندگان ( به جز برنده و نفر دوم ) بلافاصله پس از اعلام برنده و نفر دوم آزاد خواهد شد .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1ـ2و 2ـ2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از محل مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هرگونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد .

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تنظیم و تسلیم پيشنهادها :

---------------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف ، ب و ج که روی آنها عبارت " مربوط به مناقصه خرید 18000 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز " قيد شده باشد بشرح زير تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ 3/2/99 به دبيرخانه اين شرکت واقـع در: تبريز،کوی ولیعصر،خیابان نظامی ، اول خیابان قطران، شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طبقه اول تسليم گردد.

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده روی هر پاکت نام آن ، پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب )  ، یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهرشده و روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود.

پیشنهاد باید کامل ، صریح و روشن بوده ، کلیه صفحات آن امضا و مهر شده و به ترتیب فوق تنظیم و تسلیم گردد .به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پیشنهادهائیکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاریخ تعیین شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذیرفته نخواهد شد .

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

-----------------------

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 همین شرایط 

 

پاكت فني و بازرگاني ( پاكت ب ) :

-----------------------------

1.ب ـ  کپی اساسنامه

2.ب ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ  شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ مشخصات فنی تست شیت 

6.ب ـ گواهی تایید صلاحیت از توانیر

7.ب ـ ارائه نمونه کالا ( نام سازنده روی کالا مشخص باشد )

8.ب کاتالوگ کالا

9.ب ـ تایید مشخصات فنی ضمیمه اسناد مناقصه و تکمیل آن با مشخص شدن تعداد صفحات آن  

10.ب ـ  فرم پرسشنامه اطلاعاتی تامین کنندگان با ارائه اسناد مثبته

 

تمامی اسناد فوق می بایستی به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پیشنهاددهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده باشد .

 

فرم پرسشنامه اطلاعاتی تامین کنندگان در پنج برگ ( منضم به اسناد مناقصه ) می بایستی بصورت کامل تکمیل و مدارک مربوطه در پاکت (ب )ارسال گردد در غیر اینصورت درخصوص امتیازات ارائه شده از سوی کمیته فنی و بازرگانی هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نخواهدبود. 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضاء و ممهور به مهر شرکت باشد.

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

پاکت مالی ( پاکت ج )  :

----------------

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی صرفا" در برگه پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه ارائه و به امضاء مسئولين مجاز شرکت رسيده ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت ) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی و یا مغایرت در محاسبات ریاضی مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا"  پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده  و عدم ذکر مدت اعتبار 3 ماه رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد شد و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه تخفيف پس از ارائه اسناد تا مرحله تعيين برنده مناقصه پذيرفته نخواهد شد و برنده مناقصه براساس کمترین قیمت ترازشده هر گروه تعیین خواهدشد.

تبصره :

در صورتیکه قیمتهای ترازشده مناقصه گران با هم برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهدشد .

 

نحوه تراز سازی قیمت با استفاده از ضوابط زیر انجام خواهد شد :

 

                                               100×قیمت پیشنهادی

                                        ــــــــــــــــــــــــــ =  قیمت تراز شده

100 - I (100-T)

T= امتیاز فنی

I= ضریب تاثیر پذیری فنی ( در فرمول فوق ضریب تاثیر پذیری فنی 40% می باشد.  )

حداقل امتیاز فنی مورد نیاز برای هر یک از پیشنهاد دهندگان 65 خواهد بود.

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات )

-------------------------------------

رسيدگی به پيشنهادهارأس ساعت 11روز چهارشنبهمورخ 3/2/99 در ساختمان مرکزی شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در کوی ولیعصرانجام خواهد گرفت و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است.بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه مناقصه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

در اين جلسه ابتدا پاکت  الف  افتتاح و در صورت تائيد و کامل بودن محتويات آن نسبت به افتتاح پاكت ب پيشنهاد دهندگان كه مربوط به مشخصات فنی کالا می باشد اقدام خواهد شد .

در صورت تكميل بودن محتویات پاکت ب جهت بررسي و ارزيابي به كميته فني بازرگاني تحويل خواهد شد.

ضمنا" زمان افتتاح پاكات ج متعاقبا" به اطلاع شركت كنندگان خواهد رسيد.

 

5  ) محل تحويل كالا :

انبار شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در تبريز روبروی پليس راه تبريز مرند خواهد بود.

 

6  ) مدت تحويل كالا : 

نه ماه پس از ابلاغ قرارداد و مطابق جدول زمانبندی پیوستی

 

7  ) خریدار و مناقصه گزار:

 شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

8 ) دستگاه نظارت :

امور تدارکات  و كميسیون تحويل كالاي مناقصه گزار

 

9 ) در پیشنهادهای فنی ، پیشنهاددهندگان شرکت در مناقصه ، باید نام شرکت و کارخانه فروشنده کلیه قسمتهای عمده تجهیرات را تعیین نماید و ارائه نمونه توسط مناقصه گران الزامی می باشد.  

 

10) درخصوص کلیه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع این مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهد شد و کلیه کسور قانونی متعلقه به این قرارداد به عهده فروشنده میباشد .

 

11) در صورت عدم انجام تعهدات توسط فروشنده  ،خریدار مختار است با ضبط ضمانت انجام تعهدات  خسارات وارده را جبران و وصول نماید.

 

12) پيشنهادها بايد صريح و بدون قيد شرط و ابهام تسليم گردد به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

13) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار می باشد و برنده مناقصه را با توجه به ارزیابی شرکتها و مقایسه قیمتها و با تشخیص خود تعیین می نماید .

 

14) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد.

 

15) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه قابل قبول خریدار معادل 10% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين انجام تعهدات تسليم فروشنده نمايد.

16) دستگاه مناقصه گزار می تواند موضوع قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

17) کلیه تجهیزات باید نو و غیر مستعمل و اصلی بوده و از کارخانجات تولید کننده برای خریدار تهیه و ارسال گردد. پیشنهادهائی که شامل تجهیزات مستعمل یا بازسازی و یا تعمیرشده باشند پذیرفته نخواهد شد . 

 

18)کلیه هزینه های گمرک ، حمل و نقل و بارگیری و تخلیه و... به عهده فروشنده میباشد . .

 

19) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//:http و سایت شرکت توانیر http://tavanir.org.ir  و سایت شرکت توزیع نیروی برق تبریزtoztab.ir  http:// درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها میباشند .

 

20) ميزان پيش پرداخت قرارداد در قبال ارائه ضمانت نامه بانكي درصورت تقاضاي فروشنده 15% خواهد بود.

 

21) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست 7روز کاری  قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن33364260_ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770_ 041 تماس حاصل فرمایند

 

22) کلیه  هزينه های نشر آگهي به عهده برندگان  مناقصه مي باشد.

 

23) ارائه شناسه ملی  و  کد اقتصادی توسط مناقصه گران الزامی می باشد .

 

24) مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به این قرارداد به عهده خریدار می باشد که در صورت ارائه گواهینامه اعتبار ارزش افزوده پرداخت خواهد شد .

 

 

 

 

 

25) شرايط مناقصه در 25(  بیست و پنج  ) بند و 5 تبصره تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

 

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                          مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروي برق تبريز  

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :

 تاریخ :

کدملی :

 

 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/12/20 مهلت دریافت اسناد: 1399/01/20
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/02/03 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/02/03
تاریخ انقضاء: 1399/02/03
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0