مشخصات عمومی
کد: 97/12043/503 نوع فراخوان: دو مرحله ای
عنوان: خرید 12000 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

مناقصه عمومی دو مرحله ای 

 

موضوع : خرید 12000 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز بشرح ذیل ،

1-       کنتور تک فاز پایه بلند ( بدون فیوز ) به تعداد 3000 دستگاه

2-       کنتور تک فاز پایه کوتاه به تعداد 7000 دستگاه

3-       کنتور سه فاز پایه بلند ( بدون فیوز ) به تعداد 1000 دستگاه

4-       کنتور سه فاز پایه کوتاه به تعداد 1000 دستگاه

 

مدت زمان تحویل کالا : سه ماه

 

دستگاه مناقصه گزار :  شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

مهلت فروش اسناد :  ازتاریخ  7/12/97  لغايت 14/12/97  

 

مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ 000 000 054 1 ریال و برای شرکت در گروه یک ( ردیفهای 1 ،2 ) مبلغ           000 000 808 ریال و گروه دو ( ردیفهای  3،4 ) مبلغ 000 000 496 ریال بشرح اسناد مناقصه میباشد.

 

محل فروش اسناد :

تبريز : کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران، ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طبقه چهارم ، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك، خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامی

 

مبلغ فروش اسناد : 

مبلغ فروش اسناد سیصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر - فلکه بارنج

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود .

 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرین مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت  10 روز دوشنبه مورخ 27/12/97 و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز،کوی ولیعصر،خيابان نظامی،اول خيابان قطران ، تلفن 49 - 3328946 3دورنگار : 33328950  

 

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت 11 روز دوشنبه مورخه 27/12/97 واقع در تبريز : کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران، ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طبقه چهارم ، دفتر امور تدارکات

 

آدرسهای اینترنتـی جهت دریافت اطلاعات بشرح زیر می باشد:

پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//: http و سایت توانیر www.tavanir.org.ir //: http 

شرکت توزیع نیروی برق تبریز www.toztab.ir //: http

 

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه  مراجعه  فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هرطریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.                               

                    

 

 

 

                                                                                                        شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

شرايط اسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره 503  97/ 12043 /  مورخ  97/12/05 

 

1) موضوع مناقصه :

موضوع مناقصه عبارت است از  : خرید 12000 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز بشرح ذیل ، براساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناصه ( پیوست شماره «1» ) و مطابق با استانداردهای وزارت نیرو ، ملی و بین المللی به ترتیب اولویت .

 

ردیف

شرح

تعداد

واحد

1

کنتور تک فاز پایه بلند ( بدون فیوز )

3000

دستگاه

2

کنتور تک فاز پایه کوتاه

7000

دستگاه

3

کنتور سه فاز پایه بلند ( بدون فیوز )

1000

دستگاه

4

کنتور سه فاز پایه کوتاه

1000

دستگاه

 

فروشنده مکلف می باشد نسبت به حک نمودن لوگو و نام شرکت توزیع نیروی برق تبریز و در صورت امکان بر چسب هولوگرام که معرف شرکت توزیع نیروی برق تبریز باشد بر روی بدنه کنتور اقدام نماید .

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : برای کل موضوع مناقصه  000 000 054 1  ریال میباشد که در صورت شرکت برای کنتورهای تکفاز و سه فاز  بشرح جدول ذیل میباشد که بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير، در پاکت  " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

ردیف

شرح

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

1

کنتور تک فاز پایه بلند ( بدون فیوز )

808 000 000

2

کنتور تک فاز پایه کوتاه

3

کنتور سه فاز پایه بلند ( بدون فیوز )

496 000 000

4

کنتور سه فاز پایه کوتاه

 

1ـ2 ) رسيد بانکی واريز وجه مزبوربه شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز) کوی ولیعصر فلکه بارنج (

2ـ2 ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروي برق تبريز مطابق نمونه پيوستی که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10روز کاری پس از ابلاغ خریدار به او ، با سپردن تضمين حسن انجام تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادی خود ، به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع خریدار ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع خریدار ضبط ميشود .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1ـ2و 2ـ2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه از جمله درخواست کسر از محل مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هرگونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد .

 

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تسليم و تنظيم پيشنهادها :

---------------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف ، ب و ج که روی آنها عبارت " مربوط به مناقصه خرید 12000 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز " قيد شده باشد بشرح زير تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت 10روز دوشنبه مورخ 27/12/97 به دبيرخانه اين شرکت واقـع در : تبريز، کوی ولیعصر، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران ، شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طبقه اول تسليم گردد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده روی هر پاکت نام آن ، پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب )  ، یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهرشده و روی آن نام و نشانی کامل پيشنهاد دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود.

پیشنهاد باید کامل ، صریح و روشن بوده ، کلیه صفحات آن امضا و مهر شده و به ترتیب فوق تنظیم و تسلیم گردد .به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پیشنهادهائیکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاریخ تعیین شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذیرفته نخواهد شد .

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

-----------------------

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 همین شرایط 

 

پاكت فني و بازرگاني ( پاكت ب ) :

-----------------------------

1.ب ـ  کپی اساسنامه و یا هرگونه مدارکی که شخصیت حقوقی مناقصه گر را تعیین نماید

2.ب ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ  شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ مشخصات فنی تست شیت  

6.ب ـ گواهی تایید صلاحیت از توانیر

7.ب ـ ارائه نمونه کالا ( نام سازنده روی کالا مشخص باشد )

8.ب کاتالوگ کالا

9.ب ـ تایید مشخصات فنی ضمیمه اسناد مناقصه و تکمیل آن با مشخص شدن تعداد صفحات آن   

10.ب ـ  فرم پرسشنامه اطلاعاتی تامین کنندگان با ارائه اسناد مثبته

 

تمامی اسناد فوق می بایستی به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پیشنهاددهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده باشد .

 

فرم پرسشنامه اطلاعاتی تامین کنندگان در پنج برگ ( منضم به اسناد مناقصه ) می بایستی بصورت کامل تکمیل و مدارک مربوطه در پاکت (ب )ارسال گردد در غیر اینصورت درخصوص امتیازات ارائه شده از سوی کمیته فنی و بازرگانی هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نخواهدبود. 

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضاء و ممهور به مهر شرکت باشد.

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

 

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

پاکت مالی ( پاکت ج )  :

---------------------

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی صرفا" در برگه پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه ارائه و به امضاء مسئولين مجاز شرکت رسيده ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت ) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی و یا مغایرت در محاسبات ریاضی مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا"  پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 2 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده  و عدم ذکر مدت اعتبار کمتر از 2 ماه رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد شد و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه تخفيف پس از ارائه اسناد تا مرحله تعيين برنده مناقصه پذيرفته نخواهد شد و برنده مناقصه براساس کمترین قیمت ترازشده تعیین خواهدشد.

تبصره :

در صورتیکه قیمتهای ترازشده مناقصه گران با هم برابر باشد برنده براساس قرعه کشی انتخاب خواهدشد .

نحوه تراز سازی قیمت با استفاده از ضوابط زیر انجام خواهد شد :

 

                                               100×قیمت پیشنهادی

                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  قیمت تراز شده

                                                100 - I (100-T)       

T= امتیاز فنی

I= ضریب تاثیر پذیری فنی ( در فرمول فوق ضریب تاثیر پذیری فنی 40% می باشد.  )

حداقل امتیاز فنی مورد نیاز برای هر یک از پیشنهاد دهندگان 65 خواهد بود.

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات )

----------------------------------------------------

رسيدگی به پيشنهادها رأس ساعت 11روز دوشنبه  مورخ 27/12/97 در ساختمان مرکزی شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در کوی ولیعصر انجام خواهد گرفت و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است.بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه مناقصه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

در اين جلسه ابتدا پاکت  الف  افتتاح و در صورت تائيد و کامل بودن محتويات آن نسبت به افتتاح پاكت ب پيشنهاد دهندگان كه مربوط به مشخصات فنی کالا می باشد اقدام خواهد شد .

در صورت تكميل بودن محتویات پاکت ب جهت بررسي و ارزيابي به كميته فني بازرگاني تحويل خواهد شد.

ضمنا" زمان افتتاح پاكات ج متعاقبا" به اطلاع شركت كنندگان خواهد رسيد.

 

5  ) محل تحويل كالا :

انبار شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در تبريز روبروی پليس راه تبريز مرند خواهد بود.

 

6  ) مدت تحويل كالا : 

سه ماه پس از ابلاغ قرارداد و مطابق جدول زمانبندی پیوستی

7  ) خریدار و مناقصه گزار:

 شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

8 ) دستگاه نظارت :

كميسیون تحويل كالاي مناقصه گزار

 

9 ) در پیشنهادهای فنی ، پیشنهاددهندگان شرکت در مناقصه ، باید نام شرکت و کارخانه فروشنده کلیه قسمتهای عمده تجهیرات را تعیین نماید و ارائه نمونه توسط مناقصه گران الزامی می باشد.   

 

10) درخصوص کلیه کسورات متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع این مناقصه براساس قوانین جاری کشور عمل خواهد شد و کلیه کسور قانونی متعلقه به این قرارداد به عهده فروشنده میباشد .

 

11) در صورت عدم انجام تعهدات توسط فروشنده  ،خریدار مختار است با ضبط ضمانت انجام تعهدات  خسارات وارده را جبران و وصول نماید.

 

12) پيشنهادها بايد صريح و بدون قيد شرط و ابهام تسليم گردد به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

13) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادات مختار می باشد و برنده مناقصه را با توجه به ارزیابی شرکتها و مقایسه قیمتها و با تشخیص خود تعیین می نماید .

 

14) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد.

 

15) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه قابل قبول خریدار معادل 10% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين انجام تعهدات تسليم فروشنده نمايد.

16) دستگاه مناقصه گزار می تواند موضوع قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

17) کلیه تجهیزات باید نو و غیر مستعمل و اصلی بوده و از کارخانجات تولید کننده برای خریدار تهیه و ارسال گردد. پیشنهادهائی که شامل تجهیزات مستعمل یا بازسازی و یا تعمیرشده باشند پذیرفته نخواهد شد . 

 

18)کلیه هزینه های گمرک ، حمل و نقل و بارگیری و ... به عهده فروشنده میباشد . قیمتهای پیشنهادی توسط مناقصه گر باتوجه به دستورالعمل ابلاغ شده توانیر در خصوص نحوه محاسبه مابه التفاوت نرخ ارز ، مشمول تعدیل ارزی می باشد . ( دستورالعمل مربوطه به پیوست قرارداد ضمیمه بوده و درصد ارزبری برای این مناقصه مطابق نظرکمیسیون فنی حداکثر 40 درصد خواهدبود . ) ضمنا" نرخ ارز رسمی مبنای محاسبه تعدیل براساس تصویب نامه شماره 8131/ت 55302 ه مورخ1/2/97 تصویب نامه هیئت وزیران یوروی نیمائی میباشد . 

 

19) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir//:http و سایت شرکت توانیر http://tavanir.org.ir  و سایت شرکت توزیع نیروی برق تبریزtoztab.ir   http:// درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها میباشند .

 

20) ميزان پيش پرداخت قرارداد در قبال ارائه ضمانت نامه بانكي درصورت تقاضاي فروشنده 30%  خواهد بود.

تبصره :

 با توجه به خرید نقدی ، پس از تحویل هر پارتی از کنتورها به انبار ، خریدار مبلغ قرارداد را بلافاصله با فروشنده تسویه حساب خواهد نمود . <