پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398
  • En
مشخصات عمومی
کد: 97/8725/503 نوع فراخوان: فراخوان محدود
عنوان: انجام خدمات مهندسی نظارت فنی و مالی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

شرایط و اسناد فرایند انتخاب و ارجاع کار به مهندس مشاور

شماره503/ 8725 / 97 مورخ  06 / 09 / 97

_____________________________________

1) موضوع :

انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های سرمایه ای و نیرورسانی و طرح تملک دارائیهای سرمایه ای در محدوده جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز (به روش کیفیت و قیمت QCBS) مطابق اسکوپ کاری ، شرح خدمات و مدارک و مستندات منضم به اسناد ( پیوستهای شماره یک الی پنج ) 

 

2) تاريخ و طرز تسليم و تنظيم پيشنهادها :

-------------------------------

پيشنهادات بايستی در 2 پاکت سربسته فنی و مالی که روی آنها عبارت " انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های سرمایه ای و نیرورسانی و طرح تملک دارائیهای سرمایه ای" قيد شده باشد بشرح زير تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ   28 / 09 /97 به دبيرخانه اين شرکت واقع درتبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي - اول خيابان قطران - تلفن :                            49 ـ33328946 دورنگار:33328950 ـ 041 تسليم گردد .

هردو پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده روی هر پاکت نام آن ، پاکت (فنی ) یا پاکت ( مالی) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع فرایند ارجاع کار ذکر گردیده و هر دو پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهرشده و روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد دهنده ، شماره و موضوع  فرایند ارجاع کار و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود.

پیشنهاد باید کامل ، صریح وروشن بوده ، کلیه صفحات آن امضا و مهر شده و به ترتیب فوق تنظیم و تسلیم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پیشنهادهائیکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاریخ تعیین شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذیرفته نخواهد شد .

 

 

پاکت فنی

 -کپی اساسنامه

 -کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده درروزنامه رسمی

- گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که در دفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

 -شرایط و اسناد فرایند ارجاع کار دریافت شده از کارفرما

- گواهی تایید صلاحیت و گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور ( سامانه ساجات )

- تکمیل فرم خود اظهاری و رعایت ظرفیت کار آزاد الزامی است .

 

 

اسناد و مدارک و مستندات مربوط به ارزیابی بشرح زیر :

1ـ گزارش شناخت (ITC  )  بشرح پیوست شماره یک

2-  شرح کلی خدمات (  TOR) بشرح پیوست شماره دو

درصورتی که علاوه بر خدمات مذکور در این شرح خدمات دیگری قابل ارائه میباشد ذکرگردد.

3- روش انتخاب مشاور بشرح پیوست شماره سه

4ـ روش ارزیابی فنی و نحوه امتیاز دهی به هریک از معیارها بشرح پیوست شماره چهار

5-  روش محاسبه و نحوه پرداخت حق الزحمه بشرح پیوست شماره پنج

 

تمامی اسناد و مستندات مربوطه می بایست به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پیشنهاددهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده باشد .

 

تبصره یک

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

 

تبصره دو :

پیشنهاد دهنده باید کلیه اسناد را که دریافت میدارد بدون تغییر یا حذف تحویل نماید . درصورتی که یک یا چند قست از اسناد و مستندات به امضاء پیشنهاددهنده نرسیده باشد ، تسلیم پیشنهاد به منزله قبول تمام شرایط فرایند ارجاع کار از طرف پیشنهاددهنده تلقی خواهدشد .

 

پاکت مالی

 

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بایستی به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی صرفا" در برگه پیشنهاد قیمت ارائه و به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت بر اساس اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغایرت بین حروف و عدد پیشنهادی و یا محاسبه ارقام ، مبلغ کمتر ملاک مقایسه و عقد قرارداد خواهد بود .

پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار کمتر از 3 ماه نیز رافع تعهدات شرکت کننده در فرایند ارجاع کار نخواهد بود و از نظر کارفرما مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

پیشنهاد دهنده باید نازلترین قیمت ممکن را در موقع تحویل اسناد ارائه نماید و هیچگونه تخفیف پس از ارائه اسناد تا مرحله تعیین برنده فرایند ارجاع کار پذیرفته نخواهد شد .

 

نحوه ترازسازی قیمت با استفاده از ضوابط زیر انجام خواهدشد .

 

پس از تعيين امتيازات فني شركتهاي پيشنهاد دهنده بر اساس سيستم ارزيابي فني پيوست و از آنجا كه روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت (QCBS ) صورت ميگيرد و در اين روش ارزيابي مالي پيشنهاد ها بايستي بر اساس قيمت تراز شده انجام شود ، لذا ارزيابي فني و مالي با ضابطه زير انجام مي شود .

 100                * C    

L=

                                                                                                                                   ( T -100 ) i 100

كه در آن :

L: قيمت تراز شده

C: قيمت پيشنهادي درج شده در پاكت پیشنهاد قيمت ( پاكت مالی)

i: ضريب تاثير امتياز فني بميزان 5/0

t: امتياز فني پيشنهاد ها ( بين 60 تا 100 امتياز )

 

بدين ترتيب پاكتهاي قيمت مشاوراني كه حداقل 60 امتياز را كسب نموده باشند مفتوح خواهد شد.

 

پس از ارزيابي فني و مالي ، قرارداد با مشاوري كه كمترين قيمت تراز شده را كسب كرده باشد ، منعقد مي شود.

اگر قیمت های تراز شده دو پیشنهاد دهنده با هم برابر باشند ، مشاوری که امتیاز فنی بالاتری دارد به عنوان برنده انتخاب خواهد شد و اگر قیمت تراز شده و هم امتیاز فنی با هم برابر باشند مشاور برنده با قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

3- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسيدگی به پيشنهادها رأس ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 28 / 09 / 97در طبقه چهارم ساختمان ستادی شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع درتبریز كوي وليعصر- خيابان نظامي - اول خيابان قطران انجام خواهد گرفت و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه آزاد است. بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

در اين جلسه ابتدا پاکت فنی افتتاح و در صورت تایید وکامل بودن محتویات آن ، هیئت انتخاب مشاور نسبت به بررسی و ارزیابی فنی پیشنهاد ها اقدام خواهد نمود.

زمان افتتاح پاکات ج متعاقبا" به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید ..

 

4 ) محل اجرای کار  :

محدوده جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

5) مدت اجرای کار :

مدت اجرای کار از تاريخ ابلاغ به مدت  یکسال شمسی می باشد .

 

6) کارفرما :

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

7) دستگاه نظارت :

معاونت برنامه ریزی و مهندسی

 

8) برآورد اولیه خدمات مشاوره :  مبلغ 000 360 519 12  ریال می باشد.

 

9) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد ، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها درسایتهای شرکت توزیع نیروی برق تبریز www.toztab.ir// :  http و پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir // :  http  و سایت توانیر www.tavanir.org.ir// :  httpدرج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد محسوب خواهد شد و کلیه پیشنهاددهندگان مکلف به رعایت آنها میباشند .

 

10) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا قبل از تحویل پاکات کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان می توانند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن 33330191_ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

11) کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و مشاور را با توجه به ارزیابی شرکتها و مقایسه قیمتها و با تشخیص خود تعیین مینماید .

 

12) شرکت در فرایند انتخاب مشاور و تسلیم پیشنهادات به منزله قبول کلیه آئین نامه ها و مقررات کارفرما میباشد.

 

13) مشاور موظف است اطلاعات مربوط به روش شناسی و متدولوژی ، کارکنان کلیدی موثر ، تجربیات ویژه ، آموزش و بومی بودن مشاور را جهت ارزیابی فنی ارائه نماید . نحوه ارزیابی فنی براساس سیستم ارزیابی ( پیوست شماره 4 ) صورت خواهد گرفت . پیشنهاد شرکتهایی که امتیاز آنها کمتر از امتیاز تعیین شده باشد مردود و پاکت قیمت به آنها مسترد خواهد شد .

 

14) دوره تضمین کیفیت کار از تاریخ تحویل موضوع قرارداد ( یا هرمرحله از کار ) با تایید ناظر مربوطه شروع و مدت آن یک سال شمسی می باشد.

 

15) درخصوص کسورات قانونی متعلق به قرارداد براساس قوانین جاری کشور عمل خواهدشد . 

 

16) مشاور اعلام میدارد که مشمول قانون منع مداخله مصوب 22 دی ماه 1337 و اصلاحیه بعدی آن و همچنین تصویبنامه شماره 53869/ت 25507 ک مورخ 26/9/82 هیئت محترم وزیران اتباع بیگانه ( افاغنه ) و تصویبنامه شماره 73377/ت 30374 ه مورخ 22/12/83 پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی نبوده و درصورتی که خلاف آن محرز شود قرارداد فسخ خواهدشد .

 

17) مشاور با اعلام قیمت پیشنهادی تعهد می نماید از کم و کیف کار آگاهی کافی داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

 

18)  کارفرما میتواند احجام قرارداد را تا 25% افزایش یا کاهش دهد .

 

19)  هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت به مشاور پرداخت نخواهد شد

 

20) اجرای این قرارداد هیچگونه حق و رابطه استخدامی برای عوامل اجرایی پیمانکار در سطح شرکت توزیع نیروی برق تبریز ایجاد نمی نماید .

 

21) مشاور موظف به بیمه نمودن کلیه کارکنان خود به بیمه مسئولیت مدنی در طول مدت قرارداد میباشد و کلیه مسئولیتهای عدم رعایت آن به  عهده مشاور میباشد .

 

22) قرارداد فیمابین براساس متن موافقتنامه ، شرایط اسناد  و شرایط عمومی پیوستی منعقد و مبادله میگردد.

 

23)شرايط فرایند ارجاع کار  در 23 (  بیست و سه ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است. 

 

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                   کارفرما : شرکت توزيع نيروی برق تبریز       

نام و نام خانوادگی امضاء کننده:

 کد ملی :

 کد اقتصادی :

 سمت امضاء کننده :

تاریخ:

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/09/12 مهلت دریافت اسناد: 1397/09/17
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/28 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/28
تاریخ انقضاء: 1397/09/28
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0