مشخصات عمومی
کد: 97/12203/503 نوع فراخوان: یک مرحله ای
عنوان: انجام خدمات ( حجمی ) و اپراتوری سامانه 121 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

 

 

موضوع :انجام خدمات حجمی سامانه 121

 

مدت زمان اجراي كار : يكسال شمسي

 

دستگاه مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

مهلت فروش اسناد : ازتاريخ 7 / 12 / 97 لغايت 13/ 12 / 97

 

مبلغ كل تضمين شركت در مناقصه : 1044000000 (بحروف یک ميليارد و چهل و چهار ميليون ريال )ميباشد .

 

محل فروش اسناد :

تبريز : كوي وليعصر خيابان نظامي اول قطران، ساختمان مركزي شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه چهارم ، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك، خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامي

 

مبلغ فروش اسناد :

مبلغ فروش اسناد سيصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شركت توزيع نيروي برق تبريز نزد بانك سرمايه شعبه تبريز واقع در كوي وليعصر - فلكه بارنج

تحويل اسناد با ارائه مستندات واريز وجه و با ارائه معرفينامه كتبي خواهد بود .

 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرين مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 26/ 12 / 97 و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز،كوي وليعصر،خيابان نظامي،اول خيابان قطران ، تلفن 49 - 3328946 3دورنگار : 33328950

 

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت 11روز یکشنبه مورخه26/ 12 / 97 واقع در تبريز : كوي وليعصر خيابان نظامي اول قطران، ساختمان مركزي شركت توزيع نيروي برق تبريز، طبقه چهارم ، دفتر امور تداركات

 

شرايط خاص : ارائه گواهي صلاحيت فعاليت از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

 

آدرسهاي اينترنتـي جهت دريافت اطلاعات بشرح زير مي باشد:

پايگاه اطلاع رساني مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سايت توانير www.tavanir.org.ir //: http

شركت توزيع نيروي برق تبريز www.toztab.ir //: http

 

درج آگهي در سايت فقط براي اطلاع رساني بوده و مناقصه گران جهت دريافت اسناد مي بايستي به آدرسهاي ذكر شده در آگهي روزنامه مراجعه فرمايند و دريافت اسناد از طريق اينترنت يا هرطريق ديگر غير از خريد اسناد قابل قبول نمي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرايط واسناد مناقصه محدود تک مرحله ای

شماره 503/12203/97  مورخ 7/12/97     

----------------------------------------

 

1) موضوع مناقصه :

موضوع مناقصه عبارت است از برون سپاری انجام خدمات (حجمی) پرسنلی و اپراتوری سامانه 121 و کنترل و نظارت فنی مورد نیاز امور دیسپاچینگ شامل کنترل شبکه 20 کیلوولت و 400 ولت در سطح حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز بشرح ذیل و طبق شرایط اعلامی و شرح خدمات پیوست  .

 

1-1) سوپروایزر و کارشناس کنترل شبکه 20 کیلوولت و 400 ولت  و کارشناس نگهداری اتوماسیون در سه شیفت با برآورد: 8 نفر آقا با مدرک کارشناسی برق یا کامپیوتر

1-2) اپراتور صبح کار و عصرکار از ساعت 7:30 صبح الی 30 : 14 و از ساعت 14:30 الی 21:30 و ایام تعطیلی با برآورد: 7 نفر خانم با مدرک فوق دیپلم برق یا کامپیوتر (در صورت تغییر در شیفت، ساعات کاری اپراتورهای خانم از 7:30 الی 15:30 بدون پرداخت حق نوبتکاری تعیین خواهد شد)

1-3)  اپراتور سامانه شب‌کار از ساعت 30: 21 الی 7:30 صبح روز بعد : 5 نفر آقا با مدرک فوق دیپلم برق یا کامپیوتر (یک نفر از اپراتورهای مزبور بصورت نوبتی و بعنوان رزرو در ایام مرخصی جایگزین اپراتورها در ردیفهای 1 _ 4 و 1 _ 5 خواهد شد).

1-4)  اپراتورهای مستقر در امورهای بهره برداری در سه شیفت با برآورد: 14 نفر مرد با مدرک فوق دیپلم برق یا کامپیوتر

1-5)  اپراتور صبح کار جهت فعالیت در ادارات بهره برداری از ساعت 7:30 صبح الی 15:30 و ایام تعطیلی غیر از جمعه با برآورد:

3 نفر اپراتور مرد با مدرک فوق دیپلم برق یا کامپیوتر

1-6)  2 نفر خانم به عنوان مسئول ثبت و بروزرسانی اطلاعات و  مسئول دفتر  با مدرک کارشناسی برق یا کامپیوتر

 

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه ( بعدد ) 000 000 044 1 ریال (بحروف یک میلیارد و چهل و چهار میلیون  ریال )میباشد .که  بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير ، در پاکت  " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

1ـ2 ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز)کوی ولیعصر -فلکه بارنج(

 

2ـ2 ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروي برق تبريز مطابق نمونه پيوستی که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ خریدار به او ، با سپردن تضمين حسن انجام تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادی خود ، به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع خریدار ضبط مي شود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع خریدار ضبط ميشود .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1ـ2و 2ـ2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه ازجمله درخواست کسراز محل مطالبات، ارائه وجه نقد و یا هرگونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد .

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تنظيم و تسليم پيشنهادها :

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف، ب و ج که روی آنها عبارت "مربوط به برون سپاری انجام خدمات (حجمی) پرسنلی و اپراتوری سامانه 121 و کنترل و نظارت فنی مورد نیاز امور دیسپاچینگ شامل کنترل شبکه 20 کیلوولت و 400 ولت در سطح حوزه عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز " قيد شده باشد بشرح زير تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 26/12/97 به دبيرخانه اين شرکت واقـع در : تبريز، کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران ، شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، طبقه اول تسليم گردد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده روی هر پاکت نام آن ، پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب )  ، یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهرشده و روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود.

پیشنهاد باید کامل ، صریح و روشن بوده ، کلیه صفحات آن امضا و مهر شده و به ترتیب فوق تنظیم و تسلیم گردد . به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا" پیشنهادهائیکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاریخ تعیین شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذیرفته نخواهند شد .

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 همین شرایط 

 

پاكت فني و بازرگاني ( پاكت ب ) :

1.ب ـ کپی اساسنامه یا هر گونه مدارکی که شخصیت حقوقی مناقصه گر را تعیین نماید.

2.ب ـ کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ کپی برابر اصل گواهی صلاحیت فعالیت از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

6.ب ـ گواهی صلاحیت ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

7.ب ـکپی برابر اصل صورتهای مالی حسابرسی شده مطابق تصویبنامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/88 وزارت امور اقتصادی و دارائی منضم به اسناد مناقصه

 

تمامی اسناد فوق می بایستی به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده باشد.

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضاء و ممهور به مهر شرکت باشد .

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

پاکت مالی ( پاکت ج )  :

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی صرفا" در برگه پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه ارائه و به امضاء صاحبان امضا مجاز شرکت رسيده ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت ) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی ، مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا" پيشنهاد قیمت بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع بوده و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده و عدم ذکر مدت اعتبار کمتر از 3 ماه رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد شد و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و تقاضای هیچگونه تخفیف پذیرفته نخواهد شد و برنده مناقصه بر اساس حداقل قیمت تعیین خواهد شد.

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات )

رسيدگی به پيشنهادها رأس ساعت 11 روز یکشنبه  مورخ 26/12/97 در ساختمان مرکزی شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در تبریز، کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران انجام خواهد گرفت و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است.

در اين جلسه ابتدا پاکت الف افتتاح و در صورت تائيد و کامل بودن محتويات آن ، نسبت به افتتاح پاكت ب مناقصه گران اقدام خواهد شد .

در صورت تكميل بودن محتویات پاکات ب نسبت به افتتاح پاکات ج اقدام خواهدشد. و برنده مناقصه بر اساس حداقل قیمت تعیین خواهد شد.

درصورتیکه قیمتهای مناقصه گران باهم برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهد شد.

 

5) محل اجرای مناقصه :

محل اجرا محدوده شركت توزيع نيروي برق تبريز می باشد و پیمانکار اعلام می نماید که از موقعیت و محل کار و نحوه اجرای صحیح و به موقع خدمات در محل مذکور آگاهی کامل دارد.

6) مدت اجرا :

یک سال شمسی از تاریخ 1/1/98 لغایت 29/12/98  

 

7) مناقصه گزار:

 شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

8) دستگاه نظارت:

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

9) در صورتی که خریدار اسناد مناقصه به هرعلت مایل به شرکت در مناقصه نباشد باید حداکثر تا تاریخ  21/12/97 ، مراتب را کتبا" به مناقصه گزار ( امور تدارکات ) طی دورنگار 33328950 041   اعلام نماید . قصور در اجرای این تکلیف ، در ارجاع کار به دعوت شده برای شرکت در مناقصه های بعدی موثر خواهدبود. 

10) پیشنهاد دهنده تائید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به قرارداد و موضوع آن از جمله قانون کار، قانون تامین اجتماعی خصوصا"ماده 38 قانون مذکورو قانون کار و حفاظت فنی مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها می باشد .

 

11) پیشنهادها باید صریح و بدون قید و شرط و ابهام تسلیم گردد و به پیشنهادهای مبهم، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

12) مناقصه گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد و برنده مناقصه را با توجه به ارزیابی شرکت ها و مقایسه قیمت ها و با تشخیص خود، تعیین می نماید.

 

13) شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهادها به منزله قبول کلیه آئین نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گذار می باشد.

 

14) در خصوص کليه کسور قانونی متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع اين مناقصه، بر اساس قوانین جاری کشور عمل خواهدشد .

 

15)برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه قابل قبول کارفرما معادل 10% کل مبلغ قرارداد بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات تسلیم کارفرما نماید.

 

16)دستگاه مناقصه گزار می تواند موضوع قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

17) قرارداد شامل پیش پرداخت نمی باشد.

 

18) قرارداد شامل تعدیل می باشد.

 

19)کلیه  هزينه های نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

20) هر اقدامی جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله هر پیشنهاد دهنده موجب سلب صلاحیت پیشنهاد دهنده خواهد شد.

21) ارائه شناسه ملی توسط برنده مناقصه الزامی می باشد.

 

22)چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا 7 روز قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد. شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن 33336767-041و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33291770_041 تماس حاصل فرمایند .

 

23)در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکات در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir ://http و سایت شرکت توانیر http://tavanir.org.ir  و سایت شرکت توزیع نیروی برق تبریزwww.toztab.ir  :// http درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها میباشند .

 

24) شرايط مناقصه در 24 (بیست و چهار) بند و 3 تبصره تنظیم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                               مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروي برق تبريز  

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :

 تاریخ :

کدملی :

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/12/07 مهلت دریافت اسناد: 1397/12/13
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/26 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/26
تاریخ انقضاء: 1397/12/26
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0