پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398
  • En
مشخصات عمومی
کد: 97/8327/503 نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: تهیه ، طبخ ، حمل و توزیع غذای گرم در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 503 /8327/97 مورخ 26/08/97

موضوع مناقصه : عبارت است از  تهیه ، طبخ ، حمل و توزیع غذای گرم در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز .

مهلت فروش اسناد :  ازتاریخ  28/08/97 لغایت 07/09/97

مبلغ تضمین شرکت برای کل موضوع مناقصه :  325.000.000 ریال می باشد.   

محل فروش اسناد :

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامی

تبريز : کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول قطران ، ساختمان ستادی شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، طبقه چهارم  ، اداره مناقصات و قراردادها 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرین مهلت تحويل پيشنهادات  تا ساعت  10 صبح روز سه شنبه مورخ 20 /09 /97 محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز ، کوی ولیعصر ،خيابان نظامی ، اول خيابان قطران ، تلفن 49 3328946 3دورنگار : 3328950 3

مبلغ فروش اسناد سیصد  هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر فلکه بارنج با ارائه معرفینامه کتبی .

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود .  

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت  11 روز سه شنبه مورخ  20/09 /97 ساختمان ستادی شركت توزيع برق تبريز واقع در ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول قطران.

آدرسهای اینترنتـی شرکت بدین شرح می باشد:

شرکت توزیع نیروی برق تبریز www.toztab.ir HYPERLINK "http://www.toztab.ir/"/ / http:

پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir http:// و سایت توانیر www.tavanir.org.irHYPERLINK "http://www.tavanir.org.ir/"//http:

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه

 مراجعه فرمایند و خرید از طریق اینترنت قابل قبول نمی باشد  .                                      شركت توزيع نيروي برق تبريز

                                                                            

 

 

 

شرایط و اسناد  مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره 503/8327/97 مورخ 26 /  08 /97

**************************************

موضوع مناقصه عبارت است از:  تهیه مواد ، پخت و توزیع روزانه 39 پرس ناهار و 43 پرس شام جمعا" به تعداد 82 پرس برای کارکنان براساس برنامه غذایی در روزهای کاری و روزهای تعطیل  براساس دستورالعمل های بهداشت و سلامت .

تهیه و تحویل غذا در وعده های نهار و شام بیش از تعداد فوق با درخواست کارفرما توسط پیمانکار و براساس برنامه غذایی و قیمت پیشنهادی الزامی می باشد.

 

تبصره 1:

توضیح اینکه شرط گشایش پاکت ج مناقصه گران ، کسب حداقل امتیاز فنی 70 بوده و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت انتخاب خواهد شد.

 

تبصره 2 :

درصورتیکه قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران باهم برابر باشد پیمانکاری که امتیاز فنی بالاتری دارد برنده خواهدبود و درصورتی که هم امتیاز و هم قیمت مناقصه گران برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهدشد.

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :

-----------------------------------------

مبلغ کل تضمين شرکت در مناقصه (بعدد)-  325.000.000ریال ( بحروف) سیصد و بیست وپنج میلیون ریال می باشدکه بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، همراه اسناد مناقصه و اين آگهی در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

 

الف ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز ( کوی ولیعصر- فلکه بارنج )

 

ب ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و برای دفعات قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد .

برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ کارفرما به او با سپردن تضمين حسن انجام تعهدات بر اساس سقف مبلغ قرارداد به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود .

 

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای الف و ب ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از محل مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

 

 

 

3 ـ تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تسليم و تنظيم پيشنهادها :

------------------------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " تهیه مواد ، طبخ ، حمل و توزیع غذای گرم در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز" قيد شده باشد تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت  10 صبح  روز سه شنبه مورخ       20 /09  /97 به دبيرخانه اينشرکت واقع در تبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي اول خيابان قطران شرکت توزیع نیروی برق تبریز ـ طبقه اول در  تبريز  تسليم گردد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهرشده و روی هرپاکت نام آن ، پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب ) یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و  روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد  دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پيشنهادهائيکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاريخ تعيين شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذيرفته نخواهد شد .

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

----------------------------------

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 فوق،

 

پاكت فني و بازرگاني ( پاكت ب ) :

---------------------------------------                         

1.ب ـ  کپی اساسنامه برای اشخاص حقوقی

2.ب ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی

3.ب ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ  شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ ارائه پروانه کسب از اتحادیه مربوطه .

6.ب ـ  تکمیل فرم مدارک مربوط به شاخصهای ارزیابی منضم به اسناد مناقصه

7.ب- ارائه کپی کارت ملی ، کپی شناسنامه برای اشخاص حقیقی

 

 

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری شده و به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

 

 

 

 

فرم ارزیابی پیمانکاران در پنج برگ ( منضم به اسناد مناقصه ) می بایستی بصورت کامل تکمیل و مدارک مربوطه در پاکت ب ارسال گردد در غیر اینصورت درخصوص امتیازات ارائه شده از سوی کمیته فنی بازرگانی هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نخواهدبود. 

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر مناقصه گر باشد .

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

پاکت مالی(پاکت ج ) :

----------------------------

محتوی پيشنهاد قيمت بودهکه بايستی بصورت پلوس ، مینوس یا  تایید ارقام مندرج در برگه پیشنهاد قیمت ( پیوست شماره سه )، صرفا" در برگه پیشنهاد قیمت منضم به اسناد مناقصه به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی ارائه و به امضاء مسئولین مجاز رسیده ( براساس اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات روزنامه در صورتی که شخص حقوقی باشد )  به مهر شرکت نيز ممهور شود. درصورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی و یا محاسبه ارقام ، مبلغ کمترملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار کمتر از 3 ماه نیز رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد.

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه پیشنهاد تخفيف پذيرفته نخواهد شد .

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات ) :

-----------------------------------

رسيدگی به پيشنهادها رأس ساعت  11 روز سه شنبه  مورخ  20/09/97 در طبقه 4 ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران  انجام خواهد گرفت و حضورپيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است . بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه مناقصه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

 

 

 

 

دراين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و درصورت تائيد و کامل بودن محتويات آن نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان كه مربوط به صلاحیت و احراز شرایط پیمانکاران بر اساس موارد مندرج در شاخصهای ارزیابی منضم به اسناد می باشد اقدام خواهد شد.در صورت تكميل بودن محتویات پاکت ب جهت بررسي و ارزيابي به کمیته فني بازرگاني تحويل خواهد شد. ضمنا" زمان افتتاح پاكات ج متعاقبا" به اطلاع شركت كنندگان خواهد رسيد.

در جلسه افتتاح پاکات ج ، پاکت ج مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی 70 را کسب نمایند گشوده خواهد شد و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت‏ خواهد بود .

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه:

------------------------

محدوده جغرافیایی امور های برق روشنایی ، گلستان ، ائل گلی ، باسمنج ، ستارخان ، قراملک ،باغمیشه ،اندیشه ، نوسازی ، ساختمان مرکزی ، اداره برق سردرود ، کارگاه ترانس ، انبار مرکزی ( روباز) ، معاونت برنامه ریزی و مهندسی ، معاونت بهره برداری ، مدیریت برق تبریز و معاونت فروش و خدمات مشترکین و مناطق مختلف شهر تبریز ، باسمنج و سردرود .

 

6) مدت اجرای کار :

----------------

از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت شش ماه شمسی می باشد .

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

---------------------

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

-----------------

معاونت مالی و پشتیبانی ( امور محترم نظارت بر خدمات عمومی ) .

 

9) سقف مبلغ قرارداد مبلغ 000 000 000 4  ریال می باشد.

 

10 ( هیچگونه پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

 

11) ارائه گواهی صلاحیت فعالیت کار و کسب پروانه در خصوص اجرای موضوع مناقصه از طرف اتحادیه مربوطه و گواهی تاییدیه بهداشت توسط پیشنهاد دهندگان در پاکت ب الزامی می باشد در غیر اینصورت پاکت ج پیشنهاد دهنده بصورت سربسته عودت داده خواهد شد. 

 

 

 

 

12) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به بیمه های تامین اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت ایمنی و فنی و قانون مالیاتهای مستقیم مطلع بوده و متعهداجرای آنها می باشد .

 

13) در صورت عدم انجام تعهد توسط پیمانکار ، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارت ، اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگر مراجعه نماید.

 

14) پيشنهاد دهنده اعلام میدارد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان مصوب 22 دی ماه 1337 نمی باشد و در صورتيکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانکار ضبط   میگردد.

 

15) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

 

16) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد.

 

17) درخصوص کليه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع اين مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهد شد .

 

18) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی قابل قبول کارفرما ، معادل 5% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات تسليم کارفرما نمايد .

 

19) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//:http و سایت توانیر http://tavanir.org.ir  و سایت توزیع برق تبریزtoztab.ir  http:// درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها میباشند .

 

( 20چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات در خصوص کم و کیف ارائه خدمات مربوط به غذا با شماره تلفن 33313518 _ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

 

 

 

 

 

 ( 21برنده مناقصه پس از عقد قرارداد نمی تواند بدون هماهنگی و تایید کارفرما ، محل طبخ غذا را جابجا نماید قبل از اقدام بایستی بصورت مکتوب درخواست و پس از بازدید دستگاه نظارت و تایید کتبی اقدام نماید ضمنا" تغییرات حاصله از جابجایی بایستی طی اصلاحیه بر قرارداد به پیمانکار ابلاغ گردد .

 

( 22دستگاه مناقصه گزار می تواند احجام قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

23)تهیه کارت بهداشت و سلامت برای کلیه عوامل پیمانکار الزامی است .

 

24)پیمانکار موظف است برنامه غذایی که از طرف کارفرما تایید و تعیین می گردد رعایت نماید.

 

25)تعیین زمان تحویل غذا توسط پیمانکار به هر یک از واحدهای شرکت از اختیارات کارفرما می باشد.

 

26)پیمانکار بایستی ترتیبی اتخاذ نماید که غذا به صورت گرم تحویل هر یک از واحدهای شرکت گردد در غیر اینصورت پیمانکار موظف به تحویل غذای گرم جایگزین خواهد بود .

 

27)در صورت سرو غذای نامطلوب و ناسالم و ایجاد هرگونه مسمومیت و سایر عواقب احتمالی ناشی از موضوع ، پیمانکار موظف به جبران خسارت و پرداخت هزینه های متعلقه بوده و مسئولیت پاسخ گویی به مراجع قانونی ذیربط را بر عهده خواهد داشت.

 

28)کیفیت و کمیت غذای تحویلی بایستی با جدول غذایی منضم به قرارداد مطابقت داشته باشد در غیر این صورت با تشخیص دستگاه نظارت حداقل 10 و حداکثر 50 درصد از صورت وضعیت پیمانکار به ازای هر وعده غذایی کسر خواهد گردید .

 

29)کلیه افراد شاغل در آشپزخانه و مرتبط با طبخ ، سرو و تحویل غذا بایستی دارای کارت بهداشت بوده و کلیه نکات بهداشتی (پوشیدن روپوش ،داشتن کلاه ، دستکش ، چکمه) و ... را رعایت نماید.

 

30)در محل نگهداری مواد غذایی ، تهیه ، طبخ ، سرو و بسته بندی و ... بایستی کلیه مسایل بهداشتی رعایت گردد .

 

31)پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد و اقرار می نمايدبا مطالعه کافی و دقیق از کم و کيف موضوع پیمان کاملا آگاهی داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

 

 

 

 

 

32)پيمانکار متعهد می گردد ضمن اجرای مفاد اين قرارداداز بکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد

 

33)کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

34)شرايط مناقصه در 34 ( سی و چهار  ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده                     : مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروی برق تبریز

نام ونام خانوادگی امضاء کننده :

 سمت امضاء کننده :

 تاریخ :                  

 کدملی                          :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

       شاخصهای ارزیابی

مناقصه عمومی دو مرحله ای

موضوع: عبارت است از تهیه ، طبخ ، حمل و توزیع غذای گرم در محدوده شرکت توزیع

 

ردیف

عنوان شاخص

امتیاز

1

تجربه کاری

20

2

توان مالی

20

3

بازدید از محل طبخ غذا و رعایت موازین بهداشتی

25

4

تاییدیه ها و رضایت از کارفرمایان قبلی

10

5

کیفیت غذا با توجه به مشخصات درخواستی

25

جمع

100

 

·          حد نصاب امتیاز فنی قابل قبول 70 می باشد و قیمت ترازشده در انتخاب برنده مناقصه تاثیری ندارد.

·          مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی 70 را کسب نمایند پاکات مالی آنها گشوده خواهد شد و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت انتخاب خواهد شد.

·         مناقصه گر مکلف است علاوه بر ارائه اسناد مربوط به شاخصهای ارزیابی  ، خلاصه قابل تصدیق آنها را در قالب جداول پیوست تکمیل و ارائه نماید .

 

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :                                  

    تاریخ :

 

 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/08/28 مهلت دریافت اسناد: 1397/09/07
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/20
تاریخ انقضاء: 1397/09/20
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0