شنبه, 4 بهمن 1399
مشخصات عمومی
کد: 99/6121/503 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه اصلاح شبکه 20 کیلو ولت ایستگاه مایکروویو آذرشهر وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

آگهی مناقصه عمومي یک مرحله ای  (با ارزیابی کیفی)

***********************************************************

موضوع مناقصه:  انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه 990700021 با تامین ترانسفورماتور و تابلوهای 20 کیلو ولت و فشار ضعیف  در مدیریت برق آذرشهر

 

مدت زمان اجرا :  چهار ماه 

 

برآورد اولیه : برای کل موضوع مناقصه مبلغ  280  209  024  9   ریال میباشد

 

دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

مبلغ كل تضمين شركت در مناقصه : مبلغ 000 000 855 ريال و براي شركت در هرپروژه بشرح اسناد مناقصه میباشد.  

 

محل فروش اسناد :

تبريز : كوي وليعصر خيابان نظامي اول قطران، ساختمان مركزي شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه چهارم ، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك، خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي عباسی )88887086 021 )

 

مبلغ فروش اسناد :

مبلغ فروش اسناد پانصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شركت توزيع نيروي برق تبريز نزد بانك سرمايه شعبه تبريز واقع در كوي وليعصر - فلكه بارنج تحويل اسناد با ارائه مستندات واريز وجه و با ارائه معرفينامه كتبي خواهد بود .

 

مهلت فروش اسناد : از تاريخ  12 /   5  / 99  لغايت   22 /   5  / 99

 

مهلت و محل تحويل اسناد  :

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت   10   روز چهارشنبه  مورخ    5 /   6  /99 و محل تحويل آنها به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز،كوي وليعصر،خيابان نظامي،اول خيابان قطران ، تلفن 49 - 3328946 3دورنگار : 33328950

 

زمان بازگشائی زونکن اسناد ارزیابی کیفی:

ساعت 11  روز چهارشنبه   مورخ   5 /  6  /99

 

- زمان و محل بازگشائی پاکتهای مناقصه (الف،ب و ج) به شرط کسب امتیاز لازم (حداقل 65) از ارزیابی کیفی:

 ساعت   11  روز چهارشنبه  مورخ    12 /  6   /99 طبقه پنجم ساختمان شركت توزيع نیروی برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ،

خیابان نظامی ، اول خیابان قطران

- شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی و مناقصه :

ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو و داشتن ظرفیت کار آزاد و ارائه گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

 

آدرسهاي اينترنتـي جهت دريافت اطلاعات بشرح زير مي باشد:

پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سايت توانير www.tavanir.org.ir //: http

شركت توزيع نيروي برق تبريز www.toztab.ir //: http

 

درج آگهي در سايت فقط براي اطلاع رساني بوده و مناقصه گران جهت دريافت اسناد مي بايستي به آدرسهاي ذكر شده در آگهي روزنامه مراجعه فرمايند و دريافت اسناد از طريق اينترنت يا هرطريق ديگر غير از خريد اسناد قابل قبول نمي باشد.

 

                                                                         شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط و اسناد  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

 

شماره 503/ 6121 /99   مورخ     07  /   05   /99

 

موضوع مناقصه : انتخاب پیمانکار جهت اجرای اصلاح شبکه بیست کیلو ولت ایستگاه مایکروویو آذرشهر با تامین ترانسفورماتور و تابلوهای 20 کیلو ولت و فشار ضعیف 

 

تبصره 1 :

درصورتیکه قیمت پیشنهادی مناقصه گران باهم برابر باشد پیمانکاری که امتیاز ارزیابی کیفی بالاتری دارد برنده خواهدبود و درصورتی که هم امتیاز و هم قیمت مناقصه گران برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهدشد.

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :  ( بعدد )       000 000 855    ريال( بحروف ) هشتصد و پنجاه و پنج میلیون                               ریال میباشد که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

الف ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز- ( کوی ولیعصر- فلکه بارنج )

 

ب ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديد باشد. اين تضمين پس از اخذ ضمانت نامه انجام تعهدات و عفد قرارداد آزاد و مسترد خواهد شد .

برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ کارفرما به او  با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس سقف مبلغ قرارداد به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم درصورت وجود بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او  نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود.

 

تضمین سایر شرکت کنندگان به جز برنده و نفردوم بلافاصله پس از اعلام برنده و نفردوم آزاد خواهد شد .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای الف و ب ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از محل مطالبات، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تنظیم و تسلیم پيشنهادها :

---------------------------------------

پيشنهادات بايستی در دو قسمت (زونکن اسناد استعلام ارزیابی کیفی و پاکت اسناد مناقصه ) تنظیم و تسلیم گردد. زونکن ارزیابی کیفی که روی آن موضوع مناقصه، نام مناقصه گزار و مناقصه گر قید شده است و حاوی اسناد استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه می باشد بصورت مستقل از پاکت اسناد مناقصه تنظیم و همراه آن تسلیم می گردد. پاکت اسناد مناقصه نیز در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " انتخاب پیمانکار جهت اجرای اصلاح شبکه بیست کیلو ولت ایستگاه مایکروویو آذرشهر با تامین ترانسفورماتور و تابلوهای 20 کیلو ولت و فشار ضعیف 

قيد شده باشد تنظيم و تسلیم می گردد. هردو قسمت حداکثر تا ساعت 10 روز چهارشنبه  مورخ     5    /    6   / 99 به دبيرخانه اينشرکت واقع در تبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي اول خيابان قطرانشرکت توزیع نیروی برق تبریزـطبقه اول در تبريز تسليم گردد .

پاکت های مناقصه بايد لاک و مهر شده و روی هر پاکت نام آن پاکت ( پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب ) یا پاكت (ج)) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت اسناد مناقصه در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و  روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد  دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پيشنهادهائيکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاريخ تعيين شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذيرفته نخواهد شد .

 

زونکن ارزیابی کیفی :

محتوی استعلام ارزیابی کیفی تکمیل شده و مستندات پیوستی بر حسب مورد ( بر اساس اسناد استعلام ارزیابی کیفی) می باشد.

اسناد استعلام ارزیابی کیفی، معیارهای ارزیابی، وزن معیارها و نحوه محاسبه امتیاز و سایر شرایط که به پیوست اسناد مناقصه منضم می باشد ملاک عمل خواهدبود .

 مهم: در صورت عدم ارائه زونکن مربوط به ارزیابی کیفی، پیشنهاد دهنده از ادامه فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 فوق،

 

پاكت  ب  :       

1.ب ـ کپی اساسنامه .

2.ب ـ کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ کپی برابر اصل گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو وتکمیل  فرم خوداظهاری ظرفیت آزاد کار

6.ب-ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری شده و به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.

 

پاکت مالی(پاکت ج ) :

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی به عدد و حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی ، بصورت پلوس ، مینوس یا تایید ارقام با  ذکر قیمت کل به عدد و حروف صرفا" در برگه پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه ارائه و به امضاء صاحبان امضا مجاز شرکت رسيده ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت ) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی ، مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

 

پيشنهاد قیمت بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار 3 ماه رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد شد و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و تقاضای هیچگونه تخفیف پذیرفته نخواهد شد .  

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی :

بازگشائی زونکن های ارزیابی کیفی راس ساعت  11   مورخ   5  /  6 / 99 در طبقه پنجم ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران  انجام خواهد گرفت و در صورت مورد تایید بودن به کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی ارجاع خواهد شد. پس از تخصیص امتیازات ارزیابی کیفی، جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه رأس ساعت   11  روز چهارشنبه  مورخ    12 /  6  /99 در آدرس فوق برگزار خواهد شد. پیشنهاد دهندگانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی یعنی 65 (شصت و پنج) را کسب ننمایند از ادامه مراحل مناقصه خارج و پاکتهای مناقصه ایشان سربسته عودت خواهد شد. دراين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و درصورت مورد تائيد بودن محتويات آن، نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان اقدام خواهد شد و در صورت مورد تایید بودن، پاکت ج افتتاح خواهد شد. انتخاب برنده بر اساس حداقل قیمت پیشنهادی بوده و چنانچه بیش از یک حداقل قیمت وجود داشته باشد مناقصه گری که دارای امتیاز ارزیابی کیفی بالاتری است به عنوان برنده انتخاب خواهد شد و چنانچه هم قیمت و هم امتیاز برابر باشند برنده بر اساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه بازگشایی پاکتهای مناقصه آزاد است .

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه :

محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز .

 

6) مدت اجرای کار :

مدت قرارداد از تاريخ ابلاغ و تنظیم صورتمجلس شروع ، چهار ماه می باشد .

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا )  به عنوان ناظر مقیم و معاونت برنامه ریزی و مهندسی به عنوان  ناظر عالی می باشد.

 

9) برآورد اولیه مناقصه :  برآورد اولیه برای کل موضوع مناقصه مبلغ 280 209 024 9ریال بحروف ( نه میلیارد و بیست و چهار میلیون و دویست و نه هزارو دویست و هشتاد هزار  ریال ) میباشد:

 

10) هیچگونه پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نخواهد شد .

11) پيشنهاد دهنده تائيد می کند که از جميع قوانين و مقررات ذیربط خصوصا" قوانین مربوط به بیمه های تامین اجتماعی به ویژه ماده 38 قانون مذکور و قانون کار و حفاظت فنی و قانون مالیاتهای مستقیم مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد .

 

12) در صورت عدم انجام تعهدات توسط پیمانکار برنده ، کارفرما مختار است علاوه بر ضبط تضامین وی و وصول خسارت ، اجرای موضوع قرارداد را به نفر دوم یا دیگر ارجاع نماید.

 

13) پیشنهاددهنده اعلام میدارد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان مصوب 22 دی ماه 1337 نمیباشد و درصورتیکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ میگردد .

 

14) مناقصه گزار در رد يا قبول پيشنهادات مختار بوده و برنده مناقصه را باتوجه به ارزيابی شرکتها و مقايسه قيمتها و با تشخيص خود تعيين     می نمايد .

 

15) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد .

 

16) درخصوص کليه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع این مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهدشد.

تبصره :

 مالیات برارزش افزوده متعلق به این قرارداد به عهده کارفرما می باشد که در صورت ارائه گواهینامه اعتبار ارزش افزوده پرداخت خواهدشد .

 

17) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه ، حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری تضمین قابل  قبول کارفرما ، معادل 5% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين انجام تعهدات تسليم کارفرما نمايد .

 

18) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب تا سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشورIets.mporg.ir//:http وسایت توانیرhttp://tavanir.org.ir وسایت توزیع برق تبریزhttp://toztab.ir  درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها می­باشند .

 

19) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست یک هفته قبل از مهلت تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می تواند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن  36675051 _ 041 و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

20) تهیه کلیه تجهیزات با رعایت آخرین لیست تجهیزات مورد تایید کمیته فنی بازرگانی کارفرما ر به عهده پیمانکار می باشد .  

 

21) دستگاه مناقصه گزار می تواند قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

22) پيمانکار با اعلام قيمت پيشنهادی تعهد می نمايد از کم و کيف کار آگاهی کافی داشته و اعتراض بعدی و اظهار عدم اطلاع از چگونگی کار مسموع نخواهد بود.

 

23) پیمانکار موظف است بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال کارکنان خود واشخاص ثالث را برای انجام موضوع قرارداد تهیه نماید و کلیه مسئولیتهای عدم رعایت آن به عهده پیمانکار می باشد.

 

24) پيمانکارمتعهدمی گردد ضمن اجرای مفاد اين قرارداد از بکارگيری نيروهای شاغل کارفرما خودداری نمايد.

 

25) پيمانکار موظف است از کارکنان و متخصصين واجد شرايط در امر اجرای موضوع قرارداد استفاده نمايد .

 

26 ) کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

 

27) ارائه شناسه ملی و کد اقتصادی توسط مناقصه گران الزامی می باشد .

 

28) دوره تضمین کیفیت کار از تاریخ تحویل موضوع قرارداد با تایید ناظر مربوطه شروع و مدت آن یکسال شمسی میباشد.

 

29) پیمانکار مکلف است نسبت به انجام هماهنگیهای لازم در خصوص اجرای موضوع قرارداد و نیز ارائه گزارشات پیشرفت کار و حل و فصل موانع اجرایی و قراردادی با دفتر کنترل برنامه و پروژه های توزیع کارفرما به انجام برساند .

 

30)شرايط مناقصه در 30 ( سی ) بند تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.  

 

 

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                                          مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروي برق تبريز  

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :

 تاریخ :

کدملی :

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1399/05/12 مهلت دریافت اسناد: 1399/05/22
مهلت تحويل پیشنهادات: 1399/06/05 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1399/06/05
تاریخ انقضاء: 1399/06/05
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
5.5.8.0
V5.5.8.0