مشخصات عمومی
کد: 96/58232/503 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: خرید پایه چراغ فلزی 8 وجهی گالوانیزه بشرح : الف- 200 اصله پایه12 متری بهمراه 800 عدد بولت با دو عدد مهره برای هر کدام و ملحقات مربوطه مطابق نقشه پیوست اسناد مناقصه ب- 400 اصله پایه 14متری بهمراه 24 وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: امور تدارکات اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

 

" فوری "

 

 

دفتر محترم روابط عمومی

 

    با سلام ،احتراما" ، پیرو نامه شماره 96/58232/503 مورخه 96/11/17 ، خواهشمند است دستور فرمایید  نسبت به چاپ اصلاحیه ذیل در یک نوبت در روزنامه ( ترجیحا" در روزنامه          ) اقدام و دو نسخه از روزنامه مزبور را به این امور ارسال فرمایند./  


" اصلاحیه مربوط به مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره503/58232/96مورخه 17/11/96 "

موضوع :  خرید پایه چراغ فلزی8 وجهی گالوانیزه  بشرح : الف 200 اصله پایه 12 متری بهمراه 800 عدد بولت با دو عدد مهره ب- 400 اصله پایه 14 متری بهمراه 2400 عدد بولت  با دو عدد مهره .

**********************************************************

 

پیرو آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 503/58232/96 مورخ 17/11/96  با موضوع خرید پایه چراغ فلزی8 وجهی گالوانیزه 

به استحضار می رساند که بند شرایط خاص در آگهی مناقصه ( ارائه گواهی تایید صلاحیت از توانیر) حذف میشود.

 سایر شرایط و مفاد اسناد به قوت خود باقی است .

 

 

                                                                                                           تقی زاده

                                                                                                     مدیر امور تدارکات               

 

 

 

 

 

   

                  اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال                               "مقام معظم رهبری"

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 503/ 58232 /96 مورخه 17   / 11   /96

***************************************************************

   موضوع مناقصه : خرید پایه چراغ فلزی 8 وجهی گالوانیزه بشرح :

الف- 200 اصله پایه12 متری بهمراه 800 عدد بولت با دو عدد مهره  برای هر کدام و ملحقات مربوطه مطابق نقشه پیوست اسناد مناقصه

 ب- 400 اصله پایه 14متری بهمراه 2400 عدد بولت با دو عدد مهره  برای هر کدام و ملحقات مربوطه مطابق نقشه پیوست اسناد مناقصه

 

مدت تحویل : 9ماه  شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد به برنده 

 

دستگاه مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

مهلت فروش اسناد :  ازتاریخ 21/  11   /96 لغايت  30 / 11   /96  

 

مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه :بعدد 000 200 875  ریال  بحروف هشتصد و هفتاد و پنج میلیون و دویست هزار  ریال        می باشد که در صورت شرکت برای هر ردیف بشرح ذکر شده در اسناد مناقصه می باشد .

 

محل فروش اسناد :

تبريز : جاده ائل گؤلی ، بالاتر ازهتل شهریار ، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق تبریز، طبقه اول ، اداره قراردادها و مناقصات

تهران: ميدان ونك، خيابان برزيل ،ساختمان شهيدعباسپور ، بلوك2 نيم طبقه دوم واحد 207 آقاي بهرامی

 

مبلغ فروش اسناد :  

مبلغ فروش اسناد سیصد هزار ريال قابل واريز به شماره حساب 130281020211 بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر – فلکه بارنج

تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد بود .

 

مهلت و محل تحويل پيشنهادات :

آخرین مهلت تحويل پيشنهادات  تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه   مورخ 16 /12/96  و محل تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تبريز به آدرس تبريز،کوی ولیعصر،خيابان نظامی،اول خيابان قطران ، تلفن 49 – 3328946 3دورنگار : 3328950 3صندوق پستی : 4838 – 51335 

 

ساعت ، روز و محل قرائت پيشنهادات :

ساعت 12 روزچهارشنبه مورخ  16/12 / 96ساختمان شماره2شركت توزيع نیروی برق تبريز واقع درجاده ائل گؤلی، بالاتر از هتل شهریار ، ساختمان شماره 2 شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، طبقه چهارم 

 

شرایط خاص : ارائه گواهی تاییدیه صلاحیت از توانیر

 

آدرسهای اینترنتـی جهت دریافت اطلاعات بشرح زیر می باشد:

پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir //: http و سایت توانیر www.tavanir.org.ir //: http  

شرکت توزیع نیروی برق تبریز www.toztab.ir //: http

 

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده درآگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هرطریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد.

 

                                                                                                           شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 

 

 

 

  شرايط واسناد مناقصه عمومی دو مرحله ای

شماره   503/    58232   /96  مورخ  17       /      11              / 96

----------------------------------------

1) موضوع مناقصه :

موضوع مناقصه عبارت است از خرید پایه چراغ فلزی 8 وجهی گالوانیزه بشرح :

الف- 200 اصله پایه12 متری بهمراه 800 عدد بولت با دو عدد مهره  برای هر کدام و ملحقات مربوطه مطابق نقشه پیوست اسناد مناقصه

 ب- 400 اصله پایه 14متری بهمراه 2400 عدد بولت با دو عدد مهره  برای هر کدام و ملحقات مربوطه مطابق نقشه پیوست اسناد مناقصه

براساس مشخصات فنی منضم به اسناد مناقصه ( پیوست شماره 1) و مطابق با استانداردهای وزارت نيرو ،ملی و بين المللی  به ترتيب اولويت .

 

2) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :

------------------------------

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه برای کل موضوع مناقصه ( بعدد )000 200 875 ریال                                    ( بحروف ) هشتصد و هفتاد و پنج میلیون و دویست هزار ریال بوده که در صورت شرکت برای هر ردیف مبالغ تضمین بشرح زیرمی باشد:

1 در صورت شرکت برای ردیف الف ماده یک شرایط اسناد مناقصه 000 000 274  ریال

2- در صورت شرکت برای ردیف ب ماده یک شرایط اسناد مناقصه 000 800 446  ریال  که  بايد به يکی از صورتهای مشروحه زير ، در پاکت  " الف " به دستگاه مناقصه گزار تسليم شود .

 

1ـ2 ) رسيد بانکی واريز وجه مزبور به شماره حساب 130281020211 نزد بانک سرمایه شعبه تبریز ) کوی ولیعصر فلکه بارنج (  

 

2ـ2 ) ضمانت نامه بانکی صادره توسط يکی از بانکهای کشور به نفع شرکت توزيع نيروي برق تبريز مطابق نمونه پيوستی که بايستی برای مدت سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه معتبر بوده و قابل تمديد باشد . اين تضمين به هنگام عقد قرارداد و اخذ ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آزاد و مسترد خواهد شد . برنده مناقصه بايد حداکثر تا 10 روز کاری پس از ابلاغ خریدار به او ، با سپردن تضمين حسن انجام تعهدات بر اساس قيمت پيشنهادی خود ، به انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شرکت در مناقصه وی بدون هيچ تشريفات قضايی به نفع خریدار ضبط ميشود و حق هيچگونه اعتراضی ندارد .

در صورتی که برنده مناقصه در مهلت پيش بينی شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود ، نفر دوم بعنوان برنده مناقصه اعلام ميشود و چنانچه او نيز با توجه به موارد ياد شده بالا حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مناقصه او هم به نفع خریدار ضبط ميشود .

توضیح اینکه غیر از موارد مذکور در بندهای 1ـ2و 2ـ2 ، سایر روشهای ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه ازجمله درخواست کسراز محل مطالبات ، ارائه وجه نقد و یا هرگونه چک به عنوان سپرده شرکت در مناقصه پذیرفته نخواهد شد

3) تاريخ برگزاری مناقصه و طرز تسليم و تنظيم پيشنهادها :

------------------------------------------------

پيشنهادات بايستی در 3 پاکت سربسته الف ، ب و ج که روی آنها عبارت " مربوط به خرید پایه چراغ فلزی 8 وجهی گالوانیزه بشرح :

الف- 200 اصله پایه12 متری بهمراه 800 عدد بولت با دو عدد مهره  برای هر کدام و ملحقات مربوطه مطابق نقشه پیوست اسناد مناقصه

 ب- 400 اصله پایه 14متری بهمراه 2400 عدد بولت با دو عدد مهره  برای هر کدام و ملحقات مربوطه مطابق نقشه پیوست اسناد مناقصه   " قيد شده باشد بشرح زير تنظيم ، تکميل و حداکثر تا ساعت 10 روز چهارشنبه   مورخ 16 /12/96  به دبيرخانه اين شرکت واقـع در : تبريز، کوی ولیعصر ، خیابان نظامی ، اول خیابان قطران ، شرکت توزیع نیروی برق تبریز ، طبقه اول تسليم گردد .

هر سه پاکت بايد بطور جداگانه لاک و مهر شده روی هر پاکت نام آن ، پاکت ( الف ) یا پاکت ( ب )  ، یا پاكت (ج) درج و روی هر پاکت نام پيشنهاد دهنده و شماره و موضوع مناقصه ذکر گردیده و هر سه پاکت در يک پاکت سر بسته دیگر که لاک و مهرشده و روی

آن نام و نشانی کامل پيشنهاد دهنده ، شماره و موضوع  مناقصه و نام شرکت توزيع نيروي برق تبريز درج شده باشد قرار داده شود.

پیشنهاد باید کامل ، صریح و روشن بوده ، کلیه صفحات آن امضا و مهر شده و به ترتیب فوق تنظیم و تسلیم گردد . به پیشنهادات مبهم ، مشروط و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد . ضمنا" پیشنهادهائیکه به هر عنوان بعد از ساعت و تاریخ تعیین شده تحویل دبیرخانه شرکت گردد پذیرفته نخواهد شد .

 

پاكت تضمين (پاکت الف ) :

----------------------------

محتوی تضمين شرکت در مناقصه بشرح بند 2 همین شرایط 

 

پاكت فني و بازرگاني ( پاكت ب ) :

------------------------------------

1.ب ـ کپی اساسنامه و یا هرگونه مدارکی که شخصیت حقوقی مناقصه گر را تعیین نماید.

2.ب ـ  کپی آخرین آگهی تغییرات صاحبان امضاء مجاز چاپ شده در روزنامه رسمی

3.ب ـ  گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز که دردفترخانه رسمی صادر و یا کپی برابر اصل شده است.

4.ب ـ  شرایط و اسناد مناقصه دریافت شده از مناقصه گزار

5.ب ـ مشخصات فنی تجهیزات و برگه تضمین کیفیت کالا

6.ب ـ فرم پرسشنامه اطلاعاتی تامین کنندگان با ارائه اسناد مثبته

7.ب ارائه کاتالوگ کالا

8.ب ـ تایید مشخصات فنی ضمیمه اسناد مناقصه و تکمیل آن در دو جلد یکی اصل و دیگری رونوشت با مشخص شدن تعداد صفحات آن  

 

تمامی اسناد فوق می بایستی به مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز پیشنهاددهنده براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت رسیده باشد .

 

فرم پرسشنامه اطلاعاتی تامین کنندگان در پنج برگ ( منضم به اسناد مناقصه ) می بایستی بصورت کامل تکمیل و مدارک مربوطه در پاکت (ب  ) ارسال گردد در غیر اینصورت درخصوص امتیازات ارائه شده از سوی کمیته فنی و بازرگانی هیچگونه اعتراض بعدی مسموع نخواهدبود. 

 

تبصره 1 :

اسناد ارائه شده بایستی حاوی اصل امضاء و ممهور به مهر شرکت باشد.

 

تبصره 2 :

پيشنهاد دهنده بايد کليه اسناد مناقصه را که از خریدار دريافت ميدارد ، بدون تغيير يا حذف تحويل نمايد.در صورتی که يک يا چند قسمت از اسناد مناقصه به امضاء  پيشنهاد دهنده نرسيده باشد ، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط مناقصه از  طرف پيشنهاد دهنده تلقی خواهد شد .

تبصره 3 :

درج آگهی در سایت فقط برای اطلاع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد  .

 

پاکت مالی ( پاکت ج )  :

------------------------

محتوی پيشنهاد قيمت بوده که بايستی به عدد ، حروف و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی صرفا" در برگه پيشنهاد قيمت منضم به اسناد مناقصه ارائه و به امضاء مسئولين مجاز شرکت رسيده ( بر اساس آخرین آگهی تغییرات شرکت ) و به مهر شرکت نيز ممهور شود. در صورت مغايرت بين حروف و عدد پيشنهادی ، مبلغ کمتر ملاک مقايسه و عقد قرارداد خواهد بود .

ضمنا"  پيشنهاد بايد حداقل برای مدت 3 ماه از تاريخ تعيين شده برای تسليم پيشنهاد معتبر و قيمتها مقطوع و هيچگونه شرط يا هزينه ای ديگر تحت هر عنوان مورد قبول نبوده  و عدم ذکر مدت اعتبار کمتر از 3 ماه رافع تعهدات شرکت کننده در مناقصه نخواهد شد و از نظر مناقصه گزار مدت اعتبار همان مدت تعيين شده در اين بند ميباشد .

پيشنهاد دهنده بايد نازلترين قيمت ممکن را در موقع تحويل اسناد ارائه نمايد و هيچگونه تخفيف پس از ارائه اسناد تا مرحله تعيين برنده مناقصه پذيرفته نخواهد شد و برنده مناقصه براساس کمترین قیمت ترازشده تعیین خواهد شد.

 

نحوه تراز سازی قیمت با استفاده از ضوابط زیر انجام خواهد شد :

 

                                        100×قیمت پیشنهادی

                                        ــــــــــــــــــــــ =  قیمت تراز شده

                                            100 - I (100-T)

T = امتیاز فنی

I = ضریب تاثیر پذیری فنی ( در فرمول فوق ضریب تاثیر پذیری فنی 40% می باشد.  )

حداقل امتیاز فنی مورد نیاز برای هر یک از پیشنهاد دهندگان 65 خواهد بود.

 

4- رسيدگی به پيشنهادهای دريافتی ( افتتاح پاکات )

----------------------------------------------------

رسيدگی به پيشنهادها رأس ساعت 12 روزچهارشنبه   مورخ 16 /12/96  در ساختمان شماره 2 شركت توزيع نيروي برق تبريز

واقع در جاده ائل گؤلی انجام خواهد گرفت و حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان مجاز آنها که کتبا" معرفی شده باشند در جلسه مناقصه آزاد است.بررسي پيشنهادات و اعلام نتيجه مناقصه حداكثر يك ماه پس از افتتاح پاكات ج خواهد بود.

در اين جلسه ابتدا پاکت  الف  افتتاح و در صورت تائيد و کامل بودن محتويات آن ، نسبت به افتتاح پاكت ب پيشنهاد دهندگان كه مربوط به مشخصات فنی کالا می باشد اقدام خواهد شد .

در صورت تكميل بودن محتویات پاکت ب جهت بررسي و ارزيابي به كميته فني بازرگاني تحويل خواهد شد.

ضمنا" زمان افتتاح پاكات ج متعاقبا" به اطلاع شركت كنندگان خواهد رسيد.

 

5  ) محل تحويل كالا :

انبار شركت توزيع نيروي برق تبريز واقع در تبريز نرسيده به پليس راه تبريز مرند خواهد بود.

 

6  ) مدت تحويل كالا :

9  ماه شمسی و مطابق جدول زمانبندی (پیوست شماره 3 )

 

7  ) خریدار و مناقصه گزار:

 شركت توزيع نيروي برق تبريز

 

8 ) دستگاه نظارت :

كميسیون تحويل كالاي مناقصه گزار

 

9) كليه هزينه هاي گمرک ، حمل و نقل و بارگيري و ... به عهده فروشنده  مي باشد و خریدار هیچگونه تعهدی در قبال مسائل ارزی و واردات اقلام موضوع قرارداد نخواهد داشت .

 

10) پيشنهادها بايد صريح و بدون قيد و شرط و ابهام تسليم گردد به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

11) مناقصه گزار در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار می باشد و برنده مناقصه را با توجه به ارزیابی شرکتها و مقایسه قیمتها و با تشخیص خود تعیین می نماید .

 

 

 

12) شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادها به منزله قبول کليه آئين نامه ها و مقررات دستگاه مناقصه گزار می باشد.

 

13)در خصوص کليه کسور قانونی متعلق به قرارداد ناشی از اجرای موضوع اين مناقصه بر اساس قوانین جاری کشور عمل خواهدشد .

 

14) برنده مناقصه موظف است پس از ابلاغ نتیجه مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانتنامه قابل قبول خریدار معادل 10% کل مبلغ قرارداد را بعنوان تضمين حسن انجام تعهدات تسليم فروشنده نمايد. كه 5% آن پس از تحويل كالا ، به فروشنده  مسترد و 5% بقيه پس از انقضاي یکسال دوره تضمين كيفيت كالا آزاد خواهد شد.

 

15) دستگاه مناقصه گزار می تواند احجام قرارداد را تا 25 % افزايش يا کاهش دهد .

 

16) کلیه تجهیزات باید نو و غیر مستعمل و اصلی بوده و از کارخانجات تولید کننده برای خریدار تهیه و ارسال گردد. پیشنهادهائی که شامل تجهیزات مستعمل یا بازسازی و یا تعمیرشده باشند پذیرفته نخواهد شد . 

 

17) در صورت نیاز به طرح هرگونه الحاقیه و یا اصلاحیه نسبت به اسناد مناقصه ، مراتب سه روز قبل از افتتاح پاکتها در سایت های پایگاه اطلاع رسانی مناقصه Iets.mporg.ir //:http و سایت شرکت توانیر http://tavanir.org.ir   و سایت شرکت توزیع نیروی برق تبریزtoztab.ir   http:// درج خواهد گردید و این اصلاحیه ها جز لاینفک اسناد مناقصه محسوب خواهد شد و کلیه مناقصه گران مکلف به رعایت آنها میباشند .

 

18) ميزان پيش پرداخت قرارداد در قبال ارائه ضمانت نامه بانكي درصورت تقاضاي کتبی فروشنده  10% خواهد بود.

 

19 ) هيچگونه تخفيف و يا تغيير قيمت از سوي پيشنهاد دهندگان پذيرفته نخواهد شد و تنها ملاك تعيين برنده ، قيمتي است كه هر شركت كننده در پاكت سر بسته و لاك و مهر شده به شركت تسليم كرده است.

 

20 ) برنده مناقصه مكلف مي باشد بعد از انعقاد قرارداد و قبل از تحویل كالاي موضوع مناقصه نسبت به دعوت از نمايندگان خریدار جهت نظارت بر تست و تائيد اقدام و صورتجلسه كتبي را در اين خصوص تنظيم و به خریدار ارائه نمايند. تایید نتایج تست از سوی خریدار رافع مسئولیت فروشنده در قبال موضوع قرارداد نخواهدبود.

 

21) چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام و یا ایرادی مشاهده کند می بایست تا قبل از تحویل پاکات مناقصه کتبا" از شرکت توضیح بخواهد . شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت پرسش سؤالات فنی با شماره تلفن ( 36675051 041 و 33333431- 041) و سؤالات بازرگانی با شماره تلفن 33339560 _ 041 تماس حاصل فرمایند. 

 

22) کلیه  هزينه های نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

 

23) پيشنهاد دهندگان بايستي بر اساس مفاد مشخصات فني ضميمه و مندرجات مواد قرارداد مدارك روتين تست و تايپ تست موضوع مناقصه از مراجع مورد تائيد ارائه نمايند.

 

24) در صورت عدم انجام تعهدات توسط برنده مناقصه ،خریدار مختار است با ضبط ضمانتنامه حسن انجام تعهدات وی خسارات وارده را جبران و وصول نماید.

 

25) در موقع ارزیابی فنی پیشنهادها عواملی از قبیل انطباق با مشخصات فنی ، دقت و تفکیک هر چه بیشتر کارهای موضوع قرارداد و سوابق قابل اعتماد مورد نظر قرارخواهد گرفت .

 

26) پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها و سایر طرفهای ذینفع در زمان بررسی پیشنهادات ، میبایستی اکیدا" از هر نوع تماس با هریک از کارکنان خریدار برای کسب اطلاعات نسبت به نتایج بررسی پیشنهاد خودداری نمایند . هر اقدامی جهت اعمال نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله هر پیشنهاد دهنده موجب سلب صلاحیت پیشنهاددهنده خواهد شد .

27 ) ارائه کد اقتصادی نظام مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور الزامی می باشد .

 

28 ) ارائه شناسه ملی توسط برنده مناقصه الزامی می باشد .

 

29) مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به این قرارداد به عهده خریدار می باشد که در صورت ارائه گواهینامه اعتبار ارزش افزوده پرداخت خواهد شد .

30) شرايط مناقصه در 30 (  سی) بند و 3 تبصره تنظيم و به رويت و تائيد پيشنهاد دهنده رسيده است.

 

 

 

محل مهر و امضای پيشنهاد دهنده :                                                         مناقصه گزار : شرکت توزيع نيروي برق تبريز  

نام و نام خانوادگی امضاء کننده :

سمت امضاء کننده :

 تاریخ :

کدملی :

 

 

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1396/11/21 مهلت دریافت اسناد: 1396/11/30
مهلت تحويل پیشنهادات: 1396/12/16 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1396/12/16
تاریخ انقضاء: 1396/12/16
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
چاپ

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0