مشخصات عمومی
کد: 97/6416/503 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات حفر چاه ارت ، چاله کنی و کانال کنی ، خاکبرداری ، حفر تونل ، کاتر زنی ، بتن ریزی و احداث چاه ارت و فونداسیون پایه های انواع چراغ در محدوده جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای شماره  503  6416     97/مورخ    4  /7 /97   

 

موضوع مناقصه : عبارت است از انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات حفر چاه ارت ، چاله کنی و کانال کنی ، خاکبرداری ، حفر تونل ، کاتر زنی ، بتن ریزی و احداث چاه ارت و فونداسیون پایه های انواع چراغ در محدوده جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز   

 

مدت زمان اجرای کار: یکسال شمسی

 

دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

مهلت فروش اسناد :  ازتاریخ9  / 7 / 97  لغايت 18/ 7/ 97

    

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه  000 000 490  ریال میباشد .

 

محل فروش اسناد :

تبريز : ولیعصر خیابان نظامی اول خیابان قطران شرکت توزیع نیروی برق تبریز طبقه 4 اداره مناقصه و قراردادها 

تهران: ميدان ونك،خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامی

 

مبلغ فروش اسناد :

مبلغ فروش اسناد سیصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر فلکه بارنج 

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه وبا ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود .

 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرین مهلت تحويل پيشنهادات  تا ساعت  10 صبح روز چهارشنبه مورخ  2/8/97 و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز ،کوی ولیعصر ،خيابان نظامی ، اول خيابان قطران ، تلفن 49 33328946 - 041دورنگار : 33328950 - 041

 

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت 11 روزچهارشنبه مورخ 2/8 /97 طبقه چهارم ساختمان شركت توزيع نیروی برق تبريز واقع درکوی ولعیصر- خیابان نظامی اول قطران

 

آدرسهای اینترنتـی جهت دریافت اطلاعات بشرح زیرمیباشد:

شرکت توزیع نیروی برق تبریز www.toztab.ir//: http و پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سایت توانیر www.tavanir.org.ir//: http 

 

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایندودریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

                                                                                

شرایط و اسناد مناقصه عمومی تک مرحله ای

**********************************

1) موضوع مناقصه :

انتخاب پیمانکارجهت اجرای عملیات حفر چاه ارت ، چاله کنی و کانال کنی ، خاکبرداری ، حفر تونل ، کاتر زنی ، بتن ریزی و احداث چاه ارت و فونداسیون پایه های انواع چراغ در محدوده جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز مطابق نقشه جات ارائه شده توسط کارفرما و سایر موارد براساس فهرست بهای منضم به اسناد مناقصه ( پیوست شماره یک )

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه 000 000 490  ریال میباشد که بايد به يکی از صورتهای مشروحه   زير ،  در پاکت   " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

1-2) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر ـ فلکه بارنج 

 

2-2) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ گشايش پيشنهادها معتبر بوده و برای دفعات قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ کارفرما به او ، با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس سقف مبلغ قرارداد به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1-2 و 2-2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تسليم و تنظيم پيشنهادها :

------------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " مربوط به اجرای عملیات حفر چاه ارت ، چاله کنی و کانال کنی ، خاکبرداری ، حفر تونل ، کاتر زنی ، بتن ریزی و احداث چاه ارت و فونداسیون پایه های انواع چراغ در محدوده جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز " قيد شده باشد بشرح زير تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 2 / 8/97 به دبيرخانه اينشرکت واقع درتبریز كوي وليعصر،خيابان نظامي ،اول خيابان قطران ،تلفن : 49 ـ33328946 دورنگار: 33328950 ـ 041 شرکت توزیع نیروی برق تبریز طبقه اول در تبریز تسليم گردد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده روی هر پاکت نام آن ، پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب )  ، یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهرشده و روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود.

پیشنهاد باید کامل ، صریح و روشن بوده ، کلیه صفحات آن امضا و مهر شده و به ترتیب فوق تنظیم و تسلیم گردد . به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پیشنهادهائیکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاریخ تعیین شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذیرفته نخواهد شد .

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

----------------------------

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 همین شرایط ،

 

پاکت فنی و بازرگانی ( پاکت ب ) :

-----------------------------

1.ب ـ کپی اساسنامه و یا هرگونه مدارکی که شخصیت حقوقی مناقصه گر را تعیین نماید.

2.ب ـ کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

 

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پیشنهاددهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده باشد .

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از مناقصه گزار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

 پاکت مالی(پاکت ج )  :

--------------------

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی بصورت پلوس ، مینوس یا تایید ارقام مندرج در  فهرست بهای منضم به اسناد مناقصه ، صرفا" در برگه پیشنهاد قیمت ( پیوست شماره دو ) به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی ارائه و به امضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت بر اساس اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغایرت بین حروف و عدد پیشنهادی و یا محاسبه ارقام ، مبلغ کمتر ملاک مقایسه و عقد قرارداد خواهد بود .

پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا    هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار 3 ماه نیز رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد بود و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

 

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه تقاضای تخفیف پذيرفته نخواهد شد و انتخاب برنده براساس حداقل قیمت خواهدبود.

 

تبصره:

درصورتیکه قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران باهم برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهدشد.

 

  4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسيدگی به پیشنهادات رأس ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ 2/8/97  در طبقه چهارم ساختمان مرکزی  شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران . انجام خواهد گرفت و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است. بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه مناقصه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

در اين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و در صورت تائيد و کامل بودن محتويات آن نسبت به افتتاح پاكت  ب پيشنهاد دهندگان كه مربوط به صلاحیت و احراز شرایط پیمانکاران می باشد اقدام و ارزیابی شکلی صورت خواهد گرفت . و در صورت تكميل بودن پاکات ب نسبت به افتتاح پاکات ج پیشنهاددهندگان اقدام خواهدشد .

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه :

محدوده جغرافیایی شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

6) مدت اجرای کار :

 مدت قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت یکسال شمسی می باشد.

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

نظارت بر اجرای تعهداتی که پيمانکار طبق اين قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما بر عهده دستگاه نظارت معرفی شده توسط شرکت توزیع نیروی برق تبریز می باشد.

پيمانکارموظف است کارها را طبق قرارداد و دستورات و تعليماتی که دستگاه نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارک پيوست قرارداد ارائه می نمايد اجرا کند .

 

9) مبلغ تامین اعتبار شده  )سقف تقریبی  قرارداد )  : 000 000 000 8 ریال میباشد .

 

10) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به کار بيمه های تامين اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت فنی و قانون مالیاتهای مستقیم مطلع بوده و متعهد اجرای آنها می باشد .

11) در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارت ، اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگری واگذار نماید.

12) پيشنهادها بايد صريح و بدون قيد شرط و ابهام تسليم گردد به پيشنهادهای مبهم ، مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد .

13) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

14) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد .

15) در خصوص کلیه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع این مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

16) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی قابل قبول کارفرما، معادل 10% کل مبلغ قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید.

17) دستگاه مناقصه گزار می تواند احجام قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

18) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی و جامع داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

19) قرارداد شامل تعدیل و ما به التفاوت نمی باشد  .

20) پیمانکار موظف به بیمه نمودن کلیه کارکنان خود به بیمه مسئولیت مدنی درطول مدت قرارداد می باشد و کلیه مسئولیتهای عدم رعایت آن به عهده پیمانکار می باشد

21) پيمانکارمتعهدمی گردد ضمن اجرای مفاد اين قرارداد از بکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد.

22) پیمانکار موظف است از کارکنان و متخصصین واجد شرایط در امر اجرای موضوع قرارداد استفاده نماید و افرادی که بکار می گیرد به تایید شرکت توزیع نیروی برق تبریز برسد  .

23) کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

24) داشتن محل قانونی و دفتر کار مناسب در شهرستان تبریز برای پیمانکار الزامی است.

25) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن 33258409 _ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

26 ) تهیه تجهیزات با رعایت لیست تجهیزات مورد تایید کمیته فنی بازرگانی کارفرما و پس از تایید دستگاه نظارت توسط پیمانکار خواهد بود .

27) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//:http و سایت توانیر http://tavanir.org.ir و سایت توزیع برق تبریز                          toztab.ir  http:// درج نماید و و این الحاقیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شدو کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آن میباشند .

28) چنانچه حین اجرای عملیات موضوع قرارداد دستگاه نظارت انجام کارهایی را در ارتباط با موضوع قرارداد به پیمانکار ابلاغ نماید که برای آنها فهرست مقادیر و قیمتها پیش بینی نشده باشد ، قیمت پیشنهادی پیمانکار قبلا"بایستی به تائید کار فرما برسد.

29) ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی توسط مناقصه گران الزامی می باشد .

30 )  شرايط مناقصه در 30  ( سی ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                   مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروی برق تبریز       

نام و نام خانوادگی امضاء کننده:

 کد ملی :

کد اقتصادی :

سمت امضاء کننده :  

 تاریخ:

 

 

 

برگه پیشنهاد قیمت

---------------------

 

شرکت                                                 امضاء کننده زیر پس از مطالعه و بررسی کامل اسناد و مدارک مناقصه مربوط  به

 " اجرای عملیات حفر چاه ارت ، چاله کنی و کانال کنی ، خاکبرداری ، حفر تونل ، کاتر زنی ، بتن ریزی و احداث چاه ارت و فونداسیون پایه های انواع چراغ در محدوده جغرافیایی شرکت توزیع نیروی برق تبریز مطابق نقشه جات ارائه شده توسط کارفرما و سایر موارد براساس فهرست بهای منضم به اسناد مناقصه ( پیوست شماره یک )"  که تمامی آن را امضاء و مهر نموده و پس از بازدید از محل کار ها وقوف کامل از شرایط کار،  موقعیت،  وضع راه محل کار،  امکان تدارک پرسنل،  مصالح و ابزار حمل و نقل، کلیه عوامل موجود و موثر از لحاظ انجام کارهای موردپیمان پیشنهاد مینماید که:

 

ـ عملیات موضوع این پیشنهاد را طبق اسناد و مدارک مناقصه به میزان :

 درصد پلوس نسبت به فهرست بهای منضم به اسناد مناقصه

 درصد مینوس نسبت به فهرست بهای منضم به اسناد مناقصه

تایید ارقام مندرج در  فهرست بهای منضم به اسناد مناقصه

انجام دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 اصل امضاء مجاز پیشنهاد دهنده و مهر شرکت:

نام و نام خانوادگی امضاء کننده:

سمت امضاء کننده:

         تاریخ:

 

     

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/07/09 مهلت دریافت اسناد: 1397/07/18
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/08/02 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/08/02
تاریخ انقضاء: 1397/08/02
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0