پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  فرم شکایت عمومی
      تاریخ:  1399/11/04
  نام ارائه کننده:      
  شماره تلفن:      
  شماره اشتراک برق:      
  نشانی:      
  آدرس  ایمیل:      
  موضوع شکایت:      
  نام امور:      
  نام کلیه امورها و واحدها درج شود.      
  توضیحات در صورت لزوم:      
  پیوست:  
    
  ارسال

5.5.8.0
گروه دورانV5.5.8.0