مشخصات عمومی
کد: 97/6413/503 نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: جذب خدمات سرویس و رفع خاموشی شبکه روشنایی معابر در مناطق عملیاتی یک و دو باتهیه و تامین کلیه تجهیزات لازم و حمل به پای کار و رفع و عیب یابی تمامی اتصالات شبکه و انجام عملیات اصلاح و ساماندهی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 97/6413/503 مورخ 04 /  07   /97   

 

موضوع مناقصه : عبارت است از جذب خدمات سرویس و رفع خاموشی شبکه روشنایی معابر در مناطق عملیاتی یک و دو باتهیه و تامین کلیه تجهیزات لازم و حمل به پای کار و رفع و عیب یابی تمامی اتصالات شبکه و انجام عملیات اصلاح و ساماندهی

 

مدت زمان اجرای کار: یکسال شمسی

 

دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

مهلت فروش اسناد :  ازتاریخ  9/ 7/97 لغايت 18/ 7/ 97

    

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه 000 500 082 1 ریال و درصورت شرکت در منطقه عملیاتی یک  مبلغ  000 000 700 ریال و منطقه عملیاتی دو مبلغ 000 500 632 ریال میباشد .

 

محل فروش اسناد :

تبريز : ولیعصر – خیابان نظامی – اول خیابان قطران – شرکت توزیع نیروی برق تبریز – طبقه 4 – اداره مناقصه و قراردادها 

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامی

 

مبلغ فروش اسناد :

مبلغ فروش اسناد سیصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر – فلکه بارنج 

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه وبا ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود .

 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرین مهلت تحويل پيشنهادات  تا ساعت  10 صبح روز  چهارشنبه  مورخ 2/8/97 و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز ،کوی ولیعصر ،خيابان نظامی ، اول خيابان قطران ، تلفن 49 – 33328946 - 041دورنگار : 33328950 - 041صندوق پستی : 4838 – 51335 

 

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 2/8/97 طبقه چهارم ساختمان شركت توزيع نیروی برق تبريز واقع در کوی ولعیصر - خیابان نظامی اول خیابان قطران

 

شرایط خاص :

ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو وارائه ظرفیت کار آزاد الزامی است.

 

آدرسهای اینترنتـی جهت دریافت اطلاعات بشرح زیرمیباشد:

شرکت توزیع نیروی برق تبریز www.toztab.ir//: http و پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سایت توانیر www.tavanir.org.ir//: http 

 

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایندو دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

 

 

 

شرایط و اسناد و مشخصات مناقصه عمومی  دو مرحله ای

   

1) موضوع مناقصه : عبارت است از جذب خدمات سرویس و رفع خاموشی شبکه روشنایی معابر در منطقه عملیاتی یک و دو با تهیه و تامین کلیه تجهیزات لازم و حمل به پای کار و رفع و عیب یابی تمامی اتصالات شبکه و انجام عملیات اصلاح و ساماندهی مطابق شرح خدمات منضم به اسناد مناقصه ( پیوست شماره 7 )

 

تبصره 1 :

هرپیمانکار مختاراست برای هردومنطقه یا یک منطقه خاص پیشنهاد قیمت ارائه نماید و بازگشایی پاکتها براساس    قرعه کشی در جلسه افتتاح پاکت ج با حضور نمایندگان مناقصه گران خواهد بود .  .

توضیح اینکه شرط گشایش پاکت ج مناقصه گران ، کسب حداقل امتیاز فنی 65 بوده و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت ترازشده خواهدبود.

تبصره 2 :

هر پیمانکار فقط در یک منطقه می تواند برنده باشد . پس از برنده شدن در یک منطقه پاکت پیشنهادی وی از دور بررسی خارج خواهد شد .

درصورتیکه قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران باهم برابر باشد پیمانکاری که امتیاز فنی بالاتری دارد برنده خواهدبود و درصورتی که هم امتیاز و هم قیمت مناقصه گران برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهدشد .

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :

------------------------

 مبلغ کل تضمين شرکت در مناقصه ( برای هر دو منطقه ) (بعدد)-/   000 500 082 1 ریال (بحروف) یک میلیاردو هشتادودو میلیون و پانصد هزار ریال و برای منطقه عملیاتی یک )000 000 700 ریال( و منطقه عملیاتی دو                      ( 000 500 632 ریال ( است که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، همراه اسناد مناقصه و اين آگهی در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

الف ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز ( کوی ولیعصر- فلکه بارنج )

 

ب ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و برای دفعات قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ کارفرما به او با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس سقف مبلغ قرارداد به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود .

 

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای الف و ب ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از محل مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

3 ـ تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تسليم و تنظيم پيشنهادها :

-------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " سرویس و رفع خاموشی شبکه روشنایی معابر در منطقه عملیاتی یک ، دو " قيد شده باشد تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 2 /8/ 97 به دبيرخانه اينشرکت واقع در تبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي اول خيابان قطران شرکت توزیع نیروی برق تبریز ـ طبقه اول در تبريز تسليم گردد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده و روی هر پاکت نام آن ، پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب ) یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و  روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد  دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پيشنهادهائيکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاريخ تعيين شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذيرفته نخواهد شد .

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

----------------------------------

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 فوق،

 

پاكت فني و بازرگاني ( پاكت ب ) :                    

---------------------------------------                         

1.ب ـ  کپی اساسنامه .

2.ب ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی.

3.ب ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ  شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار.

 

5.ب ـ ارائه گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو.

6.ب ـ  ارائه اسناد و مدارک مالکیت یا اجاره  حداقل یک دستگاه بالابر بوم بلند  16 متری ویا 14 متری

7.ب ـ  ارائه اسناد و  مدارک مالکیت حداقل یک دستگاه بالابر بوم کوتاه 9 متری

8.ب ـ  فرم تکمیل شده ارزیابی پیمانکاران با ارائه اسناد مثبته.

9.ب ـ  مدارک مربوط به شاخصهای ارزیابی منضم به اسناد مناقصه .

 

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری شده و به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

 

فرم ارزیابی پیمانکاران در پنج برگ ( منضم به اسناد مناقصه ) می بایستی بصورت کامل تکمیل و مدارک مربوطه در پاکت ب ارسال گردد در غیر اینصورت درخصوص امتیازات ارائه شده از سوی کمیته  فنی بازرگانی هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نخواهدبود. 

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضاو ممهور به مهر شرکت باشد . ارائه اصل اسناد و  مدارک مالکیت حداقل یک دستگاه بالابر بوم کوتاه 9 متری در جلسه کمیسیون مناقصه الزامی می باشد .

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

پاکت مالی(پاکت ج )  :

----------------

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی بصورت پلوس ، مینوس و یا تایید ارقام مندرج در فهرست بهاء منضم به اسناد

مناقصه صرفا" در برگه پیشنهاد قیمت ( پیوست شماره 5 ) به عدد و حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی ارائه و به امضاء مسئولین مجاز شرکت رسیده (براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. درصورت مغايرت بين حروف و عددپيشنهادی و یا محاسبه ارقام ، مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا" درصورت پیشنهاد قیمت برای هردو منطقه یا یک منطقه خاص ، پاکتهای ج بایستی بصورت " پاکت ج -1 ( منطقه عملیاتی یک ) ، پاکت ج 2 ( منطقه عملیاتی دو ) " تکمیل و ارائه شود و کلیه پاکتهای ج بایستی بصورت سربسته و دریک پاکت جداگانه دیگر به صورت سربسته ارائه شود .

پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار کمتر از 3 ماه نیز رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد.

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه تقاضای تخفیف پذيرفته نخواهد شد .

 

 

  نحوه تراز سازی قیمت با استفاده از ضوابط زیر انجام خواهد شد .

 

100× قیمت پیشنهادی

                                 ـــــــــــــــ     =   قیمت تراز شده

( T- 100 ) I- 100

 

T= امتیاز فنی

I = ضریب تاثیر پذیری فنی ( در فرمول فوق ضریب تاثیر پذیری فنی  25% می باشد.  )

حداقل امتیاز فنی مورد نیاز برای هر یک از پیشنهاد دهندگان 65  خواهد بود.    

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات ) :

----------------------------------------

رسيدگی به پيشنهادها رأس ساعت 12  روز چهار شنبه  مورخ  2/8 /97 در طبقه چهارم ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران . انجام خواهد گرفت و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است . بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه مناقصه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

دراين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و درصورت تائيد و کامل بودن محتويات آن نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان كه مربوط به صلاحیت و احراز شرایط پیمانکاران بر اساس موارد مندرج دراسناد مناقصه و  شاخصهای ارزیابی منضم به اسناد می باشد اقدام خواهد شد.

و در صورت تكميل بودن محتویات پاکت ب جهت بررسي و ارزيابي به کمیته فني بازرگاني تحويل خواهد شد. ضمنا" زمان افتتاح پاكات ج متعاقبا" به اطلاع شرکت کنندگان خواهدرسید.

در جلسه افتتاح پاکات ج ، پاکت ج مناقصه گرانی که حداقل امتیاز فنی 65 را کسب نمایند گشوده خواهدشد و برنده مناقصه براساس حداقل قیمت تراز شده خواهدبود.

 

تبصره :

 هر پیمانکار فقط در یک منطقه میتواند برنده باشد . پس از برنده شدن در یک منطقه پاکت پیشنهادی وی برای منطقه دیگر از دور بررسی خارج خواهد شد .

درصورتیکه قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران باهم برابر باشد پیمانکاری که امتیاز فنی بالاتری دارد برنده خواهدبود و درصورتی که هم امتیاز و هم قیمت مناقصه گران برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهدشد .

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه :

----------------------

محدوده جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

6) مدت اجرای کار :

-------------

از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یکسال شمسی می باشد .

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

------------------

 شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

_______________

نظارت بر پروژه های جاری (آیتم های مربوط به پیوست شماره یک) توسط امورهای بهره برداری به عنوان ناظر مقیم و معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ (دفتر نظارت بر بهره برداری) به عنوان ناظر عالی انجام خواهد گرفت و نظارت بر پروژه های سرمایه ای که با افتتاح دستور کار و روال متداول آن انجام خواهد پذیرفت بر عهده دستگاه نظارت پروژه های سرمایه ای شرکت توزیع نیروی برق تبریز که توسط کارفرما معرفی خواهدشد خواهد بود.

 

 

 

9) مبلغ تامین اعتبار شده: 

مبلغ کل تامین اعتبار شده برای کل موضوع مناقصه ( مناطق عملیاتی یک و دو ) 000 000 750 27 ریال بشرح زیر            می باشد .

1-9)   بابت هزینه های جاری ( بهره برداری ) منطقه عملیاتی یک :-/  000 000 000 12  ریال

2-9)   بابت هزینه های سرمایه ای منطقه عملیاتی یک : -/000 000 000 3  ریال

3-9)   بابت هزینه های جاری ( بهره برداری ) منطقه عملیاتی دو :  000 000 500 10 ریال

4-9)   بابت هزینه های سرمایه ای منطقه عملیاتی دو : 000 000 250 2 ریال

 

10) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به بیمه های تامین اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت فنی و قانون مالیاتهای مستقیم مطلع بوده و متعهد اجرای آنها می باشد .

 

11) پیشنهاد باید صریح و بدون قید و شرط و ابهام تسلیم گردد به پیشنهادهای مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر نخواهد شد .

 

12) در صورت عدم انجام تعهد توسط پیمانکار ، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارت اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگر مراجعه نماید.

 

13) پيشنهاد دهنده اعلام میدارد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولتی مصوب 22 دی ماه 1337 نمی باشد و در صورتيکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات پيمانکار ضبط می­گردد.

 

14) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

 

15) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد. 

 

16) درخصوص کليه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع اين مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهد شد .

 

17) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی قابل قبول کارفرما ، معادل 5% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات تسليم کارفرما نمايد .

 

 

18) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//:http و سایت توانیر http://tavanir.org.ir  و سایت توزیع برق تبریزtoztab.ir   http:// درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها می­باشند .

 

19) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن 33307028 _ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

20) دستگاه مناقصه گزار می تواند موضوع قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

21) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی و جامع داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

 

22) پيمانکار متعهد می گردد ضمن اجرای مفاد اين قرارداداز بکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد

 

23) پيمانکار موظف است از کارکنان و متخصصين واجد شرايط در امر اجرای موضوع قرارداد استفاده نمايد .

 

24 ) پیمانکار موظف به بیمه نمودن کلیه کارکنان خود به بیمه مسئولیت مدنی و بیمه عمر کارفرما می باشد و کلیه مسئولیتهای عدم رعایت آن بعهده پیمانکار می باشد. 

 

25) پیمانکار متعهد است لباس کار و ابزار کارهای ذکر شده در پیوست شماره دو قرارداد ( که بایستی مطابق با استاندارد باشد ) را تهیه و تحویل سیمبانان نموده و سیمبانان را بعد از مجهز نمودن به لوازم و ابزار کارهای ذکر شده به جهت انجام کارهای موضوع قرارداد به محل اعزام نماید . هر گاه دستگاه نظارت گزارش نماید که پیمانکار لباس کار و ابزار کار مذکور را برای سیمبانان خود تهیه ننموده است ، تا زمان تهیه و تحویل آنها ، و تایید دستگاه نظارت صورت وضعیت آن ماه پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

 

26) پیمانکار موظف است هر روز صبح راس ساعت 8:00، به امورهای بهره برداری مربوطه مراجعه نموده و خاموشی های ثبت شده در سامانه 121 را از مسئول معابر امور دریافت و به شرح شرایط اختصاصی منضم به اسناد مناقصه اقدام نماید.

 

27) مونتاژ چراغ ها درصورت درخواست و تحویل چراغ به پیمانکار از طرف کارفرما، به عهده پیمانکار است .

 

28) با توجه به پراکندگی محل اجرای عملیات موضوع قرارداد ، پیمانکار بایستی وسایط نقلیه لازم (موتورسیکلت ، خودروی سواری ، ... ) در اختیار سیمبانان خود قراردهد و کلیه سیمبانان حتما " بایستی دارای گواهینامه موتورسیکلت و در صورت استفاده از سایر وسایل نقلیه ، دارای گواهینامه مربوطه باشند .

 

29)تهیه کلیه لوازم و تجهیزات کار ، اعم از ابزار کار استاندارد و مورد تایید ( پیوست شماره 2 ) و وسایط نقلیه به عهده پیمانکار می باشد.

 

30) ارائه اسناد و مدارک مالکیت یا اجاره  حداقل یک دستگاه بالابر بوم بلند  16 متری ویا 14 متری واسناد و  مدارک مالکیت حداقل یک دستگاه بالابر بوم کوتاه 9 متری توسط پیشنهاد دهنده گان الزامی است .عدم ارائه اسناد مالکیت برای بالابر 9 متری ازطرف هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه ، موجب رد پیشنهاد قیمت آن شرکت خواهدشد.

 

31) تیپ خودروهای مورد استفاده بایستی متناسب با محل مورد استفاده ( شهر و روستا ) ، یکنواخت و از یک نوع آرم مناسب شرکت پیمانکاری و مورد تایید کارفرما باشند.

 

32) کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

33) ارائه شناسه ملی توسط برنده مناقصه الزامی می باشد.

 

34) شرايط مناقصه در 34 ( سی و چهار  ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                               مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروی برق تبریز

نام ونام خانوادگی امضاء کننده :

 سمت امضاء کننده :

 تاریخ

کدملی :

 

 

 

 

 

 

 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز

        شاخصهای ارزیابی پیمانکاران

مناقصه عمومی دو مرحله ای

موضوع: نگهداری ، سرویس و رفع خاموشی شبکه روشنایی معابر شرکت

 

ردیف

عنوان شاخص

امتیاز

1

تجربه کاری

25

2

توان مالی

35

3

توان علمی

15

4

تاییدیه ها و رضایت از کارفرمایان قبلی

15

5

بومی بودن

10

جمع

100

 

-  حد نصاب امتیاز فنی قابل قبول 65 می باشد و ضریب تاثیرپذیری فنی 25% میباشد.

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :                                                                

    تاریخ :

 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/07/09 مهلت دریافت اسناد: 1397/07/18
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/08/02 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/08/02
تاریخ انقضاء: 1397/08/02
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0