چهارشنبه, 5 ارديبهشت 1397
  • En

خدمات مشترکین


شناسنامه خدمات


اطلاع رسانی


جستجوی پاسخ درخواست

با ورود کد پیگیری فرم درخواست خود را ببینید
کد پیگیری :   ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق

  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻘﻴﻘﯽ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق :
  نام(*) :    نام خانوادگی(*) :  
  نام پدر(*) :    شماره شناسنامه(*) :  
  کد ملی(*) :    شماره تلفن همراه(*) :  
  شماره تلفن ثابت(*) :    آدرس مکاتباتی(*) :  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق :
  ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ /ادارﻩ :    ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ هﻤﺮاﻩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ :  
  ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ ثابت :    آدرس مکاتباتی :  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق درﺧﻮاﺳﺘﯽ :
  شرح  ﻧﻮع ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻧﺸﻌﺎب درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪﻩ  ﻗﺪرت اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪﻩ
  تعرفه    
  ﺗﻌﺪاد اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ(*)      
  ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن(*)  نام امور / اداره برق(*)   آدرس محل(*)
      
  ﺷﺮح ﻣﺪارﮎ :
  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﯽ :  
  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻣﺘﻘﺎﺿﻳﺎن :  
  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺠﻮز ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﯼ/جواز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻮلیدی و صنعتی
  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺠﻮز ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ :    
  تصویر کروکی محل درخواست انشعاب برق :  
  تصویر سایر مدارک :  
  ثبت

جهت تکمیل فرم درخواست انشعاب برق به ترتیب زیر اقدام شود: 
1- مشخصات متقاضی حقیقی شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن، آدرس مکاتباتی
2-  مشخصات متقاضی حقوقی شامل: نام شرکت/ اداره، شماره تلفن همراه نماینده، شماره تلفن ثابت، آدرس مکاتباتی
3- انتخاب نوع تعرفه 
4- انتخاب قدرت انشعاب درخواستی
5- وارد کردن تعداد انشعاب درخواستی
6- انتخاب شهرستان
7- انتخاب امور
8- آدرس محل نصب
9- ارسال تصویر کارت ملی برای متقاضیان حقیقی
10- ارسال تصویر حقوقی درخواست برای متقاضیان حقوقی
11- ارسال تصویر مجوز متقاضیان برق با تعرفه عمومی 
12- ارسال تصویر کروکی محل درخواست انشعاب برق 
13- ارسال تصویر سایر مدارک 
بر روی دکمه ارسال کلیک نمایید تا درخواست ارسال و کد پیگیری برای مراحل بعدی حفظ شود.

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0