يکشنبه, 28 دی 1399
مشخصات عمومی
کد: 99/15089/503 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: برون سپاری انجام خدمات بازدید از نزدیک و سرویس خطوط و پست های حوزه بهره برداری شرکت بصورت خط گرم در ناحیه های شرق ، غرب و نواحی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

 

 

 

 

 

 

 

اسناد استعلام ارزیابی کیفی

 

برای برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  با عنوان:

 

 

انجام خدمات مربوط به بازدید از نزدیک و سرویس خطوط و پستهای حوزه بهره برداری شرکت با اولویت فیدرهای پر عارضه فشار متوسط، خطوط اصلی فیدرها و  پست های هوایی واقع در مسیر اصلی فیدرها ونیز اجرای پروژه های توزیع که تکمیل و برقداری آنها نیاز به عملیات خط گرم دارد  با تشخیص کار فرما بر اساس پیوست شماره یک (فعالیت های خط گرم تعریف شده در فهرست بهای سال 1399) بر اساس شرح خدمات و شرایط و اسناد مناقصه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيرو آگهی مناقصه عمومی شماره503/ 15089 / 99 مورخ 17 / 10/99  با موضوع  " برون سپاری بازدید و سرویس خطوط 20 کیلوولت هوایی و پست های هوایی بصورت خط گرم در ناحیه های غرب) شامل امورهای برق گلستان-ستارخان قراملک اندیشه و سردرود) )  و شرق ( شامل امورهای برق روشنایی- باغمیشه ائل گولی و باسمنج )  و نواحی شامل حوزه بهره برداری مدیریتهای برق اسکو ( اسکو سهند و ایلخچی )  برق آذرشهر ( آذرشهر گوگان و ممقان) و امور برق خسروشاه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز "

 

به منظور ارزيابي كيفي مناقصه گران مذکور لازم است نسبت به  تكميل  فرم هاي ارزيابي پيوست اقدام و مدارك و مستندات خواسته شده را به همراه فرم هاي تكميل شده دریک زونکن جداگانه کلاسه شده ( بدون پاکت ) طبق ضوابط مندرج در اسناد مناقصه همراه با پاکتهای مناقصه تحویل فرمائید.

 

شايان ذكراست كليه اسناد ارزيابي بايستي به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و به مهر شركت ممهور گردد.

کپی یا تحریر امضاء مجاز نمی باشد .

 

1- نام و نشاني  دستگاه مناقصه گزار :

تبريز - كوي وليعصر - خيابان نظامي - اول قطران - شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

2- موضوع ارزیابی :

برون سپاری بازدیداز نزدیک  و سرویس خطوط 20 کیلوولت هوایی و پست های هوایی بصورت خط گرم در ناحیه های غرب) شامل امورهای برق گلستان-ستارخان قراملک اندیشه و سردرود) )  و شرق ( شامل امورهای برق روشنایی- باغمیشه ائل گولی و باسمنج )  و نواحی شامل حوزه بهره برداری مدیریتهای برق اسکو ( اسکو سهند و ایلخچی )  برق آذرشهر ( آذرشهر گوگان و ممقان) و امور برق خسروشاه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

 

3- الزامات استعلام ارزیابی کیفی :

  - گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو و داشتن ظرفیت کارآزاد الزامی است .

  - گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 

4- محل تأمین اعتبار و مبلغ تقریبی برآورداوليه و مدت پیمان  :

از محل منابع داخلی مناقصه گزار به مبلغ تقریبی  000 000 000 27  ریال بشرح زیر و به مدت یکسال شمسی

 

نواحی

امورهای مربوطه

 

مبلغ اعتبار شده(سقف مبلغ قرارداد )

( میلیون ریال )

غرب

گلستان

ستارخان

قراملک

اندیشه

سردرود

000 000 000 10

شرق

روشنایی

باغمیشه

ائل گلی

باسمنج

---

000 000 000 10

نواحی

اسکو

آذرشهر

خسروشاه

سهند و ایلخچی

ممقان و گوگان

000 000 000 7

جمع تامین اعتبار

000 000 000 27

 

5- معيارهاي ارزيابي و امتياز آنها

به شرح فرم های ارزیابی پیوست

 

6- مدارك و مستندات لازم براي تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

مستندات مربوط به تعيين امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و مدارك مورد نياز طبق اسناد پيوست مي باشد.

 

7- روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها

روش محاسبه امتيازهاي مربوط به هر يك از معيارها و نحوه ارزيابي مطابق مدارك پيوست مي باشد.

 

8- کارفرما در صورت صلاحدید محق است که هر بخش از اسناد ارزیابی را قبل از سر رسید تاریخ تسلیم، اصلاح و نتیجه را به شرکت‌کنندگان  در فراخوان اعلام نماید.

 

9- در صورتی‌که هر یک از شرکت‌کنندگان در ارزیابی کیفی در ارائه مدارک و مستندات هریک از بخش‌ها و یا تکمیل دقیق اسناد خواسته ‌شده و یا در ارائه اسناد، تأخیر یا قصور نمایند، کارفرما مختار است آن شرکت‌کننده در ارزیابی کیفی را رد صلاحیت نماید.

 

10- ارزیابی و تعیین امتیاز از اختیارات کارفرما است و کارفرما هیچ‌گونه تعهدی نسبت به شرکت‌کنندگان در مناقصه نخواهد داشت.

 

11- حداقل امتياز قابل قبول براي بازگشائی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج) شصت و پنج (65) می باشد.

 

12- محل، زمان و مهلت دريافت و تحويل استعلام ها:

به شرح مندرج در اسناد مناقصه

 

13 ـ مستندات لازم براي تخصیص امتیاز ارزیابی کیفی:

 ـ  کپی اساسنامه

 ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

 ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

 ـ  اسناد استعلام ارزیابی کیفی دریافت شده از مناقصه گزار

  - گواهی  رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو  و داشتن ظرفیت کارآزاد الزامی است .

 -  گواهی صلاحیت ایمنی  پیمانکاری از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

 

- مستندات هر معیار باید به تفکیک هر معیار، مشخص و منضم به فرم مربوط به همان معیار ارائه گردد.    

 

      تبصره 1: شرکت‌کننده در مناقصه به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی‌ماه سال 1371 اقرار می‌کند.

تبصره 2 : اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

تبصره 3 : ارزیابی شونده بايد کليه اسناد استعلام ارزیابی کیفی را که از مناقصه گزار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.

تبصره 4: مسئولیت صحت مدارک و اطلاعات ارائه شده بر عهده مناقصه گر بوده و اگر ثابت شود كه مناقصه‌گران در فرآيند ارزيابي كيفي از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده كرده‌اند، طبق قوانین مربوطه عمل خواهد شد.

 

 

نام و نام خانوادگی :

محل مهر و امضای پیشنهاددهنده :

 

 

 

 

 

 

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای  شماره 503/ 15089/ 99مورخ 17/ 10/ 99

(با ارزیابی کیفی)

***********************************************************

موضوع مناقصه عبارت است از برون سپاری  انجام خدمات بازدید از نزدیک  و سرویس خطوط و پست های حوزه بهره برداری شرکت بصورت خط گرم در ناحیه های شرق ، غرب و نواحی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز

مدت زمان اجرا : يكسال شمسي

برآورداوليه  ( سقف مبلغ تامین اعتبارشده ) : براي كل موضوع مناقصه حدودا" مبلغ : 000 000 000 27 ريال ميباشد

دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق تبريز

مبلغ كل تضمين شركت در مناقصه : براي كل موضوع مناقصه ( بعدد)-/ 000 000 260 1  ریال (بحروف) یک میلیاردو دویست و شصت میلیون ريال و در صورت شركت در ناحيه های شرق و غرب هر یک   000 000 725 ( هفتصدو بیست و پنج ميليون ريال ) و  نو احی                         000 000 575 ریال ( پانصد وهفتاد و پنج  میلیون ریال )ميباشد .

محل فروش اسناد :

تبريز : كوي وليعصر خيابان نظامي اول قطران، ساختمان مركزي شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه چهارم ، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك، خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي عباسي ( 88887086 021 )

مبلغ فروش اسناد :

مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شركت توزيع نيروي برق تبريز نزد بانك سرمايه شعبه تبريز واقع در كوي وليعصر - فلكه بارنج

تحويل اسناد با ارائه مستندات واريز وجه و با ارائه معرفينامه كتبي خواهد بود .

مهلت فروش اسناد : ازتاريخ  21/ 10/ 99 لغايت  01/ 11/ 99
مهلت و محل تحويل اسناد :
آخرين مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 10 روز شنبه  مورخ   18/ 11/ 99  محل تحويل آنها به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز،كوي وليعصر،خيابان نظامي،اول خيابان قطران ، تلفن 49 - 3328946 3دورنگار : 33328950

زمان بازگشائي زونكن اسناد ارزيابي كيفي:
ساعت 11 روز  شنبه مورخ 18/ 11 / 99
- زمان و محل بازگشائي پاكتهاي مناقصه (الف،ب و ج) به شرط كسب امتياز لازم (حداقل 65) از ارزيابي كيفي:
ساعت 11  روز یکشنبه  مورخ 03/ 12/ 99 طبقه پنجم ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در كوي وليعصر ، خيابان نظامي ، اول خيابان قطران

- شرايط خاص براي ورود به ارزيابي كيفي و مناقصه :

ارائه گواهي رتبه بندي در رشته نيرو از سازمان برنامه و بودجه و داشتن ظرفيت كارآزاد الزامي است .

ارائه گواهي تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاري از اداره كل تعاون كار ورفاه اجتماعي .

آدرسهاي اينترنتـي جهت دريافت اطلاعات بشرح زير مي باشد:

پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سايت توانير www.tavanir.org.ir //: http

شركت توزيع نيروي برق تبريز www.toztab.ir //: http
درج آگهي در سايت فقط براي اطلاع رساني بوده و مناقصه گران جهت دريافت اسناد مي بايستي به آدرسهاي ذكر شده در آگهي روزنامه مراجعه فرمايند و دريافت اسناد از طريق اينترنت يا هرطريق ديگر غير از خريد اسناد قابل قبول نمي باشد.

 

 

 

 

شرایط و اسناد  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

 

شماره 503/ 15089/ 99  مورخ 17/ 10/ 99

 

موضوع مناقصه:

انجام خدمات مربوط به بازدید از نزدیک و سرویس خطوط و پستهای حوزه بهره برداری شرکت با اولویت فیدرهای پر عارضه فشار متوسط، خطوط اصلی فیدرها و  پست های هوایی واقع در مسیر اصلی فیدرها ونیز اجرای پروژه های توزیع که تکمیل و برقداری آنها نیاز به عملیات خط گرم دارد  با تشخیص کار فرما بر اساس پیوست شماره یک (فعالیت های خط گرم تعریف شده در فهرست بهای سال 1399) بر اساس شرح خدمات و شرایط و اسناد مناقصه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 محل انجام عملیات موضوع مناقصه در مناطق  :

الف) منطقه عملیاتی غرب تبریز شامل حوزه بهره برداری امورهای برق گلستان ،ستارخان ،قراملک ،اندیشه و سردرود

ب ) منطقه عملیاتی شرق تبریز شامل حوزه بهره برداری امورهای برق روشنایی ،باغمیشه ،ائل گلی و باسمنج

ج) منطقه عملیاتی شهرستانهای نواحی شامل حوزه بهره برداری مدیریتهای برق اسکو ( اسکو، سهند و ایلخچی )

برق آذر شهر ( آذرشهر ، گوگان وممقان ) و امور برق خسرو

 

 تبصره 1:

هر پیمانکار مختار است در هر ناحیه یا ناحیه دلخواه خود پیشنهاد قیمت ارائه نماید و بازگشایی پاکت ها براساس قرعه کشی در جلسه افتتاح پاکات ج  با حضور نمایندگان مناقصه گران خواهد بود .

 تبصره 2:

در صورتی که امتیاز اکتسابی پیمانکار در ارزیابی کیفی مابین 65-85 باشد می تواند در یکی از مناطق فوق الذکر برنده و فعالیت نماید و چناچه امتیاز اکتسابی پیمانکار در ارزیابی کیفی بالای 85 باشد می تواند در دو منطقه جدول فوق برنده و فعالیت نماید ( با رعایت بند 5  شرح خدمات پیوست اسناد مناقصه : هر منطقه دو اکیپ).

تبصره 3 :

درصورتیکه قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران باهم برابر باشد پیمانکاری که امتیاز ارزیابی کیفی بالاتری دارد برنده خواهدبود و درصورتی که هم امتیاز و هم قیمت مناقصه گران برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهدشد.

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :

برای کل موضوع مناقصه ( بعدد)-/ 000 000 260 1  ریال (بحروف) یک میلیاردو دویست و شصت میلیون ريال و درصورت شرکت برای هر گروه بشرح زیر میباشد که باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

ردیف

نام ناحیه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

1

ناحیه غرب

000 000 725

2

تاحیه شرق

000 000 725

3

نواحی

000 000 575

1-2 ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز ( کوی ولیعصر- فلکه بارنج )

 

2-2 ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديد باشد. اين تضمين  پس از اخذ ضمانت نامه انجام تعهدات و عفد قرارداد آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ کارفرما به او  با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس سقف مبلغ قرارداد به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

 

3-2) گواهی کسر از خالص مطالبات قطعی شده که مطابق نمونه پیوستی به تایید و مهر امور مالی شرکت رسیده باشد.

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم در صورت وجود بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع خریدار ضبط ميشود .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم درصورت وجود بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او  نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود.

- تضمین سایر شرکت کنندگان ( به جز نفر برنده و نفر دوم ) بلافاصله پس از اعلام برنده و نفر دوم آزاد خواهد شد .

 

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1ـ2، 2ـ2و 3-2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه ، ارائه وجه نقد و یا هرگونه چک به عنوان تضمین شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد .

 

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تنظیم و تسلیم پيشنهادها :

---------------------------------------

پيشنهادات بايستی در دو قسمت (زونکن اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پاکت اسناد مناقصه ) تنظیم و تسلیم گردد. زونکن ارزیابی کیفی که روی آن موضوع مناقصه، نام مناقصه گزار و مناقصه گر قید شده است و حاوی اسناد استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه می باشد بصورت مستقل از پاکت اسناد مناقصه تنظیم و همراه آن تسلیم می گردد. پاکت اسناد مناقصه نیز در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " برون سپاری بازدید و سرویس خطوط 20 کیلوولت هوایی و پست های هوایی بصورت خط گرم در ناحیه های غرب) شامل امورهای برق گلستان-ستارخان قراملک اندیشه و سردرود) )  و شرق ( شامل امورهای برق روشنایی- باغمیشه ائل گولی و باسمنج )  و نواحی شامل حوزه بهره برداری مدیریتهای برق اسکو ( اسکو سهند و ایلخچی )  برق آذرشهر ( آذرشهر گوگان و ممقان) و امور برق خسروشاه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز " قيد شده باشد تنظيم و تسلیم   می گردد. هردو قسمت حداکثر تا ساعت 10 روزشنبه مورخ18 / 11 /99 به دبيرخانه اينشرکت واقع در تبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي اول خيابان قطرانشرکت توزیع نیروی برق تبریزـطبقه اول تسليم گردد .

پاکت های مناقصه بايد لاک و مهر شده و روی هر پاکت نام آن پاکت ( پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب ) یا پاكت (ج)) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت اسناد مناقصه در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و  روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد  دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پيشنهادهائيکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاريخ تعيين شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذيرفته نخواهد شد .

 

زونکن ارزیابی کیفی :

محتوی استعلام ارزیابی کیفی تکمیل شده و مستندات پیوستی بر حسب مورد ( بر اساس اسناد استعلام ارزیابی کیفی) می باشد.

اسناد استعلام ارزیابی کیفی، معیارهای ارزیابی، وزن معیارها و نحوه محاسبه امتیاز و سایر شرایط که به پیوست اسناد مناقصه منضم می باشد ملاک عمل خواهدبود .

 مهم: در صورت عدم ارائه زونکن مربوط به ارزیابی کیفی بصورت مستقل، پیشنهاد دهنده از ادامه فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 فوق،

 

 

پاكت  ب  :       

1.ب ـ کپی اساسنامه

2.ب ـ کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ کپی برابر اصل گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو و فرم خوداظهاری ظرفیت آزاد کار

6.ب-ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری شده و به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.

 

پاکت مالی(پاکت ج ) :

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی و بصورت پلوس ، مینوس و یا تایید ارقام اولیه فهرست بهای سال 1399  (ویرایش یکم آبان ماه  )  مربوط به عملیات خط گرم ( پیوست شماره یک ) صرفا" در برگه پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه ارائه و به امضاء صاحبان امضا مجاز شرکت رسيده ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت ) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی ، مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا" در صورت پیشنهاد قیمت برای هر یک از ناحیه ها  ، پاکتهای ج بایستی بصورت پاکت ج 1 ( ناحیه غرب شامل امورهای گلستان ستارخان- قراملک اندیشه و سردرود) و پاکت ج 2 ( ناحیه شرق شامل امورهای برق روشنایی- باغمیشه ائل گلی و باسمنج ( و پاکت ج-3 ( نواحی  شامل حوزه  بهره برداری مدیریتهای برق اسکو آذر شهر و خسروشاه) تکمیل و ارائه شود و هردو پاکت ج بایستی بصورت سربسته در یک پاکت ج جداگانه دیگر به صورت سربسته ارائه شود .

پيشنهاد قیمت بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا     هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار 3 ماه رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد شد و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و تقاضای هیچگونه تخفیف پذیرفته نخواهد شد . 

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی :

بازگشائی زونکن های ارزیابی کیفی راس ساعت 11  روز شنبه مورخ 18/  11 / 99  در طبقه پنجم ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران  انجام خواهد گرفت و در صورت مورد تایید بودن به کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی ارجاع خواهد شد. پس از تخصیص امتیازات ارزیابی کیفی، جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه رأس ساعت 11 روز یکشنبه  مورخ 03/ 12/ 99 در آدرس فوق برگزار خواهد شد. پیشنهاد دهندگانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی یعنی 65 (شصت و پنج) را کسب ننمایند از ادامه مراحل مناقصه خارج و پاکتهای مناقصه ایشان سربسته عودت خواهد شد. دراين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و درصورت مورد تائيد بودن محتويات آن، نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان اقدام خواهد شد و در صورت مورد تایید بودن، پاکت ج افتتاح خواهد شد. انتخاب برنده بر اساس حداقل قیمت پیشنهادی بوده و چنانچه بیش از یک حداقل قیمت وجود داشته باشد مناقصه گری که دارای امتیاز ارزیابی کیفی بالاتری است به عنوان برنده انتخاب خواهد شد و چنانچه هم قیمت و هم امتیاز برابر باشند برنده بر اساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه آزاد است .

 

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه :

محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز .

 

6) مدت اجرای کار :

مدت قرارداد از تاريخ ابلاغ و تنظیم صورتمجلس شروع ، یکسال می باشد .

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ امور تعمیرات و عیب یابی . و برای پروژه های مرتبط با قدرت مانور همپوشانی با بهره برداری که با افتتاح دستور کار انجام خواهد شد برعهده مشاور منتخب سرمایه ای کارفرما خواهد بود .

 

9) برآورد اولیه مناقصه :  برآورد اولیه برای کل موضوع مناقصه مبلغ 000 000 000 27  ریال بحروف ( بیست و هفت  میلیارد ریال ) بوده که برای هر ناحیه  بشرح زیر میباشد:

 

 

 

 

نواحی

امورهای مربوطه

مبلغ اعتبارشده (سقف مبلغ قرارداد )

( میلیون ریال )

غرب

گلستان ستارخان-قراملک-اندیشه-سردرود

000 000 000 10

شرق

روشنایی- ائل گولی باغمیشه-باسمنج

000 000 000 10

نواحی

اسکو آذرشهر - خسروشاه

000 000 000 7

مبلغ کل تامین اعتبار شده

000 000 000 27

 

10) هیچگونه تعدیل و  پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

 

12) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به بیمه های تامین اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت فنی و قانون مالیاتهای مستقیم مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد .

 

13) در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار برنده ، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط تضامین وی و وصول خسارت ، اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگر ارجاع نماید.

 

14) پیشنهاددهنده اعلام میدارد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان مصوب 22 دی ماه 1337 نمیباشد و درصورتیکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ میگردد .

 

15) مناقصه گزار در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين می نمايد .

 

16) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد .

 

17) درخصوص کليه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع این مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهدشد.

تبصره :

 مالیات برارزش افزوده متعلق به این قرارداد به عهده کارفرما می باشد که در صورت ارائه گواهینامه اعتبار ارزش افزوده پرداخت خواهدشد .

 

18) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه ، حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری تضمین قابل  قبول کارفرما ، معادل 5% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين انجام تعهدات تسليم کارفرما نمايد .

 

19) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب تا سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشورIets.mporg.ir//:http وسایت توانیرhttp://tavanir.org.ir وسایت توزیع برق تبریزhttp://toztab.ir  درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها می­باشند .

 

20) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست یک هفته قبل از مهلت تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن  36680586  _ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

21) پیمانکار مکلف است اجناس خریداری شده طبق وندور لیست مجاز  را قبل از مصرف به رویت و تایید امور تعمیرات و عیب یابی   (گروه تعمیرات اساسی خطوط هوایی) برساند.

 

22) دستگاه مناقصه گزار می تواند قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

23) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

 

24) پیمانکار موظف است بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان خود واشخاص ثالث را برای انجام موضوع قرارداد تهیه نماید و کلیه مسئولیتهای عدم رعایت آن به عهده پیمانکار می باشد.

 

25) پيمانکارمتعهدمی گردد ضمن اجرای مفاد اين قرارداد از بکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد.

 

26) پيمانکار موظف است از کارکنان و متخصصين واجد شرايط در امر اجرای موضوع قرارداد استفاده نمايد .

 

27 ) کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده گان مناقصه می باشد.

 

28) ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی توسط مناقصه گران الزامی می باشد .

 

29) دوره تضمین کیفیت کار از تاریخ تحویل موضوع قرارداد با تایید ناظر مربوطه شروع و مدت آن یکسال شمسی میباشد.

.

 30)شرايط مناقصه در 30 ( سی  ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.  

 

 

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                                          مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروي برق تبريز  

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :

 تاریخ :

کدملی :

 

 

 

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/10/21 مهلت دریافت اسناد: 1399/11/01
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/11/18 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/11/18
تاریخ انقضاء: 1399/11/18
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0