پنج‌شنبه, 31 مرداد 1398
  • En
مشخصات عمومی
کد: 97/8155/503 نوع فراخوان: فراخوان محدود
عنوان: خرید 10000 دستگاه انواع کنتور وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

" دورنگار خیلی فوری "

 

 

موضوع : دعوت به مناقصه محدود تک مرحله ای

 

       با سلام ، احتراما" ، این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید 10000 دستگاه انواع کنتور تکفاز از طریق مناقصه محدود تک مرحله ای  اقدام نماید لذا در صورت تمایل ازآن شرکت دعوت به عمل می آید حداکثر تا ساعت 10 روز   دوشنبه         مورخ    28/    08 /97 ضمن واریز مبلغ سیصد هزارریال ، قابل واریز به حساب 130281020211 بانک سرمایه شعبه تبریز ( فلکه بارنج کوی ولیعصر ) بنام این شرکت ، جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تهران : میدان ونک ، خیابان برزیل ، ساختمان شهید عباسپور ، بلوک 2 ، نیم طبقه دوم واحد 207 آقای بهرامی یا تبریز : کوی ولیعصر ، خیابان نظامی، اول خیابان قطران ، شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، طبقه 4 ، اداره مناقصه و قراردادها مراجعه نمایند . پیشنهادات واصله طبق اسناد مناقصه راس ساعت 11   روز  دوشنبه     مورخ   12/  09  / 97 در ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق تبریز طبقه چهارم افتتاح خواهدشد .

 

آدرسهای اینترنتـی جهت دریافت اطلاعات بشرح زیرمیباشد:

شرکت توزیع نیروی برق تبریز www.toztab.ir//: http و پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سایت توانیر www.tavanir.org.ir//: http 

 

درج اسناد در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت آن می بایستی به آدرسهای ذکر شده دردعوتنامه  مراجعه فرمایندودریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

                                                                       

                                                                                         شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط و اسناد

مناقصه محدود تک مرحله ای شماره 503/8155/97 مورخه 21/8/97

*********************************************

1) موضوع مناقصه :

موضوع مناقصه عبارت است از خرید 10000 دستگاه انواع کنتور تکفاز به شرح ذیل ، براساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه ( پیوست شماره یک ) و مطابق با استانداردهای وزارت نیرو ، ملی و بین المللی به ترتیب اولویت .

-        خرید 8500 دستگاه کنتور تکفاز پایه کوتاه

-        خرید 1500دستگاه کنتور تکفاز پایه بلند( بدون فیوز )

 

فروشنده مکلف می باشد نسبت به حک نمودن لوگو و نام شرکت توزیع نیروی برق تبریز و در صورت امکان بر چسب هولوگرام که معرف شرکت توزیع نیروی برق تبریز باشد بر روی بدنه کنتور اقدام نماید .

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه 808.750.000 ریال میباشد که در صورت شرکت برای کنتورهای پایه کوتاه مبلغ 696.250.000 ریال و درصورت شرکت برای کنتورهای پایه بلند مبلغ 312.500.000 ریال بوده که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

1-2) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر ـ فلکه بارنج 

 

2-2) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ گشايش پيشنهادها معتبر بوده و برای دفعات قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روزکاری پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس سقف مبلغ قرارداد به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1-2 و 2-2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تسليم و تنظيم پيشنهادها :

------------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " مربوط به خرید10000 دستگاه انواع کنتور تکفاز " قيد شده باشد بشرح زير تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ               12 /09/97 به دبيرخانه اينشرکت واقع درتبریز كوي وليعصر،خيابان نظامي ،اول خيابان قطران ،تلفن :                49 ـ33328946 دورنگار: 33328950 ـ 041 شرکت توزیع نیروی برق تبریز طبقه اول در تبریز تسليم گردد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده روی هر پاکت نام آن ، پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب )  ، یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهرشده و روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود.

پیشنهاد باید کامل ، صریح و روشن بوده ، کلیه صفحات آن امضا و مهر شده و به ترتیب فوق تنظیم و تسلیم گردد . به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پیشنهادهائیکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاریخ تعیین شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذیرفته نخواهد شد .

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

----------------------------

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 همین شرایط ،

 

پاکت فنی و بازرگانی ( پاکت ب ):

-----------------------------

1.ب ـ کپی اساسنامه و یا هرگونه مدارکی که شخصیت حقوقی مناقصه گر را تعیین نماید.

2.ب ـ کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5ب ـمشخصات فنی تست شیت

6.ب ـگواهی تایید صلاحیت از توانیر

7.ب ـارائه نمونه کالا ( نام سازنده روی کالا مشخص باشد )

8.ب ـکاتالوگ کالا

9.ب ـتایید مشخصات فنی ضمیمه اسناد مناقصه و تکمیل آن با مشخص شدن تعداد صفحات آن

10 -ب ـفرم پرسشنامه اطلاعاتی تامین کنندگان با ارائه اسناد مثبته

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پیشنهاددهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده باشد .

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از مناقصه گزار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 

تبصره 3 :

درج اسناد در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت آن می بایستی به آدرسهای ذکر شده دردعوتنامه  مراجعه فرمایندودریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

 

 پاکت مالی(پاکت ج ) :

--------------------

محتوی پيشنهاد قيمت بودهکه بايستی، صرفا" در برگه پیشنهاد قیمت ( پیوست شماره دو ) به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی ارائه و به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت بر اساس اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغایرت بین حروف و عدد پیشنهادی و یا محاسبه ارقام ، مبلغ کمتر ملاک مقایسه و عقد قرارداد خواهد بود .

پيشنهاد بايد حداقل برای مدت یک ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار یکماه  نیز رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

 

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه تقاضای تخفیف پذيرفته نخواهد شد و انتخاب برنده براساس حداقل قیمت خواهدبود.

تبصره:

درصورتیکه قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران باهم برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهدشد.

 

  4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسيدگی به پیشنهادات رأس ساعت 11 روز دوشنبه  مورخ  12/09 /97  در طبقه چهارم ساختمان مرکزی  شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران  انجام خواهد گرفت و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است. بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه مناقصه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

در اين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و در صورت تائيد و کامل بودن محتويات آن نسبت به افتتاح پاكت  ب پيشنهاد دهندگان كه مربوط به صلاحیت و احراز شرایط پیمانکاران می باشد اقدام و ارزیابی شکلی صورت خواهد گرفت . و در صورت تكميل بودن پاکات ب نسبت به افتتاح پاکات ج پیشنهاددهندگان اقدام خواهدشد .

 

5 ) محل تحویل کالا:

انبار شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در تبریز روبروی پلیس راه تبریز مرند خواهد بود.

 

6) مدت تحویل کالا :

 مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یک ماه می باشد.

 

7) خریدار و مناقصه گزار :

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

8) دستگاه نظارت :

کمیسیون تحویل کالای مناقصه گزار

 

9) در پیشنهادهای فنی ، پیشنهاد دهندگان شرکت در مناقصه ، باید نام شرکت و کارخانه فروشنده کلیه قسمتهای عمده تجهیزات را تعیین نماید.

 10) کلیه کسور قانونی متعلقه به این قرارداد به عهده فروشنده میباشد .

11)در صورت عدم انجام تعهدات توسط برنده مناقصه ، خریدار مختار است علاوه بر ضبط ضمانت حسن انجام تعهدات وی خسارات وارده را جبران و وصول نماید.

12)پيشنهادها بايد صريح و بدون قيد شرط و ابهام تسليم گردد به پيشنهادهای مبهم ، مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

13) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

14) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد .

15) در خصوص کلیه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع این مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

16) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی قابل قبول کارفرما، معادل 10% کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید.

17)دستگاه مناقصه گزار می تواند احجام قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

18)کلیه تجهیزات باید نو و غیر مستعمل و اصلی بوده و از کارخانجات تولید کننده برای خریدار تهیه و ارسال گردد . پیشنهادهائی که شامل تجهیزات مستعمل و یا بازسازی و یا تعمیر شده باشند پذیرفته نخواهد شد .

19) کلیه هزینه های گمرک ، حمل و نقل و بارگیری و ... به عهده فروشنده میباشد . قیمتهای پیشنهادی توسط مناقصه گر باتوجه به دستورالعمل ابلاغ شده توانیر در خصوص نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز ، مشمول تعدیل ارزی می باشد . ( دستورالعمل مربوطه به پیوست اسناد بوده و درصد ارزبری برای این مناقصه مطابق نظر کمیسیون فنی حداکثر 40 درصد خواهدبود . ) ضمنا" نرخ ارز رسمی مبنای محاسبه تعدیل براساس تصویب نامه شماره 8131/ت 55302 ه مورخ 1/2/97 تصویب نامه هیئت وزیران میباشد . 

 

 

20)کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

21) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن 36677338_ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

22)در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//:http و سایت توانیر http://tavanir.org.ir و سایت توزیع برق تبریز  toztab.ir  http:// درج نماید و و این الحاقیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شدو کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آن میباشند .

23) ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی توسط مناقصه گران الزامی می باشد .

24) میزان پیش پرداخت قرارداد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی در صورت تقاضای کتبی فروشنده حداکثر 40% خواهد بود .

تبصره :

 با توجه به خرید نقدی ،خریدار بلافاصله پس از تحویل کنتورها به انبار مبلغ قرارداد را بلافاصله با فروشنده تسویه خواهد نمود .

 

25 )  شرايط مناقصه در 25  ( بیست و پنج  ) بند  و پنج تبصره تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                   مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروی برق تبریز       

نام و نام خانوادگی امضاء کننده:

 کد ملی :

کد اقتصادی :

سمت امضاء کننده :  

 تاریخ:

 

 

 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/08/22 مهلت دریافت اسناد: 1397/08/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/09/12 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/09/12
تاریخ انقضاء: 1397/09/12
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0