پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398
  • En
مشخصات عمومی
کد: 97-06 نوع فراخوان: فراخوان
عنوان: برون سپاری کارهای خدماتی مربوط به نظافت محیط کار و پذیرایی در ساختمان های شرکت توزیع نیروی برق تبریز و امورهای بهره برداری تابعه شرکت وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی به شماره 06 97

******************************

 

موضوع : برون سپاری کارهای خدماتی مربوط به نظافت محیط کار و پذیرایی در ساختمان های  شرکت توزیع نیروی برق تبریز و امورهای بهره برداری تابعه شرکت

 

- دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

- مدت زمان انجام موضوع مناقصه : یکسال شمسی

 

- برآورد اولیه : 000 000 515 36 ریال

 

- محل دريافت اسناد استعلام ارزيابي كيفي :

دريافت اسناد به صورت حضوري و غيرحضوري از تاريخ چاپ آگهي فراخوان از طريق مراجعه به آدرسهاي زير امكان پذير             مي باشد:

الف) سايت شركت توزيع نيروي برق تبريز http://www.toztab.ir از منوي مناقصات

ب)سايت توانير http://www.tavanir.org.ir از منوي معاملات قسمت فراخوان

ج) مراجعه حضوري به آدرسهاي تبريز : كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول قطران ، شركت توزيع نيروي برق تبريز ، طبقه 4 ، اداره قراردادها و مناقصات و تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامي

 

- مهلت و محل تحويل اسناد استعلام ارزيابي كيفي:

آخرين مهلت تحويل استعلام ارزيابي كيفي تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 28/11 /97 و محل تحويل آنها به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز، كوي وليعصر ،خيابان نظامي ، اول خيابان قطران ، تلفن 49 33328946 041          دورنگار : 33328950- 041

 

- زمان بازگشائي پاكتهاي ارزيابي كيفي:

ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 28/11/97

 

- شرايط خاص براي ورود به ارزيابي كيفي:

ارائه گواهینامه صلاحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

     

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      وپايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir//:   http

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيرو فراخوان شماره 06 - 97 ، بدينوسيله از کلیه شركتهای ذیصلاح در زمینه تامین خدمات موضوع مناقصه  دعوت مي شود بمنظور ارزيابي كيفي (تهيه ليست كوتاه) براي دعوت به ارائه پيشنهاد جهت " برون سپاری کارهای خدماتی مربوط به نظافت محیط کار و پذیرایی در ساختمان های شرکت توزیع نیروی برق تبریز و امورهای بهره برداری تابعه شرکت  " نسبت به  تكميل  فرم هاي ارزيابي پيوست اقدام و مدارك و مستندات خواسته شده را به همراه فرم هاي تكميل شده دریک زونکن جداگانه کلاسه شده ( بدون پاکت )  حداكثر تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ  28/ 11/ 97 به نشاني تعيين شده در اين استعلام تسليم و رسيد دريافت نمايند.

 

شايان ذكراست كليه اسناد ارزيابي بايستي به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و به مهر شركت ممهور گردد.

 

1- نام و نشاني  دستگاه مناقصه گزار :

تبريز - كوي وليعصر - خيابان نظامي - اول قطران - شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

2- موضوع ارزیابی :

برون سپاری کارهای خداتی مربوط به نظافت محیط کار و پذیرایی در ساختمان های شرکت توزیع نیروی برق تبریز و امورهای بهره برداری تابعه شرکت بشرح پیوست شماره یک

1-2- اداره امور آبدارخانه ها و تعمیر و نگهداری لوازم مورد استفاده در آنها و سرویس و پذیرایی

2-2- نظافت و بهداشت محیط کاری ساختمانهای مناقصه گزار ( شامل نظافت اتاقها   راهروها   دستشویی ها   محوطه ادارات پنجره ها -  ... و خارج کردن آشغالها و زباله از محوطه اداری و انتقال آنها به محلهای مجاز تعیین شده از طرف شهرداری و حمل و نقل و جابجایی ملزومات اداری  

 

3- الزامات استعلام ارزیابی کیفی :

ارائه گواهینامه صلاحیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

4- محل تأمین اعتبار و مبلغ برآورداوليه و مدت پیمان  :

از محل منابع داخلی مناقصه گزار به مبلغ 000 000 515 36 ریال به مدت یکسال شمسی

 

5- معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها

1. تجربه (سابقه اجرايي)                                                     20  امتياز

2. حسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی                                20  امتياز

3. توان مالی و پشتیبانی                                                     20  امتياز

4. مدیریت کارآمدو سیستم های مدیریتی مناسب                      10  امتیاز

5. کفایت کادر فنی و عناصر از نظر دانش و تجربه                       10 امتیاز

6. بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه          10 امتیاز

7. گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار                                      10 امتیاز

 

6- مدارك و مستندات لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

مستندات مربوط به تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و مدارك مورد نياز طبق اسناد پيوست مي باشد.

 

 

7- روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و نحوه ارزيابي مطابق مدارك پيوست مي باشد.

 

8- کارفرما در صورت صلاحدید محق است که هر بخش از اسناد ارزیابی را قبل از سر رسید تاریخ تسلیم، اصلاح و نتیجه را به شرکت‌کنندگان  در فراخوان اعلام نماید.

 

9- در صورتی‌که هر یک از شرکت‌کنندگان در فراخوان در ارائه مدارک و مستندات هریک از بخش‌ها و یا تکمیل دقیق اسناد خواسته ‌شده و یا در ارائه اسناد، تأخیر یا قصور نمایند، کارفرما مختار است آن شرکت‌کننده در فراخوان را رد صلاحیت نماید.

 

10- ارزیابی و تعیین امتیاز از اختیارات کارفرما است و کارفرما هیچ‌گونه تعهدی نسبت به شرکت‌کنندگان در فراخوان جهت دعوت به مناقصه نخواهد داشت.

 

11- حداقل امتياز قابل قبول براي بازگشائی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج) شصت و پنج (65) می باشد.

 

12- اعتبار نتایج ارزیابی کیفی دو سال بوده و شرکت توزیع نیروی برق تبریز در صورت نیاز می تواند در موضوعات مشابه به آن مراجعه نماید.

 

13- محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلام ها:

علاقمندان برای شرکت در ارزیابی کیفی می توانند از تاریخ 10  / 11 /97 به سایت سایت شرکت توزیع نیروی برق تبریز http://www.toztab.ir منوی مناقصات و سایت توانیر http://www.tavanir.org.ir  منوی معاملات قسمت فراخوان و سایت پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir//:   http مراجعه و اسناد الکترونیکی ارزیابی کیفی را دانلود و یا با مراجعه حضوری به آدرسهای تبريز : كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول قطران ، شركت توزيع نيروي برق تبريز  ، طبقه 4، اداره قراردادها و مناقصات و تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامي دریافت نمایند. اسناد استعلام ارزیابی کیفی تکمیل شده(فیزیک اسناد) به همراه مدارک و مستندات لازم برای تخصیص امتیاز ارزیابی حداکثر تا ساعت 10  مورخ  28 / 11 /97 به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز، کوی ولیعصر،خيابان نظامی، اول خيابان قطران، طبقه اول تحویل گردد . بدیهی است به اسنادی که بعد از مهلت تعیین شده در این بند تحویل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

14 ـ مستندات لازم براي تخصیص امتیاز ارزیابی کیفی:

ـ  کپی اساسنامه

ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

ـ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی دریافت شده از مناقصه گزار

ـ  تکمیل فرمهای ارزیابی که به پیوست ارائه می گردد به دوصورت ،  هم بصورت تکمیل در  cd و هم تکمیل فیزیکی فرمهای پیوست اسناد .

      مستندات هر معیار باید به تفکیک هر معیار، مشخص و منضم به فرم مربوط به همان معیار ارائه گردد.

 

      تبصره 1: در این فراخوان شرکت‌کننده در مناقصه به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی‌ماه سال 1371 اقرار می‌کند.

تبصره 2 : اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

تبصره 3 : ارزیابی شونده بايد کليه اسناد استعلام ارزیابی کیفی را که از مناقصه گزار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.

تبصره 4: مسئولیت صحت مدارک و اطلاعات ارائه شده بر عهده مناقصه گر بوده و اگر ثابت شود كه مناقصه‌گران در فرآيند ارزيابي كيفي از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده‌اند، طبق قوانین مربوطه عمل خواهد شد.

 

متقاضیان میتوانند در صورت نیاز با شماره تلفن : 33291770 041 تماس حاصل فرمایند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل مهر و امضای پیشنهاددهنده :

نام و نام خانوادگی :

 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/10 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/11/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/11/28
تاریخ انقضاء: 1397/11/28
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0