شنبه, 3 اسفند 1398
مشخصات عمومی
کد: 98/12758/503 نوع فراخوان: مزايده
عنوان: فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط مازاد بر نیاز به شرح اسناد مزایده وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

 

مزایده عمومی تک مرحله ای 

 

موضوع : فروش اقلام نو ، مستعمل و اسقاط مازاد بر نیاز به شرح اسناد مزایده  

دستگاه مزایده گزار : شركت توزيع نيروي برق تبريز

مهلت فروش اسناد : ازتاريخ  08/11/ 98 لغايت  19 /11/ 98

مبلغ كل تضمين شركت در مزایده : 10% مبلغ پیشنهادی

محل فروش اسناد :

تبريز : كوي وليعصر خيابان نظامي اول قطران، ساختمان مركزي شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه چهارم ، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك خيابان برزيل ، ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي عباسی (88887086 021 )

مبلغ فروش اسناد :

مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شركت توزيع نيروي برق تبريز نزد بانك سرمايه شعبه تبريز واقع در كوي وليعصر - فلكه بارنج

تحويل اسناد با ارائه مستندات واريز وجه و با ارائه معرفينامه كتبي خواهد بود .

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات تاساعت 13 روزشنبه مورخ 03/12/98 ومحل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز،كوي وليعصر،خيابان نظامي،اول خيابان قطران ، تلفن 49 - 3328946 3دورنگار : 33328950

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

پیشنهادات واصله طبق شرایط مزایده راس ساعت 9 صبح  روز یکشنبه مورخه 04/12 /98  در طبقه ششم

 ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در تبريز : كوي وليعصر خيابان نظامي اول قطران افتتاح خواهد شد .

آدرسهاي اينترنتـي جهت دريافت اطلاعات بشرح زير مي باشد:

پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سايت توانير www.tavanir.org.ir //: http

شركت توزيع نيروي برق تبريز www.toztab.ir //: http

درج آگهي در سايت فقط براي اطلاع رساني بوده و پیشنهاددهندگان  جهت دريافت اسناد مي بايستي به آدرسهاي ذكر شده در آگهي روزنامه مراجعه فرمايند و دريافت اسناد از طريق اينترنت يا هرطريق ديگر غير از خريد اسناد قابل قبول نمي باشد.

 

 

 

 

 

 

شرايط و مشخصات مزایده عمومی تک مرحله ای  شماره   503/ 12758 /98مورخ 06 / 11 /98

----------------------------------------------------------------------------------

 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در نظر دارد اقلام نو، مستعمل و اسقاط مازاد بر نیاز خود را  بشرح مندرج در برگه پیشنهاد قیمت از طریق مزایده عمومی با شرایط و مشخصات ذیل به فروش برساند :

 

توجه : مقدار کالاهای فوق برآوردی بوده و در زمان تحویل به برنده مزایده ، موجودی انبار ملاک تحویل خواهد بود و برنده مزایده موظف است کل موجودی را به صورت جاروبی با ضوابط مندرج در همین اسناد از فروشنده تحویل گیرد.

 

1ـ تضمین شرکت در مزایده :

----------------------------------------------

شرکت کنندگان در مزایده بایستی 10% مبلغ پیشنهادی خود را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به یکی از صورتهای ذیل تسلیم نماید:

1ـ2 ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز) کوی ولیعصر فلکه بارنج ( 

 

2ـ2 ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروي برق تبريز مطابق نمونه پيوستی که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام تحویل کالاهای مزایده به برنده و دریافت کل بهای آن آزاد خواهدشد

اگر برنده مزایده در مهلت مقرر نسبت به واریز کل مبلغ (در اقلام بدون قرارداد) یا ارائه تضمین معتبر ( در اقلام با قرارداد) و یا تخلیه اقلام مربوطه اقدام ننماید این تضمین بدون هیچگونه تشریفات قضایی به نفع شرکت توزیع نیروی برق تبریز ضبط خواهد شد .

 

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1ـ2و 2ـ2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مزایده از جمله درخواست کسر از محل مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هرگونه چک به عنوان سپرده شرکت در مزایده پذیرفته نخواهد شد .

 

2- محل و تاریخ و طرز تسلیم پیشنهادات  :

---------------------------------------------

شرکت کنندگان در مزایده بایستی پیشنهادات خود را در سه پاکت جداگانه لاک و مهر شده و  سربسته الف و ب و ج که روی آنها عبارت " مربوط به مزایده اقلام نو، مستعمل و اسقاط شرکت توزیع نیروی برق تبریز  " قید شده  تا  ساعت 13صبح  روز  شنبه مورخ 03/ 12/ 98 به دبیرخانه شرکت واقع در تبریز ـ کوی ولیعصر ـ خیابان نظامی ـ اول خیابان قطران صندوق پستی : 4838 ـ 51335 کد پستی   5157694374: تلفن  49 ـ  333289463 دورنگار 333289503  تسلیم نمایند .

 

 

 

 

 

پاکت الف : محتوی تضمین شرکت در مزایده به شرح بند 1.

پاکت ب: شامل:

ب-1-  اسناد مزایده (اسناد حاضر)

ب-2-  اسناد هویتی امضا کننده پیشنهاد (اسناد هویتی اشخاص حقیقی : کپی کارت ملی ، کپی شناسنامه ، قبض یکی از اشتراکات تلفن ،برق ، گاز ، آب بنام مزایده گر و اسناد هویتی اشخاص حقوقی : کپی اساسنامه ، کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی)

ب-3- گواهی امضاء شخص حقیقی پیشنهاد دهنده یا صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی که در دفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

ب-4- فرم بازدید از محل اقلام

تذکر: تمامی مستندات پاکت ب بایستی به مهر و امضای پیشنهاددهنده رسیده باشد.

پاکت ج  : محتوی پیشنهاد قیمت بوده که پیشنهاد دهندگان بایستي قیمت پیشنهادی خود را به عدد و حروف بصورت آیتم به آیتم در برگه پیشنهاد قیمت وارد نمايند. در صورت مغایرت بین عدد یا حروف یا اشتباه محاسباتی، عدد بزرگتر مبنای عمل خواهد بود. شرکت کنندگان مختارند برای کل ردیف های اقلام مزایده ارائه قیمت نمایند و شرکت توزیع برق تبریز مختار است برای هر ردیف بر اساس بیشترین قیمت پیشنهادی انتخاب برنده نماید. در صورتی که بیش از یک مزایده گر حائز بیشترین قیمت پیشنهادی باشند برنده بر اساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

تبصره :

قیمت پیشنهادی بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش افزوده بوده و در هنگام صدور فاکتور بنام برنده مزایده، به میزان 9% کل مبلغ فاکتور بعنوان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

تذکر مهم:

امضا کننده پیشنهاد بایستی همان  شخص  حقیقی یا حقوقی متعهد تضمین شرکت در مزایده  یا واریز کننده وجه نقد سپرده باشد در غیر این صورت پیشنهاد از دور بررسی خارج خواهد شد.

 

3- گشایش پیشنهادات :

--------------------------

پیشنهادات رسیده رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ   04/ 12 / 98 در مرکز شرکت واقع در تبریز ـ  کوی ولیعصر ـ خیابان نظامی ـ اول قطران ـ صندوق پستی 4838 ـ 51335 کدپستی : 5157694374 ( طبقه ششم ) باز و قرائت می شود و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده آزاد میباشد ( به ازای هر پیشنهاد یک نفر نماینده).

 

برنده مزایده موظف است پس از وصول ابلاغ کتبی فروشنده، در خصوص اقلامی که بدون قرارداد واگذار می شوند ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به واریز مبلغ کل پیشنهادی بطور یکجا  به حساب شماره 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز اقدام نماید. همچنین در خصوص اقلامی که با عقد قرارداد واگذار می شوند برنده مزایده موظف است پس از وصول ابلاغ کتبی فروشنده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به تسلیم تضمین قابل قبول انجام تعهدات اقدام نماید .

 

چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقرر در این بند نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادی یا تسلیم تضمین انجام تعهدات اقدام ننماید تضمین شرکت در مزایده وی بدون نیاز به انجام تشریفات قضائی و اداری به نفع فروشنده ضبط خواهد شد. در این صورت چنانچه مزایده نفر دوم داشته باشد کالای مورد مزایده به وی واگذار خواهد شد. در صورتی که نفر دوم حاضر به انجام معامله نگردد یا در مهلت مقرر در این بند نسبت به واریز کل مبلغ یا تسلیم تضمین انجام تعهدات اقدام ننماید تضمین شرکت در مزایده وی نیز بدون نیاز به انجام تشریفات اداری و قضایی به نفع فروشنده ضبط خواهد شد .

 

5- مدت تخلیه کالا از انبار فروشنده پس واریز کل مبلغ و ابلاغ معرفینامه برنده به انبار حداکثر 10 روز خواهد بود ( باستثناء تیرهای بتونی که مدت تخلیه پس از تعیین برنده مورد موافقت قرار خواهد گرفت) . در صورت تاخیر غیرمجاز در تخلیه  در ازاء  هر روز  تاخیر  از مدت مقرر 1% و حداکثر تا 6% ارزش  کالای ردیف مربوطه به عنوان خسارت دیرکرد از محل تضمین برنده مزایده کسر خواهد شد. حداکثر تاخیر غیر مجاز با کسر جریمه مذکور شش روز بوده و اگر تاخیر در تخلیه بیش از شش روز باشد بعنوان انصراف از انجام معامله تلقی گردیده و کل تضمین شرکت در مزایده برنده ضبط خواهد شد.

 

تضمین شرکت در مزایده برندگان اول و دوم مزایده توسط مزایده گزار نگهداری و تضمین سایر شرکت کنندگان مسترد خواهدشد.

 

 واگذاری اقلام به برنده یا برندگان مزایده در صورتی که مبلغ معامله بالاتر از 000 000 280 3 ریال باشد با عقد قرارداد و در معاملات با رقم های کوچکتر بدون عقد قرارداد خواهد بود.

 

درخصوص کلیه کسورات قانونی براساس قوانین جاری کشور عمل خواهدشد .

  

محل استقرار اقلام مورد مزایده ، انبار روباز واقع در جاده تبریز ـ مرند ـ نرسیده به پلیس راه تبریز مرند میباشد . شرکت کنندگان بایستی  از تاریخ 26/ 11/98 لغایت28/ 11/98  از ساعت 9 صبح تا 14 بعداز ظهر اقلام مورد مزایده را با ارائه اصل شرایط و اسناد مزایده برای یکبار با نظارت مسئول انبار و باهماهنگی کامل دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت بازدید و فرم مربوطه را تکمیل و امضا نمایند . فرم مذکور بعنوان یکی از مستندات پاکت ب خواهد بود. ( تلفن انبار : 32858167_ 041 )

 

10ـ پیشنهاددهنده با امضای اوراق مزایده از جمله شرایط شرکت در مزایده رسما" اعلام می نماید که مشمول ممنوعیت مندرج در قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب 22 دی ماه سال 1337 و اصلاحیه های بعدی آن نمیباشد ، در صورتیکه خلاف این ادعا به اثبات برسد دستگاه مزایده گزار حق دارد که پیشنهاد ارائه شده برای مزایده فوق را مردود و تضمین شرکت در مزایده را به نفع خود ضبط نماید. 

 

11ـ پیشنهاددهنده موظف است کلیه صفحات شرایط شرکت در مزایده و سایر اوراق و مدارک پیوست آن را مهر و امضاء نموده (اصل مهر و امضاء) و به همراه پیشنهاد قیمت که به منزله قبول کلیه مواد آیین نامه معاملات شرکت و مقررات مزایده میباشد بصورت لاک و مهر شده تحویل نماید .

 

12ـ شرکت کننده در مزایده بایستی آدرس خود را دقیقا" تعیین نماید که اقامتگاه قانونی نامبرده محسوب و هرگونه اخطار ، نامه و یا دورنویس به آدرس مذکور ارسال شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد و شرکت کننده حق هیچگونه اعتراض و ادعای عدم ابلاغ نخواهد داشت .

 

13ـ پیشنهاددهنده موظف است پیشنهاد قیمت خود را بعدد و بحروف فقط در فرم پیشنهاد قیمت که ضمیمه اسنادشرایط شرکت در مزایده میباشد درج نماید . در صورت مغایرت بین حروف و عدد پیشنهادی ، مبلغ بیشتر ملاک مقایسه و عمل خواهد بود

 

14ـ پیشنهاد قیمت می بایست از هر حیث برای مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکتهای مزایده معتبر باشد.

 

15ـ  به پیشنهادات مشروط ، مخدوش ، مبهم ، فاقد تضمین شرکت در مزایده و همچنین به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 

16ـ دستگاه مزایده گزار در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

 

17ـ اقلام مورد مزایده بنا به تشخیص دستگاه مزایده گزار به بالاترین قیمت پیشنهاد شده واگذار میگردد .

 

18ـ در مقابل فروش  اقلام موضوع مزایده وجه آن نقدا" دریافت خواهدشد.

 

19ـ در صورت وجود هرگونه ابهام و یا مغایرت بین اقلام مورد بازدید و مشخصات اقلام مورد مزایده بایستی برنده مزایده  مراتب را کتبا" به دستگاه مزایده گزار منعکس و تقاضای توضیح کتبی نماید . در غیر اینصورت هیچگونه اعتراض و یا ادعایی پس از بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در مزایده مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت .

 

20ـ در خصوص کالاهای کیلویی چنانچه در زمان تحویل ، میزان وزن آن مازاد بر مقدار برآورد شده ( جدول پیوست) باشد  برنده مزایده بایستی بهای کالای مازاد را طبق اعلام فروشنده و بر اساس قیمت اولیه پیشنهادی خود به حساب فروشنده واریز و سپس اجازه حمل مابقی اجناس داده میشود و درصورتیکه اقلام مورد نظر کمتر از مقدار تعیین شده باشد درپایان کار تسویه حساب نهایی انجام می شود .  

 

21ـ برنده مزایده حق احیاء و بازسازی و بازگرداندن تجهیزات موضوع مزایده را به هر طریق در شبکه برق کشور توسط خود یا تحویل گیرندگان نهایی ندارد .

 

22 ـ برنده مزایده حق واگذاری تمام یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی فروشنده به دیگری ندارند . 

 

23ـ درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و پیشنهاددهندگان جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت از طریق اینترنت قابل قبول نمی باشد .

 

 

                                                                                          دستگاه مزایده گزار

                                                                                     شرکت توزيع نيروي برق تبريز 

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :           

نام و نام خانوادگی پیشنهاددهنده :

کد ملی :

آدرس کامل پیشنهاد دهنده :    

تلفن ثابت :    

تلفن همراه :  

دورنگار :


پیوست شماره 3- 1

برگ شرایط تحویل اقلام مورد مزایده به برنده مزایده

موضوع مزایده : فروش اقلام راکد نو ، اسقاطی ، مستعمل مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق تبریز

شماره مزایده : 503/ 12758 /98مورخ 06 / 11 /98

 

برنده مزایده میتواند اقلام مربوطه را فقط در ساعات اداری (0 3 : 7 الی 13 ) ازمحل استقرار آنها خارج نماید . اقدامات مربوط به بارگیری ، حمل و توزین اقلام می بایست با نظارت نمایندگان فروشنده انجام پذیرد .

 

برنده مزایده تعهد می نماید که نیروی انسانی ، ماشین آلات ، تجهیزات و وسایل کافی و لازم برای بارگیری و حمل کالاهای مورد مزایده را متناسب با شرایط و ماهیت اجناس مورد مزایده فراهم نماید . در صورتی که فروشنده هریک از موارد فوق را برای انتقال به موقع اقلام به خارج از محل استقرار آنها کافی نداند مراتب را به برنده مزایده اعلام و برنده مزایده موظف است بر طبق نظر فروشنده اقدام نماید . بدیهی است کلیه مخارج بارگیری ، حمل ، تخلیه و هر نوع هزینه دیگری که برای انتقال آنها به خارج لازم باشد کلا" بعهده برنده مزایده میباشد .

 

 در هنگام تحویل و انتقال اقلام مورد مزایده ، برنده مزایده می بایست کلیه شرایط و مقررات ایمنی فروشنده را رعایت نماید.

 

برنده مزایده، متعهد است هرگونه خساراتی را که ناشی از عملکرد وی یا کارکنانش و یا ماشین آلات و تجهیزات وی به اموال فروشنده وارد آید جبران نماید . تعیین میزان خسارت بعهده فروشنده بوده و برنده مزایده  حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت و برنده مزایده  ملزم به جبران و پرداخت خسارت وارده خواهد بود . همچنین مسئولیت جبران هرگونه آسیب بدنی به اشخاص در حین بارگیری یا حمل بعهده برنده مزایده  میباشد .

 

تحویل اقلام مورد مزایده با گواهی کمیسیونی مرکب از افراد ذیل صورت خواهد گرفت :

 

الف ـ نماینده دستگاه تحویل دهنده ( مسئول انبار )

ب ـ نماینده فروشنده

پ ـ نماینده امورمالی  

ت ـ نماینده دفتر حراست و امور محرمانه

ث نماینده دفتر حقوقی

برای تحویل هر فقره کالا ، کمیسیون تحویل مراتب را طبق نمونه پیوست صورتمجلس نموده و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون تحویل و همچنین نماینده برنده مزایده  که رسما" توسط برنده مزایده  معرفی خواهد شد امضاء خواهند کرد .

 

                                                              مهر و امضاء پیشنهاددهنده :   

 

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره 3- 2

اقرارنامه

 

 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

 

        اینجانب                                    فرزند                             دارای کد ملی                

که در شهر                          اقامت دارم و طی ابلاغ شماره                                 مورخ

بعنوان برنده مزایده عمومی شماره 503/ 12758 /98مورخ 06 / 11 /98تعیین شده ام ، بدینوسیله اقرار و اعلام  می نمایم که در رابطه با اقلام مزایده مذکور کلیه حقوق و مطالبات خود از جمله سپرده شرکت در مزایده و همچنین کلیه اقلام مورد مزایده را طبق مشخصات و شرایط مزایده و مطابق کمیت ، کیفیت و مشخصات و خصوصیات اقلام رویت شده از آن شرکت دریافت نموده و هیچگونه حق و ادعائی علیه آن شرکت نداشته و نخواهم داشت . ضمنا" متعهد میشوم از احیاء و بازسازی و بازگرداندن تجهیزات بصورت کالای مستعمل به هر طریق در شبکه برقی کشور توسط خود یا تحویل گیرندگان نهایی امتناع نمایم .  

 

 

 

 

                                                                                                        امضاء :

                                                                                                         تاریخ :  


پیوست شماره 3- 3

فرم بازدید از محل

اینجانب .......................................................... با کد ملی ........................................................................ بعنوان نماینده شرکت ................................................ در مورخه ................. .......................... جهت بازدید از اقلام مزایده شرکت توزیع نیروی برق تبریز به انبار مراجعه و طبق لیست از اقلام بازدید عینی بعمل آورده و توضیحات لازم را اخذ نموده و با اطلاع و آگاهی کامل از وضعیت اقلام نسبت به ارائه قیمت اقدام خواهم نمود. لذا در صورت پذیرش قیمت بعنوان برنده مزایده، هق هرگونه اعتراض و تجدید نظر را از خود سلب نموده و اقلام برنده شده را به صورت جاروبی مطابق اسناد مزایده دریافت خواهم نمود.

 

نام و نام خانوادگی شرکت کننده :........................

 

            امضاء:

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/11/08 مهلت دریافت اسناد: 1398/12/03
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/12/03 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/12/04
تاریخ انقضاء: 1398/12/04
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0