شنبه, 16 فروردين 1399
مشخصات عمومی
کد: 98/12397/503 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات از مشتركين مصارف عادي شهري و روستائي با اخطار ، يا قطع انشعاب مشتركين بدهكار براساس مفادآيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب وزارت نيرو وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای شماره 98/ 12397    /503   مورخ  28   /  10   /98 

(با ارزیابی کیفی)

***********************************************************

 

موضوع مناقصه عبارت است از برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات از مشتركين مصارف عادي شهري و روستائي  با اخطار  ، يا قطع انشعاب مشتركين بدهكار براساس مفادآيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب وزارت نيرو وشرايط عمومي آن وهمچنين اخطار وقطع انشعابات مشمول قطع موقت  .

 

مدت زمان اجرا : يكسال شمسي

برآورد اوليه : براي كل موضوع مناقصه مبلغ : 000 250 760 16 ريال ميباشد

دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق تبريز

مبلغ كل تضمين شركت در مناقصه : براي كل موضوع مناقصه )بعدد)-/ 831 000 000 ريال (بحروف) هشتصد و سي و يك ميليون ريال ميباشد .

محل فروش اسناد :

تبريز : كوي وليعصر خيابان نظامي اول قطران، ساختمان مركزي شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه چهارم ، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك، خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد207 آقاي عباسي ) 88887086 021 )

مبلغ فروش اسناد :

مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شركت توزيع نيروي برق تبريز نزد بانك سرمايه شعبه تبريز واقع در كوي وليعصر - فلكه بارنج

تحويل اسناد با ارائه مستندات واريز وجه و با ارائه معرفينامه كتبي خواهد بود .

مهلت فروش اسناد : ازتاريخ 1   /11 / 98 لغايت 12/11/98

مهلت و محل تحويل اسناد :

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 10 روزچهارشنبه  مورخ 30 /11 /98 و محل تحويل آنها به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز،كوي وليعصر،خيابان نظامي،اول خيابان قطران ، تلفن 49 - 3328946 3دورنگار : 33328950

زمان بازگشائي زونكن اسناد ارزيابي كيفي:

ساعت 11 روز چهارشنبه  مورخ 30 / 11/98

- زمان و محل بازگشائي پاكتهاي مناقصه (الف،ب و ج) به شرط كسب امتياز لازم (حداقل 65) از ارزيابي كيفي:

ساعت 11 روز چهارشنبه مورخ 07 /12/98 طبقه پنجم ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول خيابان قطران

- شرايط خاص براي ورود به ارزيابي كيفي و مناقصه :

ارائه گواهي رتبه بندي در رشته نيرو و داشتن گواهي تاييد صلاحيت ايمني كار از اداره كل تعاون كار ورفاه اجتماعي .

آدرسهاي اينترنتـي جهت دريافت اطلاعات بشرح زير مي باشد:

پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سايت توانير www.tavanir.org.ir //: http

شركت توزيع نيروي برق تبريز www.toztab.ir //: http

درج آگهي در سايت فقط براي اطلاع رساني بوده و مناقصه گران جهت دريافت اسناد مي بايستي به آدرسهاي ذكر شده در آگهي روزنامه مراجعه فرمايند و دريافت اسناد از طريق اينترنت يا هرطريق ديگر غير از خريد اسناد قابل قبول نمي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسناد استعلام ارزیابی کیفی

 

برای برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با عنوان:

 

 

 

عبارت است عبارت است از برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات از مشتركين مصارف عادي شهري و روستائي  با اخطار  ، يا قطع انشعاب مشتركين بدهكار براساس مفادآيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب وزارت نيرو وشرايط عمومي آن وهمچنين اخطار وقطع انشعابات مشمول قطع موقت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيرو آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره98/12397/503   مورخ 28/10/98 " برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات از مشتركين مصارف عادي شهري و روستائي  با اخطار  ، يا قطع انشعاب مشتركين بدهكار براساس مفادآيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب وزارت نيرو وشرايط عمومي آن وهمچنين اخطار وقطع انشعابات مشمول قطع موقت   مطابق شرح خدمات منضم به اسناد مناقصه .

 

بمنظور ارزيابي كيفي مناقصه گران مذکور لازم است نسبت به  تكميل  فرم هاي ارزيابي پيوست اقدام و مدارك و مستندات خواسته شده را به همراه فرم هاي تكميل شده دریک زونکن جداگانه کلاسه شده ( بدون پاکت ) طبق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه همراه با پاکتهای مناقصه تحویل فرمائید.

 

شايان ذكراست كليه اسناد ارزيابي بايستي به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و به مهر شركت ممهور گردد.

 

1- نام و نشاني  دستگاه مناقصه گزار :

تبريز - كوي وليعصر - خيابان نظامي - اول قطران - شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

2- موضوع ارزیابی :

 برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات از مشتركين مصارف عادي شهري و روستائي  با اخطار  ، يا قطع انشعاب مشتركين بدهكار براساس مفادآيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب وزارت نيرو وشرايط عمومي آن وهمچنين اخطار وقطع انشعابات مشمول قطع موقت .

 

- الزامات استعلام ارزیابی کیفی :

ارائه گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو و داشتن گواهی  تایید صلاحیت ایمنی کار از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی .

 

4- محل تأمین اعتبار و مبلغ تقریبی برآورداوليه و مدت پیمان  :

از محل منابع داخلی مناقصه گزار به مبلغ تقریبی 000 250 760 16 ریال  به مدت یکسال شمسی

 

5- معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها

به شرح فرم های ارزیابی پیوست

 

6- مدارك و مستندات لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

مستندات مربوط به تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و مدارك مورد نياز طبق اسناد پيوست مي باشد.

7- روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و نحوه ارزيابي مطابق مدارك پيوست مي باشد.

 

8- کارفرما در صورت صلاحدید محق است که هر بخش از اسناد ارزیابی را قبل از سر رسید تاریخ تسلیم، اصلاح و نتیجه را به شرکت‌کنندگان  در فراخوان اعلام نماید.

 

9- در صورتی‌که هر یک از شرکت‌کنندگان در فراخوان در ارائه مدارک و مستندات هریک از بخش‌ها و یا تکمیل دقیق اسناد خواسته ‌شده و یا در ارائه اسناد، تأخیر یا قصور نمایند، کارفرما مختار است آن شرکت‌کننده در فراخوان را رد صلاحیت نماید.

 

10- ارزیابی و تعیین امتیاز از اختیارات کارفرما است و کارفرما هیچ‌گونه تعهدی نسبت به شرکت‌کنندگان در مناقصه نخواهد داشت.

 

11- حداقل امتياز قابل قبول براي بازگشائی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج) شصت و پنج (65) می باشد.

 

12- محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلام ها:

به شرح مندرج در اسناد مناقصه

 

13 ـ مستندات لازم براي تخصیص امتیاز ارزیابی کیفی:

ـ  کپی اساسنامه

ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

ـ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی دریافت شده از مناقصه گزار

-         ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

-         ارائه گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو

-         مستندات هر معیار باید به تفکیک هر معیار، مشخص و منضم به فرم مربوط به همان معیار ارائه گردد.     

      تبصره 1: شرکت‌کننده در مناقصه به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی‌ماه سال 1371 اقرار می‌کند.

تبصره 2 : اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

تبصره 3 : ارزیابی شونده بايد کليه اسناد استعلام ارزیابی کیفی را که از مناقصه گزار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.

تبصره 4: مسئولیت صحت مدارک و اطلاعات ارائه شده بر عهده مناقصه گر بوده و اگر ثابت شود كه مناقصه‌گران در فرآيند ارزيابي كيفي از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده‌اند، طبق قوانین مربوطه عمل خواهد شد.

 

 

محل مهر و امضای پیشنهاددهنده :

نام و نام خانوادگی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط و اسناد  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

شماره 98/12397/503   مورخ   28/10/98

 

 موضوع مناقصه : عبارت است از برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات از مشتركين مصارف عادي شهري و روستائي  با اخطار يا قطع انشعاب مشتركين بدهكار براساس مفادآيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب وزارت نيرو وشرايط عمومي آن وهمچنين اخطار وقطع انشعابات مشمول قطع موقت مطابق شرح خدمات منضم به اسنادمناقصه .

 

1)     مبلغ کل تضمين شرکت در مناقصه (بعدد)-/ 000   000 831  ریال (بحروف) هشتصد و سی و یک میلیون  ریال میباشد که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، همراه اسناد مناقصه و اين آگهی در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

الف ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز- ( کوی ولیعصر- فلکه بارنج )

 

ب ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و برای دفعات قابل تمديد باشد. اين تضمين  پس از اخذ ضمانت نامه انجام تعهدات و عفد قرارداد آزاد و مسترد خواهد شد .

برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ کارفرما به او  با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس سقف مبلغ قرارداد به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم درصورت وجود بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او  نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود.

تضمین سایر شرکت کنندگان به جز برنده و نفردوم بلافاصله پس از اعلام برنده و نفردوم آزاد خواهد شد .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای الف و ب ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از محل مطالبات، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تنظیم و تسلیم پيشنهادها :

------------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در دو قسمت (زونکن اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پاکت اسناد مناقصه ) تنظیم و تسلیم گردد. زونکن ارزیابی

کیفی که روی آن موضوع مناقصه، نام مناقصه گزار و مناقصه گر قید شده است و حاوی اسناد استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه می باشد بصورت مستقل از پاکت اسناد مناقصه تنظیم و همراه آن تسلیم می گردد. پاکت اسناد مناقصه نیز در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت "  برون سپاری عملیات مربوط به وصول مطالبات از مشتركين مصارف عادي شهري و روستائي  با اخطار  ، يا قطع انشعاب مشتركين بدهكار براساس مفادآيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق مصوب وزارت نيرو وشرايط عمومي آن وهمچنين اخطار وقطع انشعابات مشمول قطع موقت  " قيد شده باشد تنظيم و تسلیم می گردد. هر دو قسمت حداکثر تا ساعت 10 روزچهارشنبه مورخ 30 / 11/ 98 به دبيرخانه اينشرکت واقع در تبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي اول خيابان قطرانشرکت توزیع نیروی برق تبریزـطبقه اول در تبريز تسليم گردد .

پاکت های مناقصه بايد لاک و مهر شده و روی هر پاکت نام آن پاکت ( پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب ) یا پاكت (ج)) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت اسناد مناقصه در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و  روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد  دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پيشنهادهائيکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاريخ تعيين شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذيرفته نخواهد شد .

زونکن ارزیابی کیفی :

محتوی استعلام ارزیابی کیفی تکمیل شده و مستندات پیوستی بر حسب مورد ( بر اساس اسناد استعلام ارزیابی کیفی) می باشد.

اسناد استعلام ارزیابی کیفی، معیارهای ارزیابی، وزن معیارها و نحوه محاسبه امتیاز و سایر شرایط که به پیوست اسناد مناقصه منضم می باشد ملاک عمل خواهدبود .

 مهم: در صورت عدم ارائه زونکن مربوط به ارزیابی کیفی، پیشنهاد دهنده از ادامه فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 فوق،

پاكت  ب  :       

1.ب ـ کپی اساسنامه یا هر گونه مدارکی که شخصیت حقوقی مناقصه گر را تعیین نماید.

2.ب ـ کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ ارائه گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو

6.ب ـ ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری شده و به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.

 

پاکت مالی(پاکت ج ) :

 

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی بصورت پلوس ، مینوس و یا تایید ارقام مندرج در پیوست شماره سه منضم به اسناد مناقصه و صرفا" در برگه پیشنهاد قیمت به عدد و حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی ارائه و به امضاء مسئولین مجاز شرکت رسیده (براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. درصورت مغايرت بين حروف و عددپيشنهادی و یا محاسبه ارقام ، مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

پيشنهاد قیمت بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار 3 ماه رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد شد و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و تقاضای هیچگونه تخفیف پذیرفته نخواهد شد . 

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی :

بازگشائی زونکن های ارزیابی کیفی راس ساعت 11 مورخ 30/11/98  در طبقه پنجم ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران  انجام خواهد گرفت و در صورت مورد تایید بودن به کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی ارجاع خواهد شد. پس از تخصیص امتیازات ارزیابی کیفی، جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه رأس ساعت 11 روزچهارشنبه مورخ 07 /12 /98 در آدرس فوق برگزار خواهد شد . پیشنهاد دهندگانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی یعنی 65 (شصت و پنج) را کسب ننمایند از ادامه مراحل مناقصه خارج و پاکتهای مناقصه ایشان سربسته عودت خواهد شد.

دراين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و درصورت مورد تائيد بودن محتويات آن، نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان اقدام خواهد شد و در صورت مورد تایید بودن، پاکت ج  افتتاح خواهد شد. انتخاب برنده بر اساس حداقل قیمت پیشنهادی بوده و چنانچه بیش از یک حداقل قیمت وجود داشته باشد مناقصه گری که دارای امتیاز ارزیابی کیفی بالاتری است به عنوان برنده انتخاب خواهد شد و چنانچه هم قیمت و هم امتیاز برابر باشند برنده بر اساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه آزاد است .

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه :

محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز .

 

6) مدت اجرای کار :

مدت قرارداد از تاريخ تنظیم صورتمجلس شروع ، یکسال شمسی می باشد .

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

مدیر امور  به عنوان ناظر مقیم و معاونت فروش و خدمات مشترکین به عنوان ناظر عالی میباشد .

 

9) مبلغ تامین اعتبار شده: 

مبلغ کل تامین اعتبار شده ( سقف مبلغ قرارداد ) برای کل موضوع مناقصه :  000 250 760 16  ریال می باشد .

 

10  ) هیچگونه پیش پرداخت یا مابه التفاوت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

 

11) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به بیمه های تامین اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت فنی و قانون مالیاتهای مستقیم مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد .

 

12) تهیه کارت شناسایی برای هریک از عوامل پیمانکار پس از اخذ تاییدیه حراست و امور محرمانه توسط و به هزینه پیمانکار الزامی است . ( طراحی ، صدور و تحویل کارت شناسایی به عهده دفتر حراست میباشد . )  

 

13) در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار برنده ، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط تضامین وی و وصول خسارت ، اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگر ارجاع نماید.

 

14) پیشنهاددهنده اعلام میدارد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان مصوب 22 دی ماه 1337 نمیباشد و درصورتیکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ میگردد .

 

15) مناقصه گزار در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

 

16) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد .

17) درخصوص کليه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع این مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهدشد.

تبصره :

 مالیات برارزش افزوده متعلق به این قرارداد به عهده کارفرما می باشد که در صورت ارائه گواهینامه اعتبار ارزش افزوده پرداخت خواهدشد .

 

18) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه ، حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری تضمین قابل  قبول کارفرما ، معادل 10% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين انجام تعهدات تسليم کارفرما نمايد .

 

19) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب تا سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشورIets.mporg.ir//:http وسایت توانیرhttp://tavanir.org.ir وسایت توزیع برق تبریزhttp://toztab.ir  درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها می­باشند .

 

20) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست  یک هفته قبل از مهلت تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن                       

33191544  _ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

21) پیمانکار متعهد میگردد ضمن اجرای مفاد این قرارداد از بکارگیری نیروی های شاغل کارفرما خودداری نماید .

 

22) ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی توسط مناقصه گران الزامی می باشد .

 

23) دستگاه مناقصه گزار می تواند قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

24) جلسه توجیهی جهت پاسخ به هرگونه سوالات و ابهامات احتمالی مناقصه گران در روز چهارشنبه  ساعت 10 مورخ 16 /11  / 98  در محل دفتر معاونت فروش و خدمات مشترکین  واقع در کوی ولیعصر ،  انتهای خیابان شریعتی ، نبش میدان بهارستان  ،ساختمان شماره سه  برگزار خواهدشد. 

 

25) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

 

26) پیمانکار موظف است بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان خود واشخاص ثالث را برای انجام موضوع قرارداد تهیه نماید و کلیه مسئولیتهای عدم رعایت آن به عهده پیمانکار می باشد.

 

27) اجرای این قرارداد هیچگونه حق و رابطه استخدامی برای عوامل اجرایی پیمانکار در سطح شرکت توزیع نیروی برق تبریز ایجاد نمی نماید .

28) پيمانکار موظف است از کارکنان و متخصصين واجد شرايط در امر اجرای موضوع قرارداد ، پس از تایید کارفرما استفاده نمايد .

 

29 ) کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

30) شرايط مناقصه در 30 ( سی  ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.  

 

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                                          مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروي برق تبريز  

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :

 تاریخ :

کدملی :

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1398/11/01 مهلت دریافت اسناد: 1398/11/12
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/11/30 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/11/30
تاریخ انقضاء: 1398/11/30
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0