مشخصات عمومی
کد: 97/12202/503 نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: ارائه خدمات حراست فیزیکی در بیست و سه حوزه نگهبانی وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

 

موضوع : اراه خدمات حراست فیزیکی در بیست و سه حوزه نگهبانی

 

مدت زمان اجراي كار : يكسال شمسي

 

دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

مهلت فروش اسناد : ازتاريخ 8 / 12 / 97 لغايت 14/ 12 / 97

 

مبلغ كل تضمين شركت در مناقصه : 000 000 810 1 ریال  ميباشد .

 

محل فروش اسناد :

تبريز : كوي وليعصر خيابان نظامي اول قطران، ساختمان مركزي شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه چهارم ، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك، خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامي

 

مبلغ فروش اسناد :

مبلغ فروش اسناد سيصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شركت توزيع نيروي برق تبريز نزد بانك سرمايه شعبه تبريز واقع در كوي وليعصر - فلكه بارنج

تحويل اسناد با ارائه مستندات واريز وجه و با ارائه معرفينامه كتبي خواهد بود .

 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 26/ 12 / 97 و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز،كوي وليعصر،خيابان نظامي،اول خيابان قطران ، تلفن 49 - 3328946 3دورنگار : 33328950

 

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت 14روز یکشنبه مورخه26/ 12 / 97 واقع در تبريز : كوي وليعصر خيابان نظامي اول قطران، ساختمان مركزي شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه چهارم ، دفتر امور تداركات

 

شرايط خاص : ارائه گواهي صلاحيت فعاليت از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

 

آدرسهاي اينترنتـي جهت دريافت اطلاعات بشرح زير مي باشد:

پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سايت توانير www.tavanir.org.ir //: http

شركت توزيع نيروي برق تبريز www.toztab.ir //: http

 

درج آگهي در سايت فقط براي اطلاع رساني بوده و مناقصه گران جهت دريافت اسناد مي بايستي به آدرسهاي ذكر شده در آگهي روزنامه مراجعه فرمايند و دريافت اسناد از طريق اينترنت يا هرطريق ديگر غير از خريد اسناد قابل قبول نمي باشد.

 

 

 

 

 

 

 
شرایط و اسناد  مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره  503/12202 /97مورخ7/12/97

(با ارزیابی کیفی)

 

1) موضوع مناقصه: عبارت است از برونسپاری خدمات حراست فیزیکی در بیست و سه حوزه نگهبانی با تعداد برآوردی 84 نفر نگهبان در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (بعدد)- 000 000 810 1 ریال ( بحروف) یک میلیارد و هشتصد و ده میلیون ریال می باشد که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، در پاکت " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

الف ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز- ( کوی ولیعصر- فلکه بارنج )

 

ب ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروی برق تبريز مطابق نمونه پيوست که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و برای دفعات قابل تمديد باشد. اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد .

برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ کارفرما به او  با سپردن تضمين انجام تعهدات بر اساس سقف مبلغ قرارداد به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع کارفرما ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او  نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع کارفرما ضبط ميشود.

 

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای الف و ب ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از محل مطالبات، ارائه وجه نقد و یا هر گونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد.

 

3 ـ تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تسليم و تنظيم پيشنهادها :

پيشنهادات بايستی در دو قسمت (زونکن اسناد استعلام اریابی کیفی و پاکات اسناد مناقصه ) تنظیم و تسلیم گردد. زونکن ارزیابی کیفی که روی آن موضوع مناقصه، نام مناقصه گزار و مناقصه گر قید شده است و حاوی اسناد استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه می باشد بصورت مستقل از پاکات اسناد مناقصه تنظیم و همراه آن تسلیم می گردد. پاکات اسناد مناقصه نیز در 3 پاکت سربسته الف و ب و ج  که روی آنها عبارت " خدمات حراست فیزیکی در بیست و سه حوزه نگهبانی با تعداد برآوردی 84 نفر نگهبان در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز " قيد شده باشد تنظيم و تسلیم می گردد. هر دو قسمت حداکثر تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 26/12/ 97 به دبيرخانه اينشرکت واقع در تبریز كوي وليعصر ، خيابان نظامي اول خيابان قطرانشرکت توزیع نیروی برق تبریزـطبقه اول در تبريز تسليم گردد .

پاکت های مناقصه بايد لاک و مهر شده و روی هر پاکت نام آن پاکت ( پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب ) یا پاكت (ج)) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت اسناد مناقصه در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهر شده و  روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد  دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود .

پيشنهاد بايد کامل ، صريح و روشن بوده ، کليه صفحات آنها امضاء و مهر شده و به ترتيب فوق تنظيم و تسليم گردد. به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پيشنهادهائيکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاريخ تعيين شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذيرفته نخواهد شد .

 

زونکن ارزیابی کیفی :

محتوی استعلام ارزیابی کیفی تکمیل شده و مستندات پیوستی بر حسب مورد ( بر اساس اسناد استعلام ارزیابی کیفی) می باشد.

اسناد استعلام ارزیابی کیفی، معیارهای ارزیابی، وزن معیارها و نحوه محاسبه امتیاز و سایر شرایط موجود در پیوست اسناد مناقصه ملاک عمل می باشد.

مهم: در صورت عدم ارائه زونکن مربوط به ارزیابی کیفی، پیشنهاد دهنده از ادامه فرآیند مناقصه حذف خواهد شد.

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 فوق،

 

پاكت  ب  :       

1.ب ـ کپی اساسنامه یا هر گونه مدارکی که شخصیت حقوقی مناقصه گر را تعیین نماید.

2.ب ـ کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ کپی برابر اصل گواهی صلاحیت فعالیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

6.ب ـ گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

7.ب ـ تاییدیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ناجا)

8.ب ـ مندرج بودن نام پیشنهاددهنده در لیست ابلاغ شده شرکتهای تایید صلاحیت شده توسط دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو

9.ب ـکپی برابر اصل صورتهای مالی حسابرسی شده مطابق تصویبنامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/88 وزارت امور اقتصادی و دارائی منضم به اسناد مناقصه

تمامی اسناد فوق می بایستی صحافی و صفحه گذاری شده و به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پيشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسيده باشد.

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضا و ممهور به مهر شرکت باشد .

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.

 

پاکت مالی(پاکت ج ) :

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی صرفا" در برگه پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه ارائه و به امضاء صاحبان امضا مجاز شرکت رسيده ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت ) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی ، مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا" پيشنهاد قیمت بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار کمتر از 3 ماه رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد شد و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و تقاضای هیچگونه تخفیف پذیرفته نخواهد شد و برنده مناقصه بر اساس حداقل قیمت کل تعیین خواهد شد.

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی :

بازگشائی زونکن های ارزیابی کیفی راس ساعت 14مورخ 26/12/97 در طبقه 4 ساختمان شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران  انجام خواهد گرفت و در صورت مورد تایید بودن به کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی ارجاع خواهد شد. پس از تخصیص امتیازات ارزیابی کیفی، جلسه کمیسیون مناقصه  رأس ساعت  12 روز دوشنبه مورخ 27/ 12/97 در آدرس فوق برگزار خواهد شد. پیشنهاد دهندگانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی یعنی 65 (شصت و پنج) را کسب ننمایند از ادامه مراحل مناقصه خارج و پاکتهای مناقصه ایشان سربسته عودت خواهد شد. دراين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و درصورت تائيد و کامل بودن محتويات آن، نسبت به افتتاح پاكتهاي ب پيشنهاد دهندگان اقدام خواهد شد و در صورت مورد تایید بودن، پاکت ج افتتاح خواهد شد. انتخاب برنده بر اساس حداقل قیمت کل پیشنهادی بوده و چنانچه بیش از یک حداقل قیمت وجود داشته باشد مناقصه گری که دارای امتیاز ارزیابی کیفی بالاتری است به عنوان برنده انتخاب خواهد شد و چنانچه هم قیمت و هم امتیاز برابر باشند برنده بر اساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است .

 

5 ) محل اجرای موضوع مناقصه:

محدوده شركت توزيع نيروي برق تبريز می باشد و پیمانکار اعلام می نماید که از موقعیت و محل کار و نحوه اجرای صحیح و به موقع خدمات در محل مذکور آگاهی کامل دارد.

 

6) مدت اجرای کار :

از 1/1/98 لغایت 29/12/98 به مدت یکسال شمسی

 

7) کارفرما و مناقصه گزار :

شرکت توزيع نيروی برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت :

معاونت منابع انسانی کارفرما


9) پیشنهاد دهنده تائید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به قرارداد و موضوع آن از جمله قانون کار، قانون تامین اجتماعی خصوصا"ماده 38 قانون مذکورو قانون کار و حفاظت فنی مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد .

 

10) پیشنهادها باید صریح و بدون قید و شرط و ابهام تسلیم گردد و به پیشنهادهای مبهم، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

11) مناقصه گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد و برنده مناقصه را با توجه به ارزیابی شرکت ها و مقایسه قیمت ها و با تشخیص خود، تعیین می نماید.

 

12) شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهادها به منزله قبول کلیه آئین نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گذار می باشد.

 

13) در خصوص کليه کسور قانونی متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع اين مناقصه، بر اساس قوانین جاری کشور عمل خواهدشد .

 

14)برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه قابل قبول کارفرما معادل 10% کل مبلغ قرارداد بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید.

 

15)دستگاه مناقصه گزار می تواند موضوع قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

16) قرارداد شامل پیش پرداخت نمی باشد.

 

17)کلیه  هزينه های نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

18) هر اقدامی جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله هر پیشنهاد دهنده موجب سلب صلاحیت پیشنهاد دهنده خواهد شد.

19) ارائه شناسه ملی توسط برنده مناقصه الزامی می باشد.

 

20)چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا 7 روز قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد. شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت پرسش سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770_041 تماس حاصل فرمایند .

 

21)در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکات در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir ://http و سایت شرکت توانیر http://tavanir.org.ir و سایت شرکت توزیع نیروی برق تبریزwww.toztab.ir  :// http درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها میباشند .

 

 

22) شرايط مناقصه در 22 (بیست و دو) بند و 3 تبصره تنظیم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                                          مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروي برق تبريز  

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :

 تاریخ :

کدملی :

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/08 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/14
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/26 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/26
تاریخ انقضاء: 1397/12/26
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0